hrvatski | english


Inženjerstvo III

ECTS bodovi:
5

Studij:
preddiplomski

Opis predmeta

Predavanja:

Pumpe

Studenti će steći znanja o principu rada, vrstama i namjeni pumpi. Naučiti će elemente od kojih se pumpe sastoje, te će moči proračunati relevantne parametre za pojedinu pumpu (poput učina, visine dobave i sl.). Stečeno teorijsko znanje će primijeniti na samoj pumpi, pri čemu će dobiti praktični uvid u elemente pumpe i princip rada.

Ventilatori

Naučiti će osnove o principu rada, podjeli, elementima i namjeni ventilatora. Moći će proračunati sve parametre nužne za izbor i kontrolu ventilatora.

Koagulacija, Flokulacija, Sedimentacija i Hidrocikloni

Dobivaju se teorijska znanja o sedimentaciji, koagulaciji i flokulaciji. Određuju se bitni parametri za navedene operacije, te primjena i vrste uređaja. Upoznavanje sa bilancama mase.

Filtracija

Definira se filtracija i osnovni parametri filtracijskog postupka. Definiraju se kemijski i biološki procesi koji se odvijaju na samim filtrima. Ući se podjela uređaja, princip rada i ostalim parametrima. Studenti će nakon odslušane jedinice moći primijeniti stečeno teorijsko znanje na rad sa filtrom, kao i teorijska znanja o vrstama, principu rada, podjeli uređaja i ostalim parametrima filtracije. Upoznati će se sa ultrazvučnom filtracijom.

Centrifugiranje

Definira se operacija, sile i procesi koji se odvijaju tijekom centrifugiranja. Podjela i vrste centrifuga, te se opisuje princip rada.

Sijanje

Definira se tehnološka operacija sijanja, kao i svi parametri. Obrađuje se granulometrijska analiza. Navode se principi separacije, te podjela i opis uređaja za sijanje. Opis, vrste i funkcija sita.

Uz teorijski dio, studenti će nakon vježbi moći samostalno provoditi granulometrijsku analizu, te raditi sa uređajima za sijanje uz pomoć sita, sa ili bez ultrazvuka. Uz sijanje će raditi sa uređajem za lasersko određivanje veličine čestica i njihovu analizu.

Mljevenje

Uči se o vrstama mljevenja, vrstama strojeva za mljevenje, kao i parametrima nužnima za provođenje operacije mljevenja.

Čišćenje plinova

Princip čišćenja plinova, načini čišćenja, podjela uređaja za čišćenje. Definiranje parametara uređaja i parametara nužnih za proračune. Obrađuje se princip rada ciklona i uređaja za električno čišćenje zraka.

Miješanje

Definiraju se operacija i parametri miješanja, te primjena u prehrambenoj i drugim industrijama. Definiraju se parametri miješalica. Studenti se upoznavaju sa miješanjem materijala različitih faza, principom rada i vrstama miješalica. Nakon praktičnog dijela mogu raditi sa miješalicama raznih tipova i namjena.

Mjesenje

Obrađuje se operacija mjesenja, kao i svi parametri povezani sa samim procesom i uređajima. Student stječe znanja o pojedinim elementima mjesilica.

Uparavanje

Upoznavanje sa operacijom, primjenom, principom rada uređaja za uparavanje i parametrima koji opisuju tehnološku operaciju uparavanja. Vrši se podjela uparavanja, te se proračunavaju bilance mase i energije za operaciju.

Sušenje

Nakon odslušanog modula i odrađenih vježbi, studenti mogu primijeniti stečena znanja o samom procesu sušenja, osnovnim parametrima koji definiraju sušenje, principu rada sušenja, te vrsti i elementima sušara. U sklopu modula će steći iskustvo u radu sa raznim vrstama sušara, kao i o nvim tehnologijama koje se uvađaju u proces sušenja, poput ultrazvuka.

Visoki tlak

Studenti su u stanju raditi sa novom tehnologijom za obradu namirnica visokim tlakovima, te su upućeni u princip rada, vrste uređaja, djelovanje na prehrambene materijale i osnovne parametre prilikom obrade visokim tlakom.

Ultrazvuk

 Osnovni princip rada ultrazvuka visokog i niskog intenziteta, primjena u prehrambenoj i drugim industrijama. Osnovni pojmovi u akustici.

Ishodi učenja:

Nakon završetka kolegija, studenti će biti sposobni:

- Primijeniti stečena znanja kao temelj za rad sa uređajima za obradu prehrambenih i drugih proizvoda.

- Raditi sa uređajima za sijanje, centrifugiranje, mljevenje, miješanje, mjesenje, sušenje, filtraciju i dr.

- Izvoditi granulometrijske analize materijala, uz pomoć sita, sita s ultrazvukom i uređaja za lasersku analizu veličine čestica prahova i tekućina.

- Primijeniti dobiveno znanje za unaprjeđenje ili prilagodbu tehnoloških operacija za specifičnu namjenu.

 - Pratiti i definirati procesne parametre, te vršiti proračune za izbor uređaja

Vježbe: 1. Određivanje karakteristika višestepene centrifugalne pumpe, 2. Filtracija suspenzije kvasca u nuč filteru, 3.Granulometrijska analiza, 4. Određivanje stupnja usitnjavanja pri mljevenju u kugličnom mlinu, 5. Definiranje stupnja izmješanosti dvije praškaste krutine, 6. Definiranje stupnja učinkovitosti rada ciklona, 7. Filtracija suspenzije u okvirnoj filter preši, 8.Utjecaj oblika miješalice na stupanj izmješanosti suspenzije. 9. Pračenje i definiranje parametara za vođenje procesa u kotlastom reaktoru.

Seminari: Proračun i na osnovu proračuna izbor uređaja za transport fluida, Proračun u separcijskim procesima kruto kapljevito (sedimentacija, hidrocikon, filtracija, centrifugiranje, sijanje), Proračun uređaja za čišćenje plinova, miješanje, uparavanje, sušenje.
 Proračuni reaktora.
 

Nastava

 

Vrste nastave sati
oznaka naziv
P Predavanja 30
A Auditorne vježbe  
L Laboratorijske vježbe 30
PK Vježbe u praktikumu  
S Seminar 5
T Terenske vježbe  

 

Uvjeti za dobivanje potpisa

 

Odslušana predavanja, položeni kolokviji i završene laboratorijske vježbe

 

 

Način polaganja ispita: Pismeno X   Usmeno X

 

Nastavni materijali [26]

 

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  
Repozitorij  Laboratorijske vježbe [2] 25.03.2014. 20:47
Repozitorij  Raspored za usmeni [1] 17.09.2013. 14:58
Broj preuzimanja: 25223  Pumpe 1,32 MB 04.03.2007. 11:39
Broj preuzimanja: 9740  Sedimentacija 1,25 MB 05.03.2007. 15:44
Broj preuzimanja: 7170  Ventilatori 272,71 kB 05.03.2007. 15:44
Broj preuzimanja: 9092  Filtracija 272,89 kB 16.03.2007. 10:45
Broj preuzimanja: 8727  Centrifugiranje 1,37 MB 16.03.2007. 10:46
Broj preuzimanja: 4187  Čišćenje plinova 1,05 MB 02.04.2007. 09:40
Broj preuzimanja: 6218  Mljevenje 343,53 kB 02.04.2007. 09:41
Broj preuzimanja: 5724  Sijanje 199,94 kB 19.04.2007. 12:49
Broj preuzimanja: 7102  Miješanje i Mjesenje 458,58 kB 19.04.2007. 12:50
Broj preuzimanja: 6053  Adsorpcija 192,50 kB 02.05.2007. 11:51
Broj preuzimanja: 22414  Ekstrakcija 196,94 kB 02.05.2007. 11:52
Broj preuzimanja: 23373  Sušenje 561,14 kB 02.05.2007. 11:53
Broj preuzimanja: 5147  Uparavanje 155,69 kB 21.05.2007. 11:33
Broj preuzimanja: 9530  Kristalizacija 304,32 kB 21.05.2007. 11:34
Broj preuzimanja: 5660  Predavanje - Mijesanje 1,35 MB 20.05.2008. 12:02
Broj preuzimanja: 2592  Visoki tlak 2,77 MB 09.03.2009. 12:39
Broj preuzimanja: 2784  Destilacija 518,83 kB 15.06.2009. 12:11
Broj preuzimanja: 3538  Filtracija 2010 964,70 kB 17.03.2010. 11:19
Broj preuzimanja: 2129  Ultrazvuk 1 2,20 MB 10.06.2010. 12:58
Broj preuzimanja: 2391  Destilacija 1 4,69 MB 19.05.2011. 12:30
Broj preuzimanja: 1018  Pumpe_2013 1,51 MB 05.03.2013. 10:59
Broj preuzimanja: 641  Ventilatori_2013 182,71 kB 21.03.2013. 13:43
Broj preuzimanja: 591  Ciscenje plinova - 2013 471,66 kB 28.03.2013. 13:54
Broj preuzimanja: 1133  Susenje 2013 905,18 kB 28.03.2013. 13:55

Obavijesti [1]

 

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  
Broj preuzimanja: 395  Obavijest_Predavanje 24,00 kB 13.03.2013. 14:37

Literatura

Obvezna literatura

 

red. broj Naziv
1. J.M.Coulson, J.F.Richardson, J.R.Backhurst, J.H.Harker: Chemical Engineering, 3rd ed., Pergamon Press, Oxford,1978.
2. A.Ibarz, G.V.Barbosa-Canovas, Unit Operation in Food Engineering, CRC Press, Boca Ration, 2002.
3. M.Hraste, Mehaničke operacije, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Sveučilište u Zagrebu, 1990.

 

Preporučena literatura

 

red. broj Naziv
1. Tehnička enciklopedija, svesak 1-13, Leksikografski zavod "Miroslav Krleža", Zagreb, 1963-1997.
2. Heinz P. Bloch: Process Plant Machinery, Butterworth, USA, 1989.