hrvatski | english

PBF.hr / Zavodi / Zavod za procesno inženjerstvo / Kabinet za matematiku / Biostatistika (studij: Prehrambena tehnologija)Biostatistika (studij: Prehrambena tehnologija)

ECTS bodovi:
5

Studij:
preddiplomski

Opis predmeta

Deskriptivna statistika: Statističko obilježje. Tablični i grafički prikaz podataka. Srednje vrijednosti. Mjere varijabiliteta. Mjere lokacije.

Osnove teorije vjerojatnosti: Vjerojatnosni prostor. Zadavanje vjerojatnosti. Uvjetna vjerojatnost. Nezavisnost. Diskretne i neprekidne slučajne varijable. Matematičko očekivanje i varijanca slučajne varijable. Binomna razdioba. Hipergeometrijska razdioba. Poissonova razdioba. Normalna razdioba.

Testiranje statističkih hipoteza i pouzdani intervali: Slučajni uzorak. Točkovne procjene parametara (očekivanja i varijance). Statistički test. Pogreške prve i druge vrste. Test o očekivanju; uzorak iz normalno distribuirane populacije, te veliki uzorak. Pouzdani interval za parametar očekivanja; uzorak iz normalno distribuirane populacije, te veliki uzorak. Test usporedbe očekivanja (t-test). Test usporedbe varijanci (F-test). Jednofaktorska analiza varijance (ANOVA). Test o parametru proporcije. Pouzdani interval za parametar proporcije. Test usporedbe proporcija. χ^2 - test o prilagodbi modela. χ^2 - test o nezavisnosti. χ^2 - test o homogenosti.

Linearni regresijski model: Prilagodba pravca; metoda najmanjih kvadrata. Pouzdani intervali za parametre pravca. Testiranje hipoteza o parametrima pravca. Predviđanje. Pouzdani intervali za predviđenu vrijednost zavisne varijable, te za njenu srednju vrijednost. Pearsonov koeficijent korelacije. Test o koeficijentu korelacije.

**********************************************************************************************************************

ISHODI UČENJA

Po uspješnom završetku ovog kolegija, student(ica) će moći:

  • grafički prikazati podatke (stupčasti dijagram, histogram, strukturni krug, brkata kutija), te izračunati srednje vrijednosti uzorka i mjere varijabiliteta uzorka, bez i uz pomoć računala
  • primijeniti svojstva vjerojatnosti i Laplaceov model vjerojatnosti prilikom računanja vjerojatnost događaja
  • objasniti pojam diskretne i neprekidne slučajne varijable, te izračunati očekivanje i varijancu
  • definirati i prepoznati binomnu, hipergeometrijsku, Poissonovu i normalnu razdiobu, te izračunati vjerojatnost događaja korištenjem istih
  • odrediti pouzdane intervale za očekivanje i parametar proporcije
  • upotrijebiti odgovarajući statistički test (test o očekivanju, usporedba očekivanja (t-test), usporedba varijanci (F-test), ANOVA, test o proporciji, usporedba proporcija, χ2-test o prilagodbi modela podacima, χ2-test o nezavisnosti, χ2-test o homogenosti), bez i uz pomoć računala, te ispravno interpretirati rezultate
  • primijeniti linearni regresijski model i provesti statističke testove vezane uz njega, bez i uz pomoć računala

**********************************************************************************************************************

Nastava

 Vrsta nastave  sati
 Predavanja  30
 Seminari  20
 Vježbe  10

Nastavni materijali [0]

 

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  

Obavijesti [0]

 

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano