hrvatski | english


Specifičnosti u tehnologiji ribe

ECTS bodovi:
2

Studij:
doktorski

Opis predmeta

UVOD (Tendencije u tehnologiji ribe-proizvodnja soljene, dimljene i smrznute ribe. Marikultura.

SOLJENJE RIBE (Tehnologija soljenja. Kvarenje dimljene i soljene ribe. Značaj aktiviteta vode. Vrste soljenja. Soljeni i dimljeni riblji proizvodi. Trendovi i dostignuća. Kontrola kvalitete.)

KVALITETA I INDIKATORI KVARENJA SMRZNUTE RIBE (Smrzavanje tkiva. Promjene teksture i okusa tijekom skladištenja u smrznutom stanju. Faktori koji utječu na stabilnost proizvoda tijekom skladištenja. Utjecaj brzine smrzavanja. Kvarenje smrznute ribe. Biokemijski i fizikalni indikatori kvarenja. Senzorska procjena.)

MARIKULTURA (Mrijestilište. Uzgoj biohrane za mlađ. Mriješćenje, inkubacija i uzgoj ličinki. Uzgoj mlađa. Oblici uzgoja u moru. Odabir lokacije za uzgoj. Oprema za uzgoj i prateći objekti. Uzgojni ciklus. Hrana i hranidba. Praćenje prirasta. Izlov ribe i prodaja.)

Nakon odslušanog modula, student će moći:

 

  • analizirati trendove u uzgoju i preradi ribe
  • identificirati faktore koji utječu na kvalitetu riba i proizvoda
  • planirati i organizirati preradu dimljene, soljene i smrznute ribe
  • procijeniti i poboljšati kvalitetu ribljih proizvoda s obzirom na karakteristike sirovine i način prerade

Nastava

 

Obliciprovođenja nastave:   Sati
predavanja 15
seminari 7,5
vježbe  

 
 
 

Literatura

 

Red.br. Naziv
1. Safety and quality issues in fish processing, (edited by H. Allan Bremner), Woodhead Publishing Limited, Cambridge.
2. Trer, T., Safner, R., Aničić, I. i Lovrinov, M. (1995) Ribarstvo, Nakladni zavod Globus, Zagreb.
3. Šoša, B. (1989) Higijena i tehnologija prerade morske ribe, Školska knjiga, Zagreb.
4. Novel Processes and Control Technologies in the Food Industry, (edited by F. Bozoglu, T. Deak and B. Ray), IOS Press, Amsterdam.