hrvatski | english


Tehnologija prahova

ECTS bodovi:
3

Studij:
preddiplomski
diplomski

Opis predmeta

Popis metodskih jedinica sati Ishod učenja pojedine metodske jedinice
 Praškasti, zrnati i granulirani materijali u prehrambenoj i farmaceutskoj industriji 3  Sposobnost da objasni osnovne karakteristike prahova i njihovu važnost za industriju
 Definicija prahova: kohezivni i nekohezivni prahovi, disperzija prahova 3 pokazati formalno znanje i razumijevanje praškastih sustava
 Karakteristike čestica: oblik, gustoća, tvrdoća, površinska aktivnost, mehanička čvrstoća, volumen, vlaga i kut mirovanja 4  pokazati formalno znanje i razumijevanje vezano uz karakterizaciju čestica
 Fizikalne karakteristike prahova 3  pokazati formalno znanje i razumijevanje fizikalnih karakteristika prahova
 Kemijske karakteristike prahova 3  pokazati formalno znanje i razumijevanje kemiskih karakteristika prahova
 Uzorkovanje – značaj, metode 3  pokazati formalno znanje i razumijevanje uzorkovanja
 Reologija prahova 4  pokazati formalno znanje i razumijevanje reologije praha
Miješanje: karakteristike, metode, uređaji 4 pokazati formalno znanje i razumijevanje miješanja prahova
Tabletiranje i inkapsulacija 2 pokazati formalno znanje i razumijevanje tabletiranja i inkapsulacije
Ishod učenja modula
 Nakon uspješno savladanog modula student će moći: opisati i objasniti fizičke i kemijske karakteristike praškastih materijala i njihovo ponašanje u realnom sustavu, imati sposobnost da interpretira izmjerene podatke, sposobnost tumačenja reologije prahova, riješiti srednje složene probleme vezane uz miješanje, tacije izmjerenih podataka, sposobnost tumačenja reologije prahova, sposobnost , volumen, vlaga i kut mirovanjasredsta radeći samostalno ili u timu, provesti vlastito istraživanje u području definiranja karakteristika miješanja prahova, reologije i karakterizacije praškastog materijala.

Nastava

 

Vrste nastave sati
oznaka naziv
P Predavanja 20
A Auditorne vježbe  
L Laboratorijske vježbe 5
PK Vježbe u praktikumu  
S Seminar 5
T Terenske vježbe 5

 
Uvjeti za dobivanje potpisa

Predan seminarski rad

 
 

Način polaganja ispita: Pismeno X   Usmeno x

 
 

Nastavni materijali [2]

 

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  
Repozitorij  Vjezbe 2012 [2] 01.03.2012. 14:45
Repozitorij  Predavanja 2012 [10] 16.03.2012. 11:23

Obavijesti [0]

 

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  

Literatura

Obvezna literatura:

I. Bauman - Prahovi- Teorija na hrvatskom

red. broj Naziv
1.  M.E. Fayed, L. Otten:Handbook of Powder Sciences and Technology, Chapman & Hall, London, 1995
2.  J.P.K. Seville:Processing of Particulate Solids, Chapman & Hall, London, 1997
3.  B.H. Kaye: Powder Mixing, Chapman & Hall, London, 1997

 

Dodatna literatura

No. Title
1.  M. Benković, I. Bauman (2011) Oblaganje čestica u prehrambenoj industriji, , Croatian journal of Food Technology, Biotechnology and Nutrition 6 (1-2) pp. 13-24
2.  Benković, Maja; Bauman, Ingrid.(2011) Agglomeration of cocoa powder mixtures – influence of process conditions on physical properties of the agglomerates. // Journal on Processing and Energy in Agriculture. 15 , 1; 46-49
3.  A. Semić, I. Bauman (2011) Characteristics Of Bread Dough Of Increasing Sourness With Starters, Works of the Faculty of Agricultural and Food Science University of Sarajevo
4.  M. Benković, D. Novotni, D. Tušak, M. Krpan, I. Bauman, D. Ćurić, (2010), Improvement Of Baking Characteristics By Transglutaminase Addition, Proceedings of the 5th International Congress Flour-Bread '09 / Ugarčić-Hardi, Ž. (ur.). Osijek: University of Osijek, Faculty of Food Technology, Osijek, 2010. 340-346
5. I. Bauman: Solid-Solid Mixing with Static Mixers, Chem. Biochem. Eng. Q. 15 (4) 159-165 (2001)