hrvatski | english


Trajnost upakiranih proizvoda

ECTS bodovi:
3

Studij:
preddiplomski
diplomski

Šifra predmeta:
39849 (PredDipl) 53298 (Dipl)

Opis predmeta

Opći zahtjevi za analizom trajnosti upakirane hrane. Utjecaj ambalažnog materijala na trajnost proizvoda. Barijerne karakteristike ambalaže.Čimbenici koji utječu na propusnost ambalaže. Propusnost ambalaže na: plinove; vodenu paru. Utjecaj metode pakiranja na trajnost proizvoda. Utjecaj vanjskih čimbenika na trajnost hrane. Protokol ispitivanja. Studija izazova. Ubrzani test trajnosti. Potvrdna studija trajnosti. Praćenje roka valjanosti. Interakcija u sustavu hrana-ambalaža (korozija, migracije: globalna, specifična). Trajnost upakiranog proizvoda s obzirom na: povećanje udjela vlage; gubitak vlage; prisutnost kisika. Utjecaj fluktuacije temperature. Definiranje i podjela seminarskih zadataka. Seminarska izlaganja studenata.

Nastava

 

Vrste nastave sati
oznaka naziv
P Predavanja 15
A Auditorne vježbe  
L Laboratorijske vježbe  
PK Vježbe u praktikumu  
S Seminar 15
T Terenske vježbe  

 

Uvjeti za dobivanje potpisa:
Odslušana predavanja. Izrada i prezentacija seminarskog rada.
Način polaganja ispita: Usmeno

Ishodi učenja:

objasniti utjecaj ambalaže i metode pakiranja na rok valjanosti hrane,
definirati barijerna svojstva ambalaže (propusnost na plinove, vodenu paru) i njihov utjecaj na degradaciju upakiranog proizvoda,
definirati vanjske čimbenike i njihov utjecaj na trajnost upakiranog proizvoda,
argumentirati odabir testa trajnosti i primjenjivost s obzirom na upakirani prehrambeni proizvod,
objasniti posljedice interakcije hrana-ambalaža i mogućnost dokazivanja navedene interakcije,
prezentirati i objasniti protokol određivanja trajnosti odabranog prehrambenog proizvoda u odgovarajućoj (adekvatnoj) ambalaži,
objasniti i argumentirati mogućnosti povećanja roka valjanosti upakiranog proizvoda.

Nastavni materijali [1]

 

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  
Broj preuzimanja: 98  TrajnostUpakiranihProizvoda-sadrzaj-ishodi 33,46 kB 11.02.2015. 09:49

Obavijesti [0]

 

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  

Literatura

Obvezna literatura

red. broj Naziv
1. VUJKOVIĆ I., GALIĆ K., VEREŠ M., Ambalaža za pakiranje namirnica, Sveučilišni udžbenik, TECTUS, Zagreb 2007.

 

Preporučena literatura

 

red. broj Naziv
1. STEEL R., (ured.) Understanding and measuring the shelf-life of food, Woodhead Publiching Limited and CRC Press LLC,2004.
2. Dong Sun Lee, Kit L. Yam, L. Piergiovanni, Food Packaging Science and Technology, 2008, CRC Press
3. Robertson G. L. Food Packaging Principles and Practice (2nd edition), 2006, CRC Press.
4. CAMPION, R.P., Permeation through polymers, Material Technology Institute of the Chemical Process Industries, Inc. Amsterdam 2000.