hrvatski | english


Prehrambeno-procesno inženjerstvo I

ECTS bodovi:
8

Studij:
preddiplomski

Opis predmeta

Predavanja:

Procesi u prehrambenim tehnologijama: Mehanički (guljenje, usitnjavanje, separacija itd) i fizikalni procesi (prosijavanje, aglomeriranje, emulgiranje itd). Termički procesi (blanširanje, kuhanje, prženje, pečenje). Separacija kruto-tekuće (sedimentacija,filtracije, prešanje). Kemijski procesi: hidroliza, hidrogenacija, neutralizacija, esterifikacija. Enzimski procesi: depektinizacija, hidroliza proteina, hidroliza ugljikohidrata. Mikrobni procesi – različite vrste fementacija. Ekstruzija - materijalna i energetska bilanca i primjena na proizvodnju hrane. Transport i skladištenje hrane. Kristalizacija.

ISHODI UČENJA:

Nakon uspješno svladanog modula Prehrambeno-procesno inženjerstvo 1, student/ica preddiplomskog studija će steći potrebna znanja o operacijama i procesima u prehrambenoj industriji (mehaničkim, fizikalnim, termičkim, kemijskim, enzimskim i fermentacijskim procesima). Također će steći potrebna znanja koja će im omogućiti da budu sposobni provoditi specifične procese koji se primjenjuju u prehrambenoj industriji (homogenizacija, ekstruzija, valcanje, končiranje, temperiranja…). Znanja stečena kroz ovaj kolegij omogućiti će im izradu te potpunu interpretaciju materijalne i energetske bilance raznih procesa u prehrambenoj industriji.

Vježbe i seminari:

Priprema hrane za procesiranje. Usitnjavanje hrane. Određivanje veličine čestica praškastih materijala. Filtracija. Nestacionarni prijenos topline tijekom hlađenja i zamrzavanja. Izračun materijalne i energetske bilance kod sterilizacije, filtracije, toplinskih procesa, hlađenja i smrzavanja. Ekstruzija - materijalna i energetska bilanca.

Nastava

 

Vrste nastave sati
oznaka naziv
P Predavanja 30
A Auditorne vježbe -
L Laboratorijske vježbe 45
PK Vježbe u praktikumu -
S Seminar 30
T Terenske vježbe -

 

Uvjeti za dobivanje potpisa

 

Uredno pohađanje nastave. I izrada seminarskih zadataka.

 

 

Način polaganja ispita: Pismeno     Usmeno X

Nastavni materijali [0]

 

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  

Obavijesti [0]

 

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  

Literatura

Obvezna literatura

 

red. broj Naziv
1. Zoran Herceg, Procesi u prehrambenoj industriji (Prehrambeno-procesno inženjerstvo 1, Plejada, 2011.
2. R.P. Singh, D.R. Heldman: Introduction to Food Engineering, Academic Press, San Diego (2001)

 

Preporučena literatura

 

red. broj Naziv
1.  
2.