hrvatski | english


Tehnologija alkohola i kvasca

ECTS bodovi:
4

Studij:
preddiplomski
diplomski

Opis predmeta

 Predavanja:

Proizvodnja alkohola: 10 sati

Principi proizvodnje alkohola. Kvasci u proizvodnji alkohola. Matematička analiza alkoholne fermentacije. Shematski prikazi i opisi šaržnih i kontinuiranih postupaka proizvodnje alkohola i suhog kvasca na melasi. Proizvodnja alkohola na drugim sirovinama (kukuruz, sirutka, lignocelulozni materijali). Izdvajanje kvasca i alkohola iz prevrelih komina.

Proizvodnja kvaščeve biomase: 10 sati

Principi proizvodnje kvaščeve biomase. Vrste kvasaca u industrijskoj proizvodnji. Principi aerobnog uzgoja. Uzgoj pekarskog kvasca u pojedinim generacijama. Izdvajanje i pakiranje proizvoda. Proizvodnja suhog aktivnog kvasca. Proizvodnja prehrambenog i krmnog kvasca – opisi pojedinih tehnologija.

 Vježbe: Proizvodnja alkohola šaržnim postupkom sa pritokom supstrata na melasi (anaerobno i semiaerobno). Proizvodnja pekarskog kvasca u šaržnom procesu sa pritokom supstrata (simulacija uzgoja kvasca u generaciji «prodajni kvasac»). Vježbe se izvode u laboratorijskom bioreaktoru i traju po 12 sati, a studenti rade u grupama po 3 sata. Industrijske vježbe – posjet tvornicama za proizvodnju alkohola i pekarskog kvasca.

Seminari: Materijalna bilansa procesa u proizvodnji alkohola. Proračun sastojaka hranjivih podloga. Priprema (proračun) vježbi za proizvodnju alkohola. Materijalna bilansa procesa u proizvodnji pekarskog kvasca. Priprema (proračun) vježbe za uzgoj pekarskog kvasca. Obrada laboratorijskih vježbi.

Ishodi učenja: Razumjeti principe proizvodnje alkohola i pekarskog kvasca. Razlikovati principe aerobnog i anaerobnog uzgoja kvaščeve biomase i proizvodnje metabolita koji vladaju u proizvodnji alkohola i pekarskg kvasca. Opisati tehnološke procese proizvodnje i objasniti specifičnosti vezane za proizvod, sirovine i uvjete u pojedinim tehnologijama (Proizvodnja alkohola na melasi u B-postupku, MB-postupku, kontinuiranom postupku, na kukuruznoj krupici, na lignoceluloznom materijalu. Proizvodnja pekarskog kvasca u 4-5 generacija, proizvodnja suhog aktivnog kvasca). Nacrtati osnovne sheme pojedinih procesa i dijelova procesa (priprema sirovine, glavno vrenje, izdvajanje proizvda i sl.). Izračunati količinu sirovina za pojedinu proizvodnju i učiniti osnovnu materijalnu analizu provedenog procesa proizvodnje. Procijeniti prednosti i nedostatke pojedinih tehnoloških rješenja. Provesti pojedine procese laboratorijskom mjerilu, izmjeriti njihove osnovne parametre, te analizirati njihove uspješnosti. Prepoznati dijelove procesa i osnovnu opremu u industrijskom mjerilu.

Nastava

 

Vrste nastave sati
oznaka naziv
P Predavanja 20
A Auditorne vježbe 3
L Laboratorijske vježbe 9
PK Vježbe u praktikumu  
S Seminar 12
T Terenske vježbe 6

 

Uvjeti za dobivanje potpisa

Odslušana predavanja i odrađene vježbe i seminari

 

Način polaganja ispita: Pismeno X   Usmeno X

Nastavni materijali [1]

 

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  
Broj preuzimanja: 77  PROIZVODNJA ETANOLA-SKRIPTA 3,94 MB 18.02.2015. 13:53

Obavijesti [0]

 

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  

Literatura

Literatura

red. broj Naziv
1. Slobodan Grba: Kvasci u Biotehnologiji, (Plejada d.o.o., Zagreb, 2010.g.)
2. Vladimir Marić: Biotehnologija i sirovine, (Stručna i poslovna knjiga d.o.o, Zagreb, 2000. g.)