hrvatski | english


Higijena i sanitacija

ECTS bodovi:
3

Studij:
diplomski

Šifra predmeta:
53284

Opis predmeta

OPASNOSTI

Osnovne karakteristike rasta i preživljavanja u hrani patogenih mikroorganizama. Karakteristike najčešćih patogenih mikroorganizama i parazita iz hrane, rizična hrana koja se povezuje s alimentarnim oboljenjima, te kontrola ovih patogena  u prehrambenoj industriji. 

OBAVEZE PREHRAMBENE INDUSTRIJE PREMA ZAHTJEVIMA ZA HIGIJENOM TIJEKOM POSLOVANJA 

Osnovni zakonski propisi. Preduvjetni program objekta - sprječavanje unosa opasnosti, rasta bakterija i križne kontaminacije (vanjski i unutarnji zahtjevi kod izgradnje objekta; proizvodne prostorije/prostori; prostorije za zaposlenike; oprema; higijenske zone; zrak; voda; temperature; sirovine i dobavljači; zaposlenici; standardni operativni postupci; čišćenje i dezinfekcija; dezinsekcija i deratizacija; evidencije)

ISHODI UČENJA PREDMETA

Nakon završetka kolegija, student/ica će moći:

- prepoznati važnost higijene u sigurnosti hrane, razumjeti putove kontaminacije najvažnijim patogenima i poznavati načine kontrole najvažnijih patogena na nivou prehrambene industrije

- primijeniti zakonske zahtjeve za higijenom kontrolom unosa opasnosti, rasta mikroorganizama te križne kontaminacije u pogonu prehrambene industrije

- objasniti parametre, procijeniti sredstva i načine, znati organizirati i kontrolirati učinkovitost sanitacije u prehrambenoj industriji

Nastava

 

Vrste nastave sati
oznaka naziv
P Predavanja 26
A Auditorne vježbe  
L Laboratorijske vježbe  
PK Vježbe u praktikumu  
S Seminar 6
T Terenske vježbe  

 
Uvjeti za dobivanje potpisa

Odslušana predavanja i seminari.

 
 

Način polaganja ispita: Pismeno     Usmeno X

 
 
 
 
 
 
 
 

Nastavni materijali [0]

 

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  

Obavijesti [0]

 

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  

Literatura

Obvezna literatura

red. broj Naziv
   
1. Lawley, R., Curtis, L., Davis, J. (2008) The Food Safety Hazard Guidebook. RSC Publishing, Cambridge, Velika Britanija.
   
2. Marinculić, A.,  Habrun, B., Barbić , Lj., Beck, R. (2009)  Biološke opasnosti u hrani, Hrvatska agencija za hranu (HAH).
3. Marriott, N.G. (1997) Essentials of Food Sanitation, Food Science Texts Series, Chapman & Hall

 
Preporučena literatura

red. broj Naziv
1. Manual of food quality control (1993)Food and Agriculture Organization, Washington.
2. Mc Kane, L., Kandel, J. (1986) Microbiology, Essential and applications, Mc Graw-Hill, New York