hrvatski | english


Dostignuća u tehnologiji ugljikohidrata

ECTS bodovi:
2

Studij:
doktorski

Opis predmeta

Značaj ugljikohidratnih i drugih sladila u prehrani i industrijskoj proizvodnji.

Pregled tehnoloških operacija u proizvodnji saharoze iz šećerne repe i šećerne trske.

Novi procesi u proizvodnji ugljikohidratnih i drugih sladila (rezači i valjci za drobljenje šećerne trske, difuzeri, filtracijski uređaji veće učinkovitosti, procesi ionske izmjene za demineralizaciju i dekolorizaciju, membranski procesi, kristalizacija ultrazvukom).

Parametri kakvoće (fizikalno-kemijska, nutritivna i biološka svojstva) te funkcionalni potencijal ugljikohidratnih i drugih sladila.

Nusproizvodi u tehnologiji ugljikohidrata i njihovo korištenje za razvoj i proizvodnju novih proizvoda u prehrambenoj i drugim prerađivačkim industrijama.

Tehnološki procesi proizvodnje škroba i škrobnih derivata te nutritivnih sladila na bazi škroba.

Uloga zamjenskih sladila u proizvodnji funkcionalnih prehrambenih proizvoda.

Kakvoća šećera i zamjenskih sladila unutar nacionalne i EU zakonske regulative.

ISHODI UČENJA

Nakon uspješno savladanog modula student će moći:

  • Argumantirati primjenu ugljikohidratnih sladila u prehrambenoj industriji
  • Objasniti utjecaj novog tehnološkog procesa na kakvoću proizvedenog ugljikohidrata
  • Vrednovati parametre kakvoće ugljikohidratnih sladila
  • Preporučiti korištenje nusproizvoda tehnologijie ugljikohidrata kao sirovine za razvoj i proizvodnju novih proizvoda u prehrambenoj i prerađivačkoj industriji
  • Razvijati nove prehrambene proizvode sa zamjenskim sladilima

Nastava

 

Vrste nastave Sati
Oznaka Naziv
P Predavanja 15
S Seminar 7,5

Literatura

Obavezna literatura:

van der Poel, P.W., Schiwek, H., Schwartz, T. (1998) Sugar Technology – Beet and Cane Sugar Manufacture. Berlin, Verlag Dr. Albert Bartens KG.

Hugot, E. (1986) Handbook of Cane Sugar Engineering. Amsterdam, Elsevier Sience Publishing.

Wilson, R. (2007) Sweeteners. 3. izd., Wiley-Blackwell.

Preporučena literatura:

Mitchell, H. (2006) Sweeteners and sugar alternatives in food technology, Blackwell Publishing, Oxford, UK.