hrvatski | english


Fizika 1

ECTS bodovi:
3

Studij:
preddiplomski

Opis predmeta

Fizikalne zakonitosti temelji su procesima koji se susreću u inženjerstvu i tehnologiji. Njihovo poznavanje omogućuje studentima da stvore odličan temelj na kojem će moći usvajati znanje iz konkretnih primjenjenjih inženjerskih i tehničkih kolegija na višim godinama studija te interdisciplirano povezivati gradivo koje susreću u oviru svih temeljnih prirodoslovnih kolegija. U okviru modula Fizika I studetni savladavaju gradivo iz područja mehanike, mehanike fluida, titranja i valova te termodinamike i kinetičke teorije atoma i molekula. Teorijsko gradivo nadopunjeno je laboratorijskim vježbama.

DETALJNI SADRŽAJ MODULA

 1. Fizikalne metode, veličine i mjere.
 2. Mehanika - Newtonovi aksiomi. Rad, energija, snaga. Sudari. Statika krutoga tijela. Osnovni zakon vrtnje krutog tijela. Moment tromosti. Kutna količina gibanja. Zakoni očuvanja kutne količine gibanja. Gravitacija, gravitacijsko polje i potencijal.
 3. Mehanika fluida - Tlak, uzgon. Međumolekularne sile. Napetost površine. Kapilarnost: elevacija, depresija. Laplaceova formula. Strujanje idealne tekućine. Jednadžba kontinuiteta. Bernoullijeva jednadžba i njezine primjene. Laminarno i turbulentno strujanje realnih tekućina.
 4. Titranje i valovi - Harmonički oscilator. Matematičko i fizičko njihalo. Torzija i torziono njihalo. Prigušeno i prisilno titranje, rezonancija. Mehanički valovi. Energija vala.
 5. Osnovni pojmovi kinetičke teorije i termodinamike - Maxwellova razdioba molekula po brzinama. Osnovni termodinamički pojmovi i zakoni.

******************************************************************************************************************

ISHODI UČENJA

Po uspješnom završetku ovog kolegija, student(ica) će moći:

 • Analizirati fizikalne procese u radu i održavanju tehnoloških uređaja.
 • Analizirati fizikalne procese u prehramebnoj tehnologiji / biotehnologiji.
 • Definirati temeljne zakone fizike (Newtonovi zakoni, zakoni sačuvanja).
 • Analizirati fizikalne procese u mehanici fluida i termodinamici. 
 • Opisati osnove fizikalne pojmove koji opisuju titranja i valove.

Nastava

Vrsta nastave sati

 • Predavanja 24
 • Vježbe 21
  • Auditorne vježbe 6
  • Laboratorijske vježbe 15

 Način provjere znanja, termini parcijalnih ispita i testova iz modula Fizika I:

Prvi parcijalni ispit (30 bodova)

Drugi parcijalni ispit (30 bodova)

Prva laboratorijska vježba (20 bodova)

Druga laboratorijska vježba (20 bodova)

Parcijalni ispiti se pišu 90 minuta.

Laboratorijske vježbe izvode se na Fizičkom odsjeku PMF-a.Studenti koji tijekom semestra ne odrade laboratorijske vježbe gube pravo potpisa. Sustav bodovanja:

 • 50-60 dovoljan (2)
 • 61-75 dobar (3)
 • 76-85 vrlo dobar (4)
 • 86-100 izvrstan (5)

Ispiti se pišu iz cjelokupnog gradiva. Ispit se piše 90 minuta. Maksimalni broj bodova na ispitu je 100. Sustav bodovanja na ispitu je isti kao i kroz kontinuirano vrednovanje kroz semestar.

Literatura

Obvezna literatura

 1. J. D. Cutnell, K.W. Johnson, Physics, John Wiley and Sons; 9th edition, 2012.
 2. T. Petković, Predavanja iz fizike za PBF - studij, skripta, PBF, Zagreb, 2004.
 3. T. Petković, Zadaci iz fizike – Zbirka zadataka za studente Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta, Element, Zagreb, 2000.
 4. N. Brković, P. Pećina, Fizika u 24 lekcije, Element, Zagreb, 2010.

Preporučena literatura

 1. P. Kulišić, L. Bistričić, D. Horvat, Z. Narančić, T. Petković, D. Pevec, Riješeni zadaci iz mehanike i topline, VII. promijenjeno izdanje, Školska knjiga, Zagreb, 2002.
 2. P. Kulišić, Mehanika i toplina, Skolska knjiga, Zagreb 2005.