hrvatski | english


Biološka razgradnja organskih spojeva

ECTS bodovi:
3

Studij:
preddiplomski

Šifra predmeta:
39797 (PT, BT, N)

Opis predmeta

Mikroorganizmi i njihova uloga u kruženju biogenih elemenata u biosferi. Organski spojevi, njihova svojstva (mutagenost, kancerogenost, teratogenost), postojanost i otpornost na mikrobnu razgradnju. Zakonski propisi. Osnovni metabolički putovi pretvorbe ksenobiotika (aerobni i anaerobni procesi). Mikrobna razgradnja pesticida, boja, formaldehida, naftelena, fenola, halogeniranih alifatskih i aromatskih ugljikovodika, nafte, sastojaka u otpadnoj vodi i netopljivim (čvrstim) tvarima (kompostiranje). Primjena metode bioaugmentacije. Nove mikrobne vrste u razgradnji organskih tvari. Primjena novih metoda motrenja onečišćenja u okolišu. Uloga genetski modificiranih mikroorganizama u mikrobnoj razgradnji organskih tvari.

Ishodi učenja:

Nakon odslušanog modula i položenog ispita studenti će:

  • steći spoznaje o aerobnoj i anaerobnoj razgradnji organskih spojeva
  • naučiti o ulozi i mogućnostima mikroorganizmima u razgradnji organskih spojeva
  • steći inženjerska znanja o dosada primijenjenim postupcima mikrobne razgradnje organskih spojeva
  • naučiti/znati kako zbrinuti otpadni materijal
  • naučiti o važnosti razvrstavanja otpadnog materijala, odvajanja organskog otpada
  • znati i moći praktično primijeniti znanja o kompostiranju, kompostirati biorazgradivi materijal iz domaćinstva
  • poznavati Zakone koji se primjenjuju u području zaštite okoliša
  • usvajati i diskutirati nove spoznaje u području zaštite okoliša
  • ekološki edukativno djelovati u životnom i radnom okruženju

Nastava

 

Vrste nastave sati
oznaka naziv
P Predavanja 20
A Auditorne vježbe  
L Laboratorijske vježbe 7
PK Vježbe u praktikumu  
S Seminar 8
T Terenske vježbe  

 

Uvjeti za dobivanje potpisa

 

Odslušana predavanja i seminari i odrađene vježbe, te napisan seminar.

 

 

Način polaganja ispita: Pismeno     Usmeno X

Obavijesti [1]

 

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  
Broj preuzimanja: 227  Ispitni rokovi 2012_2013 28,50 kB 06.01.2015. 00:10

Nastavni materijali [0]

 

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  

Literatura

Obvezna literatura

red. broj Naziv
1. «Microbial Transformation and Degradation of Toxic Organic Chemicals», (Eds. L.Y. Young, and C.E. Cerniglia), John Wiley and Sons Inc., New York, 1995.
2. Environmental Biotechnology – Reducing Risks from Environmental Chemicals through Biotechnology», (Ed. G.S. Omenn), Plenum Press, New York, 1988.

Preporučena literatura

red. broj Naziv
1. F.C. Miller «Biological Degradation of wastes» (Ed. A.M. Martin), Elsevier Applied Science, London, New York, 1991.
2. J.B. Snape, I.J. Dunn, J. Ingham, J.E. Pŕenosil «Dinamics of Environmental Bioprocess. Modeling and Simulation» (Eds. K. Sora and J. Gardiner), VCH Verlagsgesellcschaft mbH, Weinheim, VCH Publishers Inc., New York, 1995.