hrvatski | english


Prehrambene tehnologije namirnica biljnog podrijetla

ECTS bodovi:
8

Studij:
diplomski

Opis predmeta

Postupci proizvodnje ulja ovisno o tehnološkim svojstvima sirovine. Utjecaj pojedinih procesa u proizvodnji sirovog ulja na kvalitetuulja i proteinskog ostatka. Predrafinacija ulja i proizvodnja sojinog lecitina. Kemijske promjene ulja tijekom pojedinih procesa rafinacije sirovih ulja. Utjecaj hidrogenacije na kemijska i nutritivna svojstva masti. Sirovine i mikroorganizmi za proizvodnju piva. Proizvodnja sladovine i piva. Produkti alkoholne fermentacije. Jabučno mliječne fermentacije. Promjene tijekom starenja vina . Promjene uslijed kvarenja vina. Sastav i kakvoća mlinskih proizvoda iz žitarica. Pomoćne sirovone, poboljšivači i aditivi za pekarsku, tjesteničarsku i brašneno-konditorsku industriju. Reologija tijesta. Kemijske i biokemijske promjene tijekom procesa proizvodnje pekarskih, tjesteničarskih i brašneno konditorskih proizvoda. Kakvoća i trajnost gotovih proizvoda. Kemijski sastav, kakvoća i moguća kontaminacija sirovina za proizvodnju šećera i konditorskih proizvoda. Tehnološki postupci proizvodnje šećera i kakao proizvoda i bombonskih proizvoda. Fizikalne, kemijske i mikrobiološke promjene tijekomprocesa proizvodnje. Uvjeti skladištenja gotovih proizvoda. Kakvoća gotovih proizvoda prema našim i europskim standardima. Sastojci koji doprinose nutritivnoj vrijednosti voća i povrća. Promjene pojedinih sastojaka voća i povrća tijekom prerade. Povećanje kvalitete proizvoda od voća i povrća primjenom novih tehnologija. Zdravstveni aspekti proizvoda od voća i povrća.

ISHODI UČENJA

-sudjelovati u radu tima za proizvodnju sojinog ulja, sojinog lecitina i sojine sačme

-razumjeti tehnološke procese proizvodnje piva

- razumjeti procese koji se odvijaju u vinu tijekom alkoholne i jabučno-mliječne fermentacije

- shvatiti značaj i utjecaj uvjeta čuvanja i starenja na kvalitetu vina

-objasniti procese proizvodnje šećera, čokolade i bombonskih proizvoda.

-razlikovati pojedine vrste šećera, kakaovih i bombonskih proizvoda sukladno važećim zakonskim regulativama.

- objasniti procese proizvodnje pekarskih, brašneno-konditorskih, tjesteničarskih i snack proizvoda
 - razumjeti utjecaj tehnološkog procesa na prehrambenu vrijednost i kvalitetu proizvoda

-povezati proizvode od voća i povrća s primjenjenim tehnološkim postupkom

 - razumjeti kakav utjecaj tehnološki postupak ima na nutritivnu i biološku vrijednost proizvoda od voća i povrća

Nastava

 

Vrste nastave sati
oznaka naziv
P Predavanja 40
A Auditorne vježbe  
L Laboratorijske vježbe 60
PK Vježbe u praktikumu  
S Seminar  
T Terenske vježbe  

 
Uvjeti za dobivanje potpisa

Odslušano 70 % predavanja, odrađene laboratorijske vježbe

 
 

Način polaganja ispita: Pismeno X   Usmeno  

 
 
 
 
 
 
 

Nastavni materijali [3]

 

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  
Repozitorij  Programski dio - VOĆE I POVRĆE [3] 06.01.2015. 00:02
Broj preuzimanja: 4345  Kemija i tehnologija žitarica 21.04.2011. 2,60 MB 21.04.2011. 11:22
Broj preuzimanja: 4198  Tehnologija piva 255,43 kB 11.06.2013. 11:55

Obavijesti [11]

 

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  
Broj preuzimanja: 329  OBAVIJEST-TERENSKA NASTAVA 2013 18,72 kB 02.04.2013. 13:45
Broj preuzimanja: 305  Obavijest o održavanju 1. parcijalnog ispita 201,87 kB 03.04.2013. 10:23
Broj preuzimanja: 368  Rezultati 1. parcijalnog ispita 521,20 kB 16.04.2013. 14:39
Broj preuzimanja: 227  Obavijest o održavanju 2. parcijalnog ispita 201,52 kB 08.05.2013. 13:42
Broj preuzimanja: 269  Rezultati drugog parcijalnog ispita 443,43 kB 24.05.2013. 12:09
Broj preuzimanja: 238  Obavijest o održavanju 3. parcijalnog ispita 199,18 kB 10.06.2013. 09:57
Broj preuzimanja: 302  Rezultati trećeg parcijalnog ispita i ukupne ocjene 522,08 kB 20.06.2013. 11:15
Broj preuzimanja: 182  Obavijest o održavanju popravnog ispita 199,79 kB 20.06.2013. 11:15
Broj preuzimanja: 251  Rezultati 1. popravnog ispita 508,42 kB 04.07.2013. 14:02
Broj preuzimanja: 230  Obavijest- 2.popravni ispit 199,49 kB 04.07.2013. 14:06
Broj preuzimanja: 191  Obavijest- Komisijski ispit 201,37 kB 02.09.2013. 14:14

Literatura

Obvezna literatura

red. broj Naziv
1.  Hui, Y.H.
 (1996)  Baileys industrial oil and fat products. John Wiley & Sons
 Inc. New York
 
2. Marić,V . (1995) Pivo –tekuća hrana
3. Riberau-Gayon, P.,Y. Glories, A.Maujean, D. Dubourdieu, (1998) Handbook of Enology (vol II) The Chemistry of Wine, Stabilization and Treatments, John Wiley & Sons, Chicester
4. Belitz, g. d. et al. (2004) Food Chemistry, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, III. Edition, 673-743.
5. Hosney R. C. (1994) Principles of Cereal Science and Technology, published bythe AACC, St. Paul,Minnesota, USA.
6. van der Poel, P. W., H. Schiwartz (1998) Sugar Technology, Beet and Cane Sugar Manufacture,Verlag Dr. Albert Bartens KG, Berlin.
7.  Goldoni, L. (2004) Tehnologija
 konditorskih
 proizvoda - kakao
 proizvodi
 i
 proizvodi
 sli č ni  č okoladi ,
 
Kugler, Zagreb.
8.  Goldoni, L. (2004) Tehnologija
 konditorskih
 proizvoda - II
 dio
 Bombonski
 proizvodi ,Kugler, Zagreb
 
9. Jongen, W. (2002) Fruit and vegetable processing, CRC Press, New York.
10. Lovrić, T., Piližota, V. (1994) Konzerviranje i prerada voća i povrća, Globus, Zagreb,

 
Preporučena literatura

red. broj Naziv
1. Boulton, R.B., Singleton, V. L., Bisson, L. F., Kunkee, R. E.(1 995) Principles and practices of winemaking, Chapman & Hall, New York
2. Salunke, D.K., Kadam, S.S. (1995) Handbook of Fruit Science and Technology, Marcel Dekker, New York.odul.