hrvatski | english


Biotehnologija u zaštiti okoliša

ECTS bodovi:
4

Studij:
diplomski

Šifra predmeta:
53625 (BPI obv; MB izb B)

Opis predmeta

Uloga i značaj biotehnologije u zaštiti okoliša. Osnovni principi biogeokemijskih procesa. Bioremedijacija u prirodi. Biotehnološki procesi koji se primjenjuju u cilju zaštite okoliša: vode, zraka, zemlje. Postupci obradbe otpadnih voda: prethodna, primarna, sekundarana i tercijarna obradba. Biološko uklanjanje sastojaka sa ugljikom, dušikom, fosforom i sumporom kao i mikroonečistila – ksenobiotika u cilju zaštite okoliša. Primjena ionskih izmjenjivača i membranskih bioreaktora. Bioremedijacija zemljišta. Uklanjanje biološki razgradljivih sastojaka iz zraka. Metoda bioaugmetacije. Nove metode motrenja onečišćenja u okolišu. Moderne metode motrenja mikroorganizama primjenjenih u zaštiti okoliša. Primjena genetički modificiranih organizama u zaštiti okoliša. Nacionalni i međunarodni propisi o zaštiti okoliša. Posjeta-obilazak sustava obradbe otpadnih voda, spalionice, kompostane, deponija.

Ishodi učenja:

Studenti će nakon odslušanog gradiva i uspješno usvojenog znanja pokazanog na ispitu:

  • steći znanja o mogućnostima biotehnologije u zaštiti okoliša
  • steći znanja o učinku čovjeka i industrije na okoliš te kako okoliš očuvati i zaštititi
  • biti upoznati sa dosada primijenjenim postupcima u obradi otpadnih voda
  • biti upoznati sa radom realnih sustava za obradu otpadnih voda (nakon posjeta uređajima)
  • moći usvajati i diskutirati nove spoznaje u području zaštite okoliša
  • naučiti kako provoditi, dokumentirati i odrediti učinkovitost odabranog procesa obrade otpadne vode
  • moći ekološki edukativno djelovati u svom životnom i radnom okruženju
  • poznavati, razumjeti i interpretirati Zakone koji se primjenjuju u području zaštite okoliša

Nastava

Vrste nastave sati
oznaka naziv
P Predavanja 16
A Auditorne vježbe  
L Laboratorijske vježbe 22
PK Vježbe u praktikumu 4
S Seminar 6
T Terenske vježbe 4

Uvjeti za dobivanje potpisa

Odslušana predavanja i seminari i odrađene vježbe.
Način polaganja ispita: Pismeno X   Usmeno X

Obavijesti [0]

 

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  

Nastavni materijali [0]

 

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  

Literatura

Obvezna literatura

red. broj Naziv
1. Rehm, H.J., Reed, G., Stadler, P. “Biotechnology. Special Topics: Environmental Process”, (Ed. J. Winter), VCH Verlag, Weinheim, 1999.
2. Water Environment Federation “Operation of Municipal Wastewater Treatment Plants” Manual of practice No.11, Fifth ed., Water Environment Federation, Alexandria, USA, 1996.
3. Glancer-Šoljan, M., Landeka Dragičević, T., Šoljan, V., Ban, S. “Biološka obradba otpadnih voda” Interna skripta, (Ed. Kugler), Zagreb, 2002.

Preporučena literatura

red. broj Naziv
1. Metcalf & Eddy Inc. “Wastewater Engineering, Treatment, Disposal, Reuse”, Mc Graw-Hill Book Company, New York, 1991.
2. “Advanced Wastewater Treatment. Nutrient Removal and Anaerobic Proces”, (Ed. A. Mudler), Pergamon Press, London, 1997.
3. Demain, A.L., Davies, J.E. “Manual of Industrial Microbiology and Biotechnology” 2nd Ed. (Eds. R.M. Atlas et.al.) ASM Press, Washington, D.C., USA, 1999.