hrvatski | english


Prehrana žene kroz životnu dob

ECTS bodovi:
3

Studij:
preddiplomski
diplomski

Opis predmeta

Tijekom predavanja student će biti upoznat sa prehranom u svrhu prevencije nezaraznih bolesti koje su česte u žena (rak dojke, bolesti srca, pretilost, šećerna bolest, osteoporoza), prehrambenim potrebama žene s obzirom na životnu dob (adolescencija, reprodukcijsko doba, menopauza), prehranom vezanom uz način života (stres, redukcijske dijete, poremećaji u jedenju) te posljedicama nedostatka tjelesne aktivnosti na zdravlje žene. Tijekom vježbi predviđena je izrada prehrambenih preporuka i jelovnika za žene s obzirom na dob, prehrambeni i zdravstveni status, a izradom seminarskog upoznati će se sa novijim znanstvenim istraživanjima iz željene tematike vezane uz modul.

Ishodi učenja

Nakon uspješno savladanog modula studenti će moći:

  • objasniti i procijeniti rizike od nekih bolesti (rak dojke, bolesti srca, pretilost, šećerna bolest, osteoporoza) vezano uz prehrambeni status i životnu dob žene te preporučiti adekvatne mjere prevencije istih bolesti
  • identificirati i objasniti probleme vezane uz određenu životnu dob žene (adolescencija, reproduktivna dob, menopauza) te povezati sve s prehrambenim preporukama i smjernicama
  • povezati nedostatak tjelesne aktivnosti s rizicima za pobol od nekih bolesti u žena
  • definirati moguće poremećaje u prehrani i posljedice za organizam žene kao i doprinos stresa nepravilnoj prehrani i njenim posljedicama
  • interpretirati novije znanstvene radove u svezi povezanosti prehrane i zdravlja žene

Nastava

 

Vrste nastave sati PD sati D
oznaka naziv
P Predavanja 10 15
A Auditorne vježbe 8 10
L Laboratorijske vježbe    
PK Vježbe u praktikumu    
S Seminar 7 10
T Terenske vježbe    

 

Uvjeti za dobivanje potpisa

 

Odslušana predavanja, seminari i završene vježbe

 

 

Način polaganja ispita: Pismeno X   Usmeno  

Nastavni materijali [10]

 

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  
Repozitorij  Vježbe [6] 23.05.2012. 14:54
Broj preuzimanja: 1392  Žene i prehrana 207,53 kB 21.12.2009. 15:32
Broj preuzimanja: 867  Adolescencija 92,50 kB 21.12.2009. 15:32
Broj preuzimanja: 881  Prehrana kao temelj života 192,31 kB 21.12.2009. 15:32
Broj preuzimanja: 977  Prehrana u trudnoći 1,39 MB 21.12.2009. 15:33
Broj preuzimanja: 865  Prehrana žena u menopauzi 167,84 kB 21.12.2009. 15:34
Broj preuzimanja: 791  Osteoporoza 955,15 kB 21.12.2009. 15:34
Broj preuzimanja: 817  Tjelesna aktivnost 62,96 kB 21.12.2009. 15:34
Broj preuzimanja: 347  Folna kiselina 1,29 MB 23.05.2012. 14:48
Broj preuzimanja: 85  Početak nastave ak.god 2013/14 117,16 kB 11.04.2014. 15:18

Obavijesti [1]

 

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  
Broj preuzimanja: 164  Početak nastave ak.god. 2013/14 117,16 kB 11.04.2014. 15:19

Literatura

Obvezna literatura

 

red. broj Naziv
1. Skripta pripremljena za modul.
2. L. K. Mahnan, S. Escott-Stump (2004) Kraus's Food, Nutrition and Diet Therapy. 11th ed. Elsevier, New York, NY.
3. S.C. Finn (1997) The American Dietetic Association Guide to Women's Nutrition for Healthy Living. The Berkley Publishing Group. New York, NY.

 

Preporučena literatura

 

red. broj Naziv
1. American Dietetic Association, www.eatright.org
2. British Nutrition Foundation, www.nutrition.org.uk