hrvatski | english


Kemija odabranih sastojaka hrane

ECTS bodovi:
2

Studij:
poslijediplomski
doktorski

Opis predmeta

Senzorska, kemijska i fizikalna svojstva hrane. Voda kao prevladavajući sastojak hrane. Količina vode u hrani. Vezanje vode. Aktivitet vode. Fazni dijagram. Izotermna sorpcija. Interakcija vode s ionima, ionskim grupama i sastojcima hrane.

Primjena kinetičkih jednadžbi za određivanje trajnosti hrane. Si Aditivi u hrani: prirodni i sintetski, legislativa, podjela prema Pravilniku. Mehanizam i kinetika djelovanja. Kiseline i baze kao pufer supstancije. Antioksidansi (tokoferoli, BHA, THA, TBHQ, začini). Sinergisti antioksidansa. Konzervansi i antimikrobni agensi ( natrij klorid, nitriti, dim, sumpor dioksid, sulfiti, benzoati). Sredstva za zaslađivanje (ciklamati, saharin, aspartam). Boja hrane. Specifični pigmenti prisutni u hrani(klorofil, mioglobin i hemoglobin, antocijani, flavonoidi, proantocijanadini, tanini, betalaini, karotenoidi). Struktura i svojstva. Stabilnost. Prirodne i sintetske boje, dobivanje i primjena. Polisaharidi u hrani. Odnos kemijske strukture i njihove uloge u hrani (vezanje vode i tvari arome, prekursori arome i boje, uguščivaći, stabilizatori), škrob, celuloza, pektini, polisaharidi morske trave, dijetetska vlakna. Podjela i osnovne karakteristike aromatskih tvari u hrani. Aroma voća, povrća, začina, hlapljivih masti i ulja, pića. Ekstrakti i koncentrati aroma. Utjecaj topline na sastav i svojstva gotovih proizvoda.

ISHODI UČENJA

Nakon završetka kolegija, student/ica će moći:

 

- Samostalno voditi, upravljati ili nadzirati procesima proizvodnje i prerade hrane

 

- Samostalno analizirati i objasniti ključne veličine za sigurnost i kvalitetu hrane u proizvodnom lancu, te predložiti mjere za poboljšanje istih

 

- Kritički analizirati, vrednovati i primjenjivati nove spoznaje i ideje u području proizvodnje i prerade hrane

 

- Razvijati nove proizvode i procese

Nastava

 

Oblici provođenja nastave:   Sati
predavanja 20
seminari 5
vježbe  

 

Način polaganja ispita: Pismeno     Usmeno X

Literatura

Literatura:

1. H.-D. Belitz, W. Grosh, F. Schieberle (2009): Food Chemistry, 4th revised and extended ed., Springer Verlang,Berlin, Heidelberg

2. T. P. Coultate (2009): Food - The Chemistry of Its Components, 5th ed., The Royal Society of Chemistry, Cambridge, UK

Internetske stranice s pomoćnim nastavnim materijalima:

1. Zakonski propisi o hrani, http://www.nn.hr

 2. http://isiknowledge.com/WOS