hrvatski | english

PBF.hr / Zavodi / Zavod za procesno inženjerstvo / Kabinet za matematiku / Biostatistika (studij: Nutricionizam)Biostatistika (studij: Nutricionizam)

ECTS bodovi:
5

Studij:
preddiplomski

Opis predmeta

Studenti se upoznaju s osnovnim statističkim metodama, kako bi iste mogli primijeniti u stručnim kolegijima.

Vrsta nastave  sati
 Predavanja 20
 Auditorna vježbe (Seminari) 15
 Vježbe u praktikumu 5

Ishodi učenja na razini programa kojima predmet doprinosi:

Modul statistike prisutan je u svim znanstvenim područjima. Ovaj je modul prilagođen studentima Nutricionizma tako da smanjuje tehničke probleme i naglašava značaj statistike u svim znanstvenim istraživanjima. Bitno je razumjeti određene planove i analize, razmatraju se ograničenja u istraživanjima, planiranju i analitičkim tehnikama što omogućava studentu točno interpretirati rezultate. Studenti usvajaju osnovna znanja iz deskriptivne statistike, vjerojatnosti, osnovnih vjerojatnosnih razdioba, procjena parametara i testiranja statističkih hipoteza. Podaci iz eksperimentalnih istraživanja se koriste u primjerima i vježbama, a studenti se upoznaju i s upotrebom MS Excel-a pri statističkoj obradi podataka.

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta:

Nakon uspješno položenog predmeta student će moći:

 • objasniti statistički postupak;
 • definirati i opisati metode rješavanja kombinatornih problema;
 • povezivati različite koncepte i rezultate i primjenjivati ih u terminima vjerojatnosti;
 • provesti osnovnu statističku analizu za zadane podatke;
 • odabrati i primijeniti odgovarajući test za analizu podataka;
 • formulirati i testirati odgovarajuću hipotezu;
 • koristiti program MS Excel za statističku obradu podataka.

Nastava

Način provjere znanja iz modula Biostatistika:

 1. Prvi parcijalni ispit (100 bodova): sredina semestra, praktični rad na računalu tijekom prve polovice semestra: ukupno 20 boda
 2. Drugi parcijalni ispit (100 bodova): kraj semestra, praktični rad na računalu tijekom druge polovice semestra: ukupno 20 boda

Parcijalni ispiti se pišu 90 minuta.

Nužan uvjet za dobivanje pozitivne ocjene je pozitivna ocjena iz oba parcijalna ispita.

Bodovanje po pojedinom parcijalnom ispitu (uključujući i bodove za praktični rad):

 • 60 - 74 dovoljan (2)
 • 75 - 89 dobar (3)
 • 90 - 104 vrlo dobar (4)
 • 105 - 120 izvrstan (5)

Studenti koji nisu pristupili ili nisu uspjeli položiti jedan od parcijalnih ispita iz prvog pokušaja, imaju pravo na dva popravka u sklopu ispitnog roka. Popravak se polaže u dva dijela: pismeni i praktični. Maksimalni broj bodova na pismenom ispitu je 100 (za prolaz treba osvojiti 50 bodova), a na praktičnom dijelu ispita 20 (za prolaz treba osvojiti 10 bodova). Sustav bodovanja na popravnom je isti kao i na parcijalnom ispitu.

Studenti koji nisu položili oba parcijalna ispita pišu ispit iz cjelokupnog gradiva. Ispit se polaže u dva dijela: pismeni i praktični. Pismeni ispit se piše 120 minuta. Maksimalni broj bodova na pismenom je 100 (za prolaz treba osvojiti 50 bodova), a na praktičnom dijelu ispita 20 (za prolaz treba osvojiti 10 bodova). Sustav bodovanja na popravnom je isti kao i na parcijalnom ispitu.

Merlin - sustav za udaljeno učenje

Nastavni materijali [7]

 

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  
Repozitorij  Zadaci za vježbu [7] 29.02.2008. 11:40
Repozitorij  Parcijalni i popravni ispiti [18] 11.05.2011. 13:44
Repozitorij  Predavanja i seminari [6] 20.03.2009. 16:47
Repozitorij  Vježbe [2] 29.05.2014. 13:22
Repozitorij  Tablice [4] 20.05.2008. 17:36
Broj preuzimanja: 3765  Formule za prvi parcijalni ispit 98,25 kB 28.05.2008. 17:54
Broj preuzimanja: 2960  Formule za drugi parcijalni ispit 135,48 kB 28.05.2008. 17:56

Obavijesti [1]

 

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  
Broj preuzimanja: 341  Rezultati trećeg popravnog ispita 62,49 kB 10.09.2013. 16:23

Literatura

Obvezna literatura

red. broj Naziv
1. Skripta pripremljena za modul
2.

Wayne, D.W. (1999) Biostatistics: A Foundation for Analysis in the Health Sciences, 7th,

John Wiley&Sons Inc., New York

3. Montgomery, D.C. (2001) Design and Analysis of Experiments, 5th ed. John Wiley and Sons Inc., New York

Preporučena literatura

red. broj Naziv
1. Forthofer, R.N., Lee, E.S. (1995) Introduction to Biostatistics: A Guide to Design, Analysis and Discovery, Academic Press, London