hrvatski | english


Principi biotehnološke proizvodnje hrane

ECTS bodovi:
5

Studij:
diplomski

Opis predmeta

Definicija i značaj biotehnologije. Uloga biotehnologije u proizvodnji hrane. Podjela i pregled bioprocesa obzirom na radni mikroorganizam i vrstu proizvoda. Bioreaktor i živa stanica kao bioreaktor.Proizvodni mikroorganizmi. Priprema i sterilizacija hranjive podloge. Odabir radnog mikroorganizma i priprema inokuluma. Kontrola i vođenje procesa u aseptičnim uvjetima. Utjecaj uvjeta okoline na tijek procesa i kvalitetu proizvoda. Anaerobni procesi: vino, pivo, mliječno-kiseli proizvodi, sir, konzerviranje hrane, proizvodnja alkohola i alkoholnih pića. Aerobni procesi: ocat, pekarski i prehrambeni kvasac, enzimi.Karakteristike pojedinih biotehnoloških procesa. (predavanja)

Priprema i sterilizacija hranjivih podloga. Odabir radnog mikroorganizma i priprema inokuluma. Izvođenje anaerobnogprocesa na različitim supstratima. Izvođenje aerobnog bioprocesa. Oksidacija alkohola iz vina u octenu kiselinu. Uzgoj kvaščeve biomase u šaržnom procesu sa pritokom supstrata. (vježbe)

 Materijalna bilansa biotehnoloških procesa. Proračuni sirovina za pripremu hranjivih podloga. Demonstracija vođenja biotehnološkog procesa. Izrada seminarskog rada za odabrani biotehnološki proces. (seminari)

Ishodi učenja:

Nakon završenog modula student će moći:

  • Razumjeti ulogu biotehnologije u pripremi hrane
  • Definirati osnovne pojmove vezane uz mikroorganizme, biotehnologiju i bioprocese
  • Nabrojiti i opisati najvažnije bioprocese u pripremi hrane
  • Provesti bioproces u laboratorijskom mjerilu

Nastava

 

Vrste nastave sati
oznaka naziv
P Predavanja 30
A Auditorne vježbe 5
L Laboratorijske vježbe 10
PK Vježbe u praktikumu  
S Seminar 15
T Terenske vježbe  

 

Uvjeti za dobivanje potpisa

Odslušana predavanja, odrađene vježbe i izrađen seminarski rad.

 

Način polaganja ispita: Pismeno X   Usmeno  

Nastavni materijali [0]

 

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  

Obavijesti [0]

 

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  

Literatura

Obvezna literatura

red. broj Naziv
1. Vladimir Marić (2000), Biotehnologija i Sirovine, Zagreb
2. S. Grba i sur (2010), Kvasci u biotehnološkoj proizvodnji, Zagreb

 

Preporučena literatura

red. broj Naziv
1. V. Marić i Božidar Šantek (2008), Biokemijsko inženjerstvo