hrvatski | english


Funkcionalni aspekti dijetalnih vlakana

ECTS bodovi:
3

Studij:
poslijediplomski specijalistički

Opis predmeta

Pregled i definicija prehrambenih vlakana. Izvori prehrambenih vlakana. Prikaz udjela i sastava vlakana u prehrambenim proizvodima.

Fizikalno-kemijska svojstva prehrambenih vlakana.

Povezanost strukture i funkcije polimernih vlakana.

Epidemiološki dokazi o biološkim mehanizmima djelovanja prehrambenih vlakana.

Fiziološki i metabolički učinci dijetalnih vlakana: utjecaj na probavljivost i iskoristivost proteina, na bioraspoloživost mineralnih tvari, na metabolizam vitamina i ugljikohidrata te na morfologiju i brojnost intestinalne mikroflore i probavne enzime.

Općenite smjernice i preporuke za konzumaciju prehrambenih vlakana.

Uporaba prehrambenih vlakana u prevenciji i liječenju bolesti.

Analitički postupci za određivanje vlakana.

Novi tehnološki procesi za izolaciju i proizvodnju prehrambenih vlakana.

Prehrambena vlakna i prihvatljivost potrošača.

Zdravstvene tvrdnje povezane s prehrambenim vlaknima, izazovi i potencijal za budućnost.

ISHODI UČENJA

Nakon uspješno savladanog modula student će moći:

 

  • Definirati dijetalna vlakna i izvore istih
  • Objasniti fiziološke i metaboličke učinke dijetalnih vlakana i iste povezati s prevencijom i liječenjem pojedinih bolesti
  • Vrednovati i samostalno primjeniti analitičke postupke određivanja dijetalnih vlakana
  • Preispitati primjenu nusproizvoda prehrambene industrje kao izvora prehrambenih vlakana u razvoju prehrambenih proizvoda
  • Razvijati funkcionalne prehrambene proizvode povećanog udjela dijetalnih vlakana

Nastava

Vrste nastave Sati
Oznaka Naziv
P Predavanja 10
S Seminar 15

Literatura

Obavezna literatura:

Spiller, G. A. (2001) Handbook of dietary fiber in human nutrition, 3. izd., CRC Press, Boca Raton /London /New York /Washington D.C.

Sungsoo Cho, S., Dreher, M. L. (2001) Handbook of dietary fiber, Marcel Dekker Inc. New York.

Johnson, I.T., Southgate, D.A.T. (1994) Dietary Fiber and Related Substances. Chapman & Hall, London.

Cherbut, C., Barry, J.L., Lairon, D., Durand, M. (1995) Dietary Fiber Mechanisms of action in human physiology and mechanism, John Libbey Eurotext, Paris.

Preporučena literatura:

Salovaara, H., Gates, F., Tenkanen, M. (2007) Dietary Fiber: Components and Functions, Wageningen Academic Publishers, Netherlands.

Trock, B., Lanza, E., Greenwald, P. (1990) Dietary Fiber, Vegetables, and Colon Cancer: Critical Review and Meta-analyses of the Epidemiologic Evidence. Journal of the National Cancer Institute, 82, 650-661.

Roberfroid, M. (2005) Inulin-Type Frucrans, Functional Food Ingredients, CRC Press, Boca Raton/London/New York/Washington D.C.