hrvatski | english


Mjerenje i vođenje procesa

ECTS bodovi:
3

Studij:
preddiplomski

Šifra predmeta:
10502

Opis predmeta

Program

Osnovni pojmovi mjernih sustava za računalno vođenje procesa. Analiza mjernih pogrešaka i umjeravanje instrumenata. Međusklopovi za povezivanje računala s mjernom instrumetacijom. Mjerni sustavi za fizikalne veličine biotehnoloških procesa (masa, razina, protok, tlak, temperatura, vlažnost). Mjerenja za upravljanje bioreaktora (optička gustoća, respiracijski omjer, otopljeni kisik, CO2, ..). Automatski FIA mjerni sustavi. NIR, UV i VIS procesni mjerni analizatori. Kemometrija za upravljanje biotehnoloških procesa. Biosenzori za nadzor i upravljanje biotehnoloških procesa. Laserske metode mjerenja sastava. Analiza dinamike procesa primjenom prijenosnih funkcija. Regulacijski krugovi i adaptacija regulatora. Stabilnost upravljanja procesa. Primjena algoritama umjetne inteligencije za nadzor i upravljanje biotehnoloških procesa.

Ishodi učenja

Stječe se sustavski pristup u mjeriteljstvu, potrebno znanje i iskustva o metodologiji planiranja eksperimenta u tehničkom području, izbora mjernih metoda, analiza točnosti mjerenja i statičkim evaluacijama eksperimentalnih rezultata. Dobiva se spoznaja o osnovnim pojmovima o upravljanju tehničkim sustavima, strukturnim oblicima upravljanja, i analiza dinamika sustava. Stječe se znanje sinteze i analize linearnih sustava primjenom prijenosnih funkcija osnovnih tehnoloških operacija u biotehnologiji (bilance tvari u bioreaktorima i kinetika procesa). Uz teoretske osnove dobiva se i praktično znanje o metodama prilagođavanja parametra PID regulatora za modele sustava višeg stupnja s vremenskom zadrškom

Nastava

Vrste nastave sati
oznaka naziv
P Predavanja 20
A Auditorne vježbe  
L Laboratorijske vježbe 20
PK Vježbe u praktikumu  
S Seminar 5
T Terenske vježbe  

Uvjeti za dobivanje potpisa

ovjerene laboratorijske vježbe
Način polaganja ispita: Pismeno x   Usmeno xLiteratura

Obvezna literatura

red. broj Naziv
1. Ž. Kurtanjek "Mjerenje i vođenje biotehnoloških procesa", skripta, PBF
2. P.C. Chau, A. Varma „Process Control: A First Course with MATLAB“, Cambridge University Press“, 2002
3. G. Stephanopoulos „Chemical Process Control“, An Introduction to Theory and Practice“, Prentice Hall, 1995.

Preporučena literatura

red. broj Naziv
1. W.H. Ray "Advaced Process Control", McGraw Hill, New York, 1981
2. Yong-Zai Lu "Industrial Intelligent Control", John Wiley, New York, 1998