hrvatski | english


Nova hrana

ECTS bodovi:
5

Studij:
preddiplomski
diplomski

Šifra predmeta:
53672, 53674, 39848

Opis predmeta

Predavanja:

Definicija pojmova: nova hrana, nutraceutik, funkcionalna hrana, dijetetska hrana, dodaci prehrani, bioaktivne tvari, bio hrana, GMO. Vrste bioaktivnih tvari. Probiotici. Uloga bioaktivnih tvari u očuvanju zdravlja. Sirovine koje sadrže bioaktivne tvari (karoteniode, flavonoide, fenole, prehrambena vlakna, prebiotike, amino kiseline, minerale). Metode izolacije bioaktivnih tvari iz biljnih sirovina: ekstrakcija, pročišćavanje, koncentriranje.GMO hrana. GM mikroorganizmi u prehrambenoj inustriji. Postupci za dokazivanje genetičkih modifikacija.Postupci kreiranja, proizvodnje, konzerviranja i pakiranja nove hrane. Zakonska regulativa.

Seminar:

Razrada procedura kreiranja i uvođenja na tržište nove hrane.

ISHODI UČENJA

Nakon uspješno svladanog modula student/ica će moći:

 - Poznavati sastav, svojstva i ulogu različitih skupina nove hrane

 - Ispitati tržište i analizirati podatke,  primijeniti stečena znanja pri kreiranju receptura za pojedine nove proizvode, a proizvod/sastojci su dobiveni novim tehnološkim proizvodnim postupcima

- Predložiti tehnološki proces proizvodnje i organizirati rad u proizvodnji novih proizvoda  

- Vrednovati kakvoću  novog proizvoda

-  Interpretirati osnovne odredbe zakonske regulative vezano uz stavljanje nove hrane na tržište

- Primjeniti etička načela u odnosima sa suradnicima i poslodavcem

- Koristiti i valorizirati znanstvenu i stručnu literature u svrhu cjeloživotnog usavršavanja

Nastava

Vrste nastave sati
oznaka naziv
P Predavanja 30
A Auditorne vježbe -
L Laboratorijske vježbe -
PK Vježbe u praktikumu -
S Seminar 30
T Terenske vježbe -

Uvjeti za dobivanje potpisa

Uredno pohađanje nastave.
Način polaganja ispita: Pismeno     Usmeno X

Nastavni materijali [0]

 

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  

Obavijesti [2]

 

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  
Broj preuzimanja: 503  Obavijest o početku nastave 19,50 kB 28.02.2013. 14:26
Broj preuzimanja: 519  obavijest NH vjezbe 12,45 kB 18.03.2013. 11:31

Literatura

Obvezna literatura

red. broj Naziv
1. nastavni materijal i predavanja

Preporučena literatura

red. broj Naziv
1.

European Commission, 1997. Regulation (EC) No 258/97 of the European Parliament

and of the Council of 27 January 1997 concerning novel foods and novel food

ingredients. European Commission, Brussel. Official Journal of the European

Communities. L43.

International Life Sciences Institute, 2003. The safety assessment of novel foods and

concepts to determine their safety in use. ILSI Press, Brussels. ILSI Europe

Report Series.