hrvatski | english


Reaktorsko inženjerstvo

ECTS bodovi:
4

Studij:
diplomski

Šifra predmeta:
31501

Opis predmeta

Osnove teorije idealnih reaktora (šaržni i kontinuirani, kotlasti i cijevni reaktori). Bilance tvari, energije i količine gibanja u idealnim reaktorima. Analiza parametara idealnih reaktora. Kinetika reakcija u idealnim reaktorima. Procjena parametara i planiranje eksperimenta u reaktorima. Višestrukost stacionarnih stanja i dinamičke pojave u reaktorima. Vrijeme miješanja i raspodjela vremena zadržavanja u neidealnim reaktorima. Proračun konverzije i učinkovitosti neidealnih monofaznih reaktora. Osnove višefaznih reaktora. Bilance tvari za reaktore s nepokretnim slojem. Bilance tvari na osnovu modela ljuske u poroznom nosiocu. Bilance tvari u reaktorima s biofilmom. Bilance tvari i prijenos mase u trofaznim reaktorima. Upravljanje i optimiranje reaktora.

Nastava

Vrste nastave sati
oznaka naziv
P Predavanja 25
A Auditorne vježbe  
L Laboratorijske vježbe  
PK Vježbe u praktikumu 20
S Seminar 5
T Terenske vježbe  

Način izvođenja nastave: turnusno u periodu listopad-prosinac tekuće akademske godine. (2 x tjedno predavanja po 2 sata, 1x tjedno seminar 1 sat, 1 x tjedno vježbe po 3 sata)

Uvjet za potpis: uredno izvršene obveze što uključuje redovito pohađanje nastave (predavanja seminara i vježbi), predana i potpisana sva izvješća s vježbi.

Ispit : Dva djelomična pismena ispita i završni usmeni ispit.

Komisijski ispit: Student je dužan polagati oba dijela (kompletan sadržaj predmeta) zajedno bez obzira da li je prethodno položio neki od djelomičnih ispita. Ispit se sastoji od pismenog i usmenog dijela koji se polaže pred povjerenstvom sastavljenim od tri nastavnika sa studija BPI.

Opis ispita: Studenti na svakom djelomičnom ispitu rješavaju 3 zadatka u sklopu kojih je i poznavanje teorijskih osnova iz zadanog područja te imaju po 4 podpitanja od kojih svaki nosi određeni broj bodova (od 2 – 8). Maksimalan broj bodova na pojedinom djelomičnom ispitu iznosi 40. Minimalni broj bodova za pozitivnu ocjenu na svakom djelomičnom ispitu je 20. Uvjet za pristupanju usmenom ispit je položen pismeni ispit. Na usmenom ispitu studenti dobivaju po jedno opisno pitanje iz svakog od dva dijela gradiva (ukupno 2 pitanja) na koje su dužni odgovarati nakon 10 minuta pripreme.

Ishodi učenja:

Po završetku edukacije u okviru kolegija Reaktorsko inženjerstvo studenti će moći:

Analizirati parametre koji opisuju idealne reaktore pri šaržnom i kontinuiranom radu.

Formulirati bilance tvari i energije za pojedine reaktorske sustave (kotlasti, protočni kotlasti i cijevni) pri šaržnom i kontinuiranom radu.

Riješiti bilance tvari i energije za pojedine reaktorske sustave primjenjujući računalnu podršku WR Mathematica.

Analizirati parametre koji opisuju monofazne i višefazne neidealne (realne) reaktore.

Predložiti proračun konverzija i učinkovitosti zadanih realnih sustava na osnovi analize hidrodinamičkih uvjeta

Odabrati matematičke metode za procjenu parametara modela monofaznih i višefaznih reaktora vezanih za hidrodinamiku sustava.

Nastavni materijali [0]

 

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  

Obavijesti [0]

 

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  

Literatura

Obvezna literatura

red. broj Naziv
1. Ž. Kurtanjek, "Reaktorsko inženjerstvo", PBF, Zagreb
2. H.S. Fogler " Elements of Chemical Reaction Engineering", Prentice Hall, Engelwood Clifs, 1999.
3. O. Levenspiel, " Chemical Reaction Engineering", John Wiley, New York (1984)

Preporučena literatura

red. broj Naziv
1. Z. Gomzi "Reakcijsko inženjerstvo", HINUS, 2000.