hrvatski | english


Tehnološko projektiranje

ECTS bodovi:
5

Studij:
diplomski

Šifra predmeta:
21801

Opis predmeta

Tehnološki projekt: projektiranje kao kompleksna inženjerska djelatnost. Važnost i uloga tehnologa pri projektiranju od ideja do puštanja postrojenja u proizvodnju. Obrada faza u projektiranju: studija, investicijski program (ekonomski i tehnički dio), idejni, glavni i izvedbeni projekt. Postavljanje projektnog zadatka i osnovni pripremni radovi za donošenje ideje o investiranju. Analiza tržišta, sirovinske osnove, energetskih izvora i radne snage. Izbor makrolokacije, mikrolokacije i situacijskog plana. Definiranje projekta: analiza tehnološkoga procesa. Prikaz mogućih tehnoloških i tehničkih rješenja prema postavljenom projektnom zadatku. Izbor kapaciteta: instalirani, optimalni tehnički i ekonomski kapacitet. (Predavanja)

Uvodna izlaganja prije izvođenja praktičnih vježbi. Izrada situacijskog plana s rasporedom proizvodnih i pomoćnih proizvodnih objekata. Izbor, proračun i raspored procesne opreme u prostoru (tlocrti). Uvećavanje tehnoloških procesa i tehnološke opreme. Opskrba energentima. Protupožarna tehnološka preventiva. Upoznavanje s osnovnim principima građevinarstva. (Seminari)

Primjena računala pri izradbi tehnoloških shema i dispozicija strojeva u tlocrtu (MS Visio). Izrada idejnog projekta.  (Vježbe)

Ishodi učenja

Po uspješnom završetku ovog kolegija student će moći:

- pripremiti projektni zadatak, te usporediti moguća tehnološka rješenja pogona prehrambene industrije i odabrati ono koje prema projektnom zadatku daje optimalan odnos kvalitete gotovog proizvoda i troškova proizvodnje

- analizirati i odabrati sirovinu, proizvod, potrebne energente, radnu snagu, kapacitet i lokaciju, te izračunati materijalnu i energetsku bilancu pogona prehrambene industrije prema projektnom zadatku

- odabrati konstrukcijski materijal, procesnu i transportnu opremu i skladišta odgovarajućih osobina u skladu s zakonskom regulativom i potrebama tehnološkog rješenja

- odabrati optimalan raspored opreme, glavnih, pratećih i skladišnih prostora u pogonu i tvorničkom krugu projektiranog objekta prehrambene industrije uz uvažavanje pravila projektiranja

- primjeniti specifične zahtjeve i zakonsku regulativu pri projektiranju, ishođenju dozvola i puštanju u rad objekta prehrambene industrije

 izraditi crteže tehnoloških shema, rasporeda uređaja i opreme, te glavnih, pratećih i skladišnih prostora i situacijski plan projektiranog objekta prehrambene industrije

Nastava

 

Vrste nastave sati
oznaka naziv
P Predavanja 30
A Auditorne vježbe  
L Laboratorijske vježbe  
PK Vježbe u praktikumu 10
S Seminar 20
T Terenske vježbe  

 

Uvjeti za dobivanje potpisa

 

Izrada seminarskog rada

 

 

Način polaganja ispita: Pismeno X Seminarski rad  X Usmeno X

Nastavni materijali [3]

 

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  
Repozitorij  Predavanja [3] 04.04.2011. 14:09
Repozitorij  Seminar [5] 21.04.2010. 12:38
Broj preuzimanja: 2904  Nastavni materijal 5,61 MB 07.04.2014. 10:19

Obavijesti [1]

 

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  
Repozitorij  Obavijest [0] 01.03.2013. 11:19

Literatura

Obvezna literatura

 

red. broj Naziv
1. A. Lopez-Gomez, G.V. Barbosa-Canovas, Food Plant Design (Food Science and Technology), Marcel Dekker, 2005.
2. Z. B. Maroulis, G. D. Saravacos, Food Process Design (Food Science and Technology), Marcel Dekker, 2003.
3. F. Šef, Ž. Olujić, Projektiranje procesnih postrojenja, SKTH, KUI, Zagreb, 1988.
4. Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati prostorije za proizvodnju i promet namirnica i predmeta opće uporabe NN broj 118/99.
5. I. Gulan, Protupožarna tehnološka preventiva, NADING, Zagreb, 1997.

 

Preporučena literatura

 

red. broj Naziv
1. C. Barker, S., Kimmings, C., Philips, GCSE Design and Technology: Food Technology, Causeway Press, 1996.
2. E. Beer, Priručnik za dimenzioniranje uređaja kemijske procesne industrije, SKTH/KUI, Zagreb, 1994.
3.  Zakon o gradnji NN broj 52/99.