hrvatski | english


Senzorika i analitika vina

ECTS bodovi:
3

Studij:
diplomski

Šifra predmeta:
53748; 53294

Opis predmeta

U okviru modula studenti se osposobljavaju za stjecanje znanja o pravilanom predstavljanju, opisivanju i ocjenjivanju vina. Nastava se izvodi u okviru predavanja i laboratorijskih vježbi. Predavanjima se daju teoretske osnove kroz sljedeće metodske jedinice: fiziologija osjetila okusa, mirisa, vida i sluha. Senzorska procjena vina. Osnovne karakteristike vina: miris, okus i boja vina, otkrivanje, razumijevanje i prepoznavanje. Terminologija opisa senzorskih svojstava vina. Manjkavosti, nedostaci i bolesti vina. Organiziranje kušanja (laboratorij, čaše, temperatura i volumen uzorka…). Senzorski testovi (hedonistički, deskriptivni, triangl test). Upoznavanje s metodama bodovnog ocjenjivanja vina. Fizikalno-kemijske, spektrofotometrijske i instrumentalne analize mošta i vina.Vježbe prate materiju obrađenu na predavanjima kroz sljedeće metodske jedinice: razlikovanje osnovnih mirisa i okusa vina, boja vina, stilovi vina, kušanje vina (odabir tehnike i ocjenjivanje, vođena degustacija vina), testiranje praga percepcije pojedinih komponenti vina, fizikalno-kemijske spektrofotometrijske te analize vina na plinskoj (SPME-GC) i tekućinskoj kromatografiji, FTIR.

Nakon uspješno savladanog modula student/ica će moći:
- interpretirati osnovna osjetila (okus, miris i vid),
- primjeniti stručnu terminologiju kod opisivanja vina,
- samostalno opisati senzorske karakteristike vina (mirisne komponente, komponente koje formiraju okus vina, skladnost između pojedinih sastojaka vina),
- vrednovati kakvoću proizvoda, razlikovati vinske u odnosu na defektne mirise i okuse vina,
- koristiti metode bodovnog ocjenjivanja vina,
- odrediti fizikalno-kemijskim i instrumentalnim metodama pojedine komponente vina.

Nastava

Satnica:
predavanja: 15 sati
laboratorijske vježbe: 10 sati

Znanje studenta se provjerava praćenjem rada kroz vježbe i na završnom pismenom ispitu.

Nastavni materijali [8]

 

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  
Broj preuzimanja: 1243  Nova datoteka 1.022,26 kB 06.01.2015. 00:03
Broj preuzimanja: 683  Nova datoteka 1,79 MB 06.01.2015. 00:03
Broj preuzimanja: 647  Nova datoteka 274,36 kB 06.01.2015. 00:03
Broj preuzimanja: 621  Nova datoteka 610,65 kB 06.01.2015. 00:03
Broj preuzimanja: 622  Nova datoteka 1,68 MB 06.01.2015. 00:03
Broj preuzimanja: 656  Nova datoteka 16,31 MB 06.01.2015. 00:03
Broj preuzimanja: 371  Nova datoteka 594,03 kB 06.01.2015. 00:03
Broj preuzimanja: 340  Vježbe_skripta 761,45 kB 06.01.2015. 00:03

Obavijesti [1]

 

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  
Broj preuzimanja: 36  obavijest o početku predavanja 23,50 kB 03.03.2015. 10:59

Literatura

1. Jackson, R. (2002) Wine Tasting: A Profesional Handbook, Academic Press.
2. Robinson, J. (2001) How to Taste: A Guide to Enjoying Wine, Simon & Schuster.
3. Grainger, K. (2009) Wine Quality: Tasting and Selection, Wiley-Blackwell.