hrvatski | english

PBF.hr / Zavodi / Zavod za procesno inženjerstvo / Laboratorij za MRA / Modeliranje i kemometrija u prehrambenom inženjerstvuModeliranje i kemometrija u prehrambenom inženjerstvu

ECTS bodovi:
3

Studij:
diplomski

Opis predmeta

Matematički modeli i njihove osnove. Osnove matematičkog i kemometrijskog pristupa za analizu podataka procesnih analizatora (NIR, IR, VIS). Osnove kemometrije i pregled računalne podrške Određivanje prostora glavnih komponenata i latentnih varijable. Prepoznavanje i klasifikacija uzoraka hrane u prostoru glavnih komponenata. Primjena regresijskih modela za nadzor i upravljanje. Procjena prostora stanja kemometrijskom metodom. Primjena regresijske metode parcijalne sume kvadrata. Algoritmi nadzora kakvoće procesa na osnovu „cluster analize“ u prostoru glavnih komponenata.

_____________________________________________________________________________________

ISHODI UČENJA

 Po uspješnom završetku modula, student/ica će moći:

  • Definirati i razvrstati metode multivarijatne analize.
  • Sakupljati i pohranjivati podatke sa razumijevanjem analize kojoj će podaci biti podvrgnuti.
  • Proširiti i produbiti znanja interpretacije i analize podataka te povezivati njihove odnose koristeći određene računalne vještine.
  • Praktično primijeniti program Statistica za složeniju obradu podataka i kemometriju.

_____________________________________________________________________________________

Nastava

 

Vrste nastave sati
oznaka naziv
P Predavanja 25
A Auditorne vježbe  
L Laboratorijske vježbe  
PK Vježbe u praktikumu 10
S Seminar 5
T Terenske vježbe  

 

_____________________________________________________________________________________

Vodič za polaganje modula

 Pišu se 1 ispit, u trajanju od 60 minuta.  Test objedinjuje cjeline izložene na predavanjima, seminarima i vježbama.

 Student izrađuje i seminarski rad na zadanu temu multivarijatne analize i/ili kemometrije u nutricionizmu ili prehrambenoj tehnologiji. Seminarski rad se usmeno izlaže kako bi se prikazala primjena znanja iz modula, s ciljem usvajanja stručne terminologije, povezivanje u cjelinu te sažimanja bitnih činjenica i samostalnih zaključaka vezanih uz temu seminara.

 Seminar se zasebno se ocjenjuje.

 Prema testu se ocijenjuje stupanj vladanja tematikom, a prema seminarskom izlaganju - stupanj primijenjenih znanja

 Konačna ocjena jpredstavlja aritmetičku sredinu ocjena pisnenog ispita i seminara.

Ukoliko student/ica nije zadovoljan konačnom ocjenom - može odgovarati usmeno.

Uvjet za ostvarivanje prava na potpis:

 Odrađene sve vježbe i seminar. Dopušten je izostanak s nastave najviše 2 puta. Studenti s više od dozvoljenog broja nedolazaka ne mogu ostvariti pravo na potpis.

_____________________________________________________________________________________

Predavanja [0]

 

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  

Vježbe [0]

 

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  

Obavijesti [1]

 

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  
Broj preuzimanja: 196  Obavijest o dogovoru početka predavanja 285,69 kB 27.09.2013. 08:58

Literatura

Obvezna literatura

 

red. broj Naziv
1.  R.G. Brereton:
 Chemometrics: Data Analysis for the Laboratory and Chemical Plant, John Wiley, 2003.
 
2. Richard Kramer: Chemometric Techniques for Quantitative Analysis, Marcel Dekker, 1998.
3. K.R. Beebe, R.J. Pell, Mary Beth Seasholtz: Chemometrics : A Practical Guide, Wiley-Interscience, 1998.