hrvatski | english


Sigurnost upakirane hrane

ECTS bodovi:
3

Studij:
poslijediplomski

Opis predmeta

Funkcionalni zahtjevi na ambalažne materijale. Zaštitni lakovi na limenkama u ovisnosti o vrsti hrane. Korozija. Višeslojni i složeni ambalažni materijali. Propusnost na plinove i vodenu paru. Interakcija ambalaža-hrana. Metode pakiranja. Odabir ambalažnog materijala za pojedine proizvode i procesne uvjete. Zakonodavstvo na području pakiranja.

Nastava

 

Vrste nastave sati
oznaka naziv
P Predavanja 15
A Auditorne vježbe  
L Laboratorijske vježbe  
PK Vježbe u praktikumu  
S Seminar 5
T Terenske vježbe  

Nastavni materijali [0]

 

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  

Obavijesti [0]

 

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  

Literatura

Obvezna literatura

 

red. broj Naziv
1. VUJKOVIĆ I., GALIĆ K., VEREŠ M., Ambalaža za pakiranje namirnica, Sveučilišni udžbenik, TECTUS, Zagreb 2007.

 

Preporučena literatura

 

red. broj Naziv
1. STEEL R., (ured.) Understanding and measuring the shelf-life of food, Woodhead Publiching Limited and CRC Press LLC,2004.