hrvatski | english


Prehrambeno-procesno inženjerstvo II

ECTS bodovi:
5

Studij:
diplomski

Opis predmeta

Materijalna i energetska bilanca termičkih procesa (pasterizacija, sterilizacija, uparavanje). Rashladni procesi i postrojenja:materijalna i energetska bilanca. Osnove membranskih procesa - materijalna i energetska bilanca (uređaji i primjena. Toplinski procesi sa direktnom ili radijacijskom energijom. Dielektrično zagrijavanja – princip, primjena, oprema. Omsko zagrijavanje - princip, primjena, oprema. Infracrveno zagrijavanje - princip, primjena, oprema. Procesiranje hrane električnim poljem – princip i oprema. Procesiranja hrane visokim hidrostatskim tlakom – princip i oprema. Procesiranje hrane ultrazvukom – princip i oprema. Procesiranje hrane pulsirajućim svjetlom – princip i oprema. Pakiranje hrane – načini, vrste materijala za pakiranje, međudjelovanje materijala za pakiranje i hrane, utjecaj na okoliš. Transport, skladištenje i distribucija hrane.

ISHODI UČENJA :

Nakon uspješno savladanog modula Prehrambeno-procesno inženjerstvo 2 studenti će znati na koji način usavršavati postojeće metode konzerviranja hrane i/ili primijeniti nove metode procesiranja iste pri proizvodnji minimalno procesirane hrane. U nove metode obrade hrane spadaju: visoki hidrostatski tlak, pulsirajuće električno polje, oscilirajuće magnetsko polje, ultrazvuk visokog i niskog intenziteta, metode zasnovane na pulsirajućem svjetlu te UV svjetlu, ohmskom zagrijavanju te primjena elektromagnetskog zračenja u prehrambenoj industriji. Također će moći odrediti potreban specifični ambalažni materijal potreban za pakiranje hrane dobivene novim postupcima obrade. Nakon završetka kolegija studenti će steći znanja o novim postupcima konzerviranja i procesiranja hrane te će ih biti sposoban primijeniti u prehrambenoj industriji.

Infracrveno zagrijavanje materijala, Određivanje utjecaja ultrazvuka na prehrambene proizvode, Specijalna priprema hrane (terenska vježba),

Proračun uređaja za transport i distribuciju (seminar).

Nastava

Vrste nastave sati
oznaka naziv
P Predavanja 20
A Auditorne vježbe  
L Laboratorijske vježbe 20
PK Vježbe u praktikumu  
S Seminar 15
T Terenske vježbe 10

Uvjeti za dobivanje potpisa

Redovito pohađanje predavanja, vježbi i seminara.
Način polaganja ispita: Pismeno x   Usmeno x

Nastavni materijali [0]

 

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  

Obavijesti [0]

 

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  

Literatura

Obvezna literatura

red. broj Naziv
1. Z. Herceg, Procesi konzerviranja hrane - novi postupci, Golden marketing, Tehnička knjiga, Zagreb, 2009.
2. R. Paul Singh, Dennis R. Heldman: Introduction to Food Engineering, Academic Press, San Diego, California, USA, 2001.
3. P.J. Fellows: Food processing technology, principles and practice, second edition, Woodhead Publishing Limited and CRC Press LLC, Boca Raton, USA, 2000 .

Preporučena literatura

red. broj Naziv
1. M.LeMagner, P. Jelen, Food Engineering and Process Applications, Elsevier, 1986.