hrvatski | english

PBF.hr / Zavodi / Zavod za prehrambeno-tehnološko inženjerstvo / Laboratorij za tehnologiju vrenja i kvasca / Proizvodnja i primjena pekarskog i prehrambenog kvascaProizvodnja i primjena pekarskog i prehrambenog kvasca

ECTS bodovi:
3

Studij:
diplomski

Opis predmeta

 Predavanja (10sati)

Podjela kvasaca. Morfološke i fiziološke karakteristike kvasaca. Kemijski sastav i biokemija kvaščeve biomase.

Definicija pekarskog kvasca. Osnovni principi uzgoja pekarskog kvasca. Proizvodnja u laboratorijskim i pogonskim uvjetima. Vrste (oblici) pekarskog kvasca. Primjena pekarskog kvasca u pekarstvu (slatka tijesta, smrznuta tijesta). Karakteristike pekarskog kvasca. Sastav pekarskog kvasca.

Kvasci u prehrambenoj industriji. Proizvodnja prehrambenog kvasca iz različitih sirovina (melasa, sirutka, sulfitna lužina, etanol, metanol, škrobne sirovine). Primjena prehrambenog kvasca (pekarski proizvodi, sir, mesni proizvodi). Nutritivna vrijednost prehrambenog kvasca.

 Vježbe (25sati)

Odabir i priprema sirovina i kvasaca za proizvodnju prehrambenog kvasca. Aerobna proizvodnja prehrambenogi pekarskog kvasca. Analitika proizvedenog pekarskog i prehrambenog kvasca (proteini, vitamini, mikroelementi

 Seminari (5 sati)

 Proračun sirovina (glavne i pomoćne) za laboratorijsku proizvodnju prehrambenog i pekaskog kvasca

Nastava

Način izvođenja izravne nastave

Vrste nastave sati
oznaka naziv
P Predavanja 10
A Auditorne vježbe  
L Laboratorijske vježbe 25
PK Vježbe u praktikumu  
S Seminar 5
T Terenske vježbe  

 

Uvjeti za dobivanje potpisa

Odslušana predavanja i odrađene vježbe i seminari

 

Način polaganja ispita: Pismeno     Usmeno X

Nastavni materijali [0]

 

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  

Obavijesti [0]

 

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  

Literatura

Obvezna literatura

red. broj Naziv
1. Brian J. B. Wood (ed)(1998). Microbiologyof fermented Foof. Blackie Academic Professional, LondonU.K.
2. Halasz, A; Lasztity, R (1991). Use of Yeast Biomas in Food Production, CRC Pr, Portland, Or.

 

Preporučena literatura

red. broj Naziv
1. Stehlik-Tomas V (2005): Proizvodnja i priprema prehrambenog i pekarskog kvasca u prehrambenoj industriji (u pripremi)

Ishodi učenja:

Nakon uspješno savladanog materijala iz gore navedenog modula, student će moći:

  • Definirati metaboličke puteve starter kultura važnih za proizvodnju i kvalitetu pekarskih proizvoda
  • Opisati princip proizvodnje i primjenu pojedinih vsrta kvasaca za specifične grupe pekarskih proizvoda
  • Opisati tehnologiju proizvodnje kiselih tijesta
  • Analizirati utjecaj kiselih tijesta na prehrambenu i zdravstvenu vrijednost pekarskih proizvoda
  • Prepoznati prednosti i mane pekarskih proizvoda proizvedenih s pomoću različitih starter kultura