hrvatski | english


Odabrana poglavlja u pakiranju hrane

ECTS bodovi:
3

Studij:
diplomski

Šifra predmeta:
53732

Opis predmeta

Funkcionalni zahtjevi na ambalažne materijale. Zaštitni lakovi na limenkama u ovisnosti o vrsti hrane. Višeslojni i složeni ambalažni materijali. Dostignuća u razvoju ambalažnih materijala i metoda pakiranja. Strojevi za pakiranje hrane. Uvjeti skladištenja. Odabir ambalažnog materijala za pojedine proizvode i procesne uvjete. Odabir ambalaže koja se koristi pri sterilizaciji i smrzavanju proizvoda. Odabir ambalažnog materijala za pojedine proizvode i procesne uvjete. Odabir ambalaže koja se koristi za pakiranje svježe, dehidratirane, obrađene hrane. Interakcija hrana-ambalaža. Zakonodavstvo na području pakiranja. Odabir ambalaže i metode pakiranja u ovisnosti o prehrambenom proizvodu.

Nastava

 

Vrste nastave sati
oznaka naziv
P Predavanja 15
A Auditorne vježbe  
L Laboratorijske vježbe  
PK Vježbe u praktikumu  
S Seminar 15
T Terenske vježbe  

 

Uvjeti za dobivanje potpisa:
Odslušana predavanja. Izrada i prezentacija seminarskog rada.
Način polaganja ispita: Usmeno

Ishodi učenja: 

Definirati ulogu i funkciju ambalaže za pakiranje hrane. Obrazložiti odabir zaštitnog laka na limenkama ovisno o agresivnosti prehrambenog proizvoda,
Objasniti razloge primjene i eventualne prednosti složenih fleksibilnih ambalažnih materijala,
Obrazložiti kriterije za odabir adekvatne ambalaže s obzirom na upakirani proizvod i procesne uvjete (termičke, netermičke),
Objasniti moguću interakciju u konkretnom slučaju i njihove posljedice na kvalitetu i zdravstvenu ispravnost upakiranog proizvoda.
Objasniti zakonsku regulativu za materijale u dodiru s hranom.
Prezentirati i objasniti primjenu ambalažnog materijala i metoda pakiranja za odabrani prehrambeni proizvod. Navesti i argumentirati prednosti i nedostatke za pojedine odabire. Objasniti moguću interakciju u konkretnom slučaju i posljedice na kvalitetu i zdravstvenu ispravnost upakiranog proizvoda.

Nastavni materijali [0]

 

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  

Obavijesti [0]

 

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  

Literatura

Obvezna literatura

 

red. broj Naziv
1. VUJKOVIĆ I., GALIĆ K., VEREŠ M., Ambalaža za pakiranje namirnica, Sveučilišni udžbenik, TECTUS, Zagreb 2007.
2. ACKERMANN P., JÄGERSTAD M., OHLSSON T., (Eds.) Foods and Packaging Materials – Chemical Interaction, TheRoyal Society of Chemistry, Cambridge, 1995.

 

Preporučena literatura

 

red. broj Naziv
1. CAMPION R.P., Permeation Through Polymers for Process Industry Applications, Materials Technology Institute of the Chemical Process Industries, Inc., Amsterdam, 2000.
2. MATHLOUTHI, M. (ed), Food packaging and preservation, Elsevier Applied Science Publishers, New York, 1986.
3. ROBERTSON G.L., Food Packaging, Principles and Practice, 2nd edition, Marcel Decker, Inc., New York 2006.