hrvatski | english


Membranski bioreaktori u zaštiti okoliša

ECTS bodovi:
3

Studij:
diplomski

Šifra predmeta:
53729

Opis predmeta

 Ishodi učenja:

Student će nakon polaganja ispita znati:

 

  • Samostalno voditi membranski bioreaktor pri obradi otpadnih voda
  • Izabrati membranu za primjenu u membranskom bioreatoru
  • Usporediti tehnologiju membranskog bioreaktora s ostalim tehnologijama biološke obrade otpadnih voda
  • Računati potreban volumen bioreaktora, količinu zraka za aeraciju i količinu viška aktivnog mulja na temelju karakteristika i količine otpadne vode primjenom matematičkih modela
  • Odabrati optimalni režim rada membranskog bioreaktora u cilju smanjivanja začepljenja membrana kroz izbor optimalnog fluksa permeata, intenziteta aeracije, režima povratnog pranja i relaksacije membrana te kemijskog pranja membrana

Nastava

 

Vrste nastave sati
oznaka naziv
P Predavanja 15
A Auditorne vježbe  
L Laboratorijske vježbe  
PK Vježbe u praktikumu 15
S Seminar 7
T Terenske vježbe  

 

Uvjeti za dobivanje potpisa

 

Odslušana predavanja, seminari i vježbe

 

 

Način polaganja ispita: Pismeno X   Usmeno X

Nastavni materijali [1]

 

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  
Broj preuzimanja: 36  Skripta MBR 1,24 MB 27.02.2015. 16:05

Obavijesti [0]

 

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  

Literatura

Preporučena literatura

 

red. broj Naziv
1. Judd, S. (2006) The MBR book, Elsevier Ltd., Oxford, UK
 2.
 
 Henze, M., van Loosdrecht, M.C.M., Ekama, G., Brdjanovic, D. Biological Wastewater treatment, IWA Publishing, 2008, London, UK
 
3. Metcalf&Eddy (2003) Wastewater Engineering - Treatment and Reuse (4th edition) McGraw-Hill, New York