hrvatski | english

PBF.hr / Zavodi / Zavod za prehrambeno-tehnološko inženjerstvo / Kabinet za tehnološko projektiranje / Dostignuća u proizvodnji, preradi i primjeni lecitinaDostignuća u proizvodnji, preradi i primjeni lecitina

ECTS bodovi:
3

Studij:
diplomski

Šifra predmeta:
53300

Opis predmeta

VAŽNO!!!

OBAVIJEST O POČETKU NASTAVE 2014/2015

Obavještavaju se studenti upisani na kolegij u ak.god. 2014/2015 da će predavanja iz kolegija započeti u srijedu 06.05.2015. u 16.20 sati u predavaoni 3. Predviđeno je da će se ostala predavanja također održavati srijedom u istom terminu.
 

Predavanja

Tehnološki procesi proizvodnje tehničkog (komercijalnog) lecitina iz sirovih ulja – uvjeti i dileme. Kvaliteta komercijalnog lecitina soje. Ostali lecitini. Proizvodnja tekućeg i odmašćenog lecitina. Modificirani lecitini – proizvodnja i vrste, funkcije i specifikacije. Lecitinu prehrambenoj, farmaceutskoj i drugimindustrijama. Komercijalni lecitin i njegovi derivati – antioksidansi ili sinergisti? Zdravstveni aspekti lecitina i fosfolipida. Analiza fosfolipida.

Vježbe

Frakcioniranje lecitina alkoholom. Kontrola uspješnjosti postupka frakcioniranja. Određivanje udjela fosfolipida u tehničkom lecitinu.

Seminari

Trokutni dijagrami. Bilanca procesa.

Ishodi učenja

Nakon završetka kolegija, student/ica će moći:

- razlikovati kemijska svojstva lecitina iz različitih izvora i mogućnosti njihove primjene

-odabrati odgovarajući tehnološki proces proizvodnje lecitina i upravljati istim

-odabrati vrstu lecitina ili njegovih modifikacija i frakcija optimalnu za pojedine aplikacije prehrambene industrije

-pratiti kvalitetu lecitina i njegovih modifikacija i frakcija

-razumjeti nutritivnu vrijednost lecitina i utjecaj na zdravlje

Nastava

Vrste nastave sati
oznaka naziv
P Predavanja 20
A Auditorne vježbe  
L Laboratorijske vježbe 10
PK Vježbe u praktikumu  
S Seminar 5
T Terenske vježbe  

Uvjeti za dobivanje potpisa

Izrada seminarskog rada.
Način polaganja ispita: Seminarski rad X   Usmeno X

Literatura

Obvezna literatura

red. broj Naziv
1. D. R. Erickson, Practical Handbook of Soybean Processing and Utilization, AOCS Press, Champaign, Illinois. 1995.
2. H. E. Snyder, T. W. Kwon, Soybean Utilization, Van Nostrand Reinhold Co., New York, 1987.
3. B. F. Szuhaj, G. R. List, Lecithins, AOCS Press, Champaign, Illinois. 1985.

Preporučena literatura

red. broj Naziv
1. H. Pardun, Die Pflanzenlecithine, Verlag für chem. Industrie H. Ziolkowsky KG, Augsburg, 1988.