hrvatski | english


Prehrambeni aditivi

ECTS bodovi:
3

Studij:
diplomski

Šifra predmeta:
53727 / 53731

Opis predmeta

Jednosemestralni izborni kolegij diplomskog studija u kojem se kroz predavanja i seminare obrađuju teme:

 • Što su aditivi i njihova podjela prema namjeni i porijeklu
 • Procjena sigurnosti aditiva i dozvoljeni dnevni unos
 • Utjecaj fizikalno- kemijskih čimbenika na funkcionalnost i stabilnost aditiva
 • Prednosti i rizici u primjeni aditiva
 • Zakonska regulativa
 • Aditivi specifični za pojedine prehrambene proizvode (pekarske, mesne, riblje, uljarske, mliječne, konditorske idr.) i njihova funkcija
 • Samostalna obrada zadane teme putem seminarskog rada

Ishodi učenja

Nakon uspješno savladanog modula Prehrambeni aditivi studenti će moći:

 

 • prepoznati prednosti i rizike pri korištenju prehrambenih aditiva
 • definirati temeljne kriterije za primjenu prehrambenih aditiva
 • prepoznati primjenu principa sljedivosti u prehrambenom lancu na primjeru prehrambenih aditiva
 • planirati primjenu prehrambenih aditiva u različitim granama prehrambene industrije.

Nastava

 

Vrste nastave sati
oznaka naziv
P Predavanja 20
S Seminar 15

 

Uvjeti za dobivanje potpisa

Seminarski rad

Način polaganja ispita

Pismeno X
Usmeno X

Nastavni materijali [0]

 

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  

Seminari [0]

 

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  

Obavijesti [1]

 

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  
Broj preuzimanja: 420  Početak predavanja 195,82 kB 06.01.2015. 00:10

Literatura

Obvezna literatura

 

Red. broj Naziv
1. Interna skripta iz predavanja
2. Branen, A.L., Davidson, P.M., Salminen, S. (1990) Food Aditives, Marcel Dekker,Inc. NewYork.
3. Belitz, H.-D. Grosch, W., Schieberle, P. (2004) Food Chemistry, 3. izd.,  Springer-Verlag, Berlin.

 

Preporučena literatura

 

Red. broj Naziv
1. Pretraživanje literature o novijim spoznajama o utjecaju aditiva na kvalitetu prehrambenih proizvoda i zdravlje ljudi.