hrvatski | english


Prehrana osoba starije dobi

ECTS bodovi:
3

Studij:
preddiplomski
diplomski

Opis predmeta

Predavanja sadrže slijedeće tematske jedinice: uvod, životni vijek čovjeka, teorije starenja i procesi koji utječu na psihološko i fiziološko stanje, nutritivne potrebe starijih osoba (energija i makronutrijenti, vitamini i mineralne tvari, voda), interakcija hranjivih tvari i lijekova, prehrambeni status, malnutricija i metode kojima se procjenjuje prehrambeni status starijih osoba, prehrambene navike i principi pravilne prehrane za starije osobe, nutritivne potrebe u oboljelih od nezaraznih kroničnih bolesti i tijekom dugih bolesti, geroprofilaksa, briga za starije osobe i savjetovanje starijih osoba u svezi prehrane. Na vježbama studenti će izračunati i valorizirati hranjivu vrijednost postojećih jelovnika u domovima za zbrinjavanje starijih osoba, te izraditi jelovnik u skladu sa preporukama, pomoću prikupljenih podataka tijekom terenskih vježbi (antropometrijski parametri, prehrambene navike, zdravstveni status, upotreba lijekova, dodataka prehrani i sl.), studenti će izraditi vodiče. Na seminarima se kroz "case studies" studenti dodatno educiraju, a kroz timski rad pridonose riješavanju postavljenih zadataka.

Ishodi učenja:

Nakon uspješno savladanog modula studenti će moći:

  • interpretirati i primijeniti dobivena znanja u cilju procjene kakvoće prehrane pojedinca ili nutritivne vrijednosti jelovnika koji su namijenjeni organiziranoj prehrani starijih osoba
  • osmisliti i sastaviti prikladne jelovnike za pojedince
  • prikupiti i analizirati podatke važne za procjenu prehrambenih navika
  • izmjeriti antropometrijske karakteristike pojedinca/skupine i vrednovati ih
  • odabrati načine prehrane u cilju poboljšanja postojećeg stanja

Nastava

 

Vrste nastave sati PD sati D
oznaka naziv
P Predavanja 10 15
A Auditorne vježbe 8 10
L Laboratorijske vježbe    
PK Vježbe u praktikumu    
S Seminar 7 10
T Terenske vježbe    

 

Uvjeti za dobivanje potpisa

 

Odslušana predavanja, seminari i završene vježbe

 

 

Način polaganja ispita: Pismeno X   Usmeno  

Nastavni materijali [0]

 

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  

Obavijesti [0]

 

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  

Literatura

Obvezna literatura

 

red. broj Naziv
1. Skripta pripremljena za modul
2. Ćatović, A. i suradnici (2010) Gerontostomatologija, Medicinska naklada, Zagreb
3. Duraković, Z. i suradnici (2007) Gerijatrija, CT-Poslovne informacije d.o.o., Zagreb.
4. Kamp BJ, Wellman NS, Russell C, American Dietetic Association; American Society for Nutrition (2010) Position of the American Dietetic Association, American Society for Nutrition, and Society for Nutrition Education: Food and nutrition programs for community-residing older adults. J Am Diet Assoc 110(3):463-472
5. Wellman N.S. (2007) Prevention, Prevention, Prevention: Nutrition For Successful Aging (107) Journal American Dietetic Association 105, 741-743.

Preporučena literatura

red. broj Naziv
  1. I.Colic Baric (2005) Prehrana u zlatnim godinama. Hrvatsko društvo za osteoporozu. Zagreb
2. Position of the American Dietetic Association (2000) Nutrition, Aging, and the Continuum of Care. Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics 105, 580-595.
3. Position Paper of the American Dietetic Association (2005) Nutrition Across the Spectrum of Aging. Journal American Dietetic Association 105, 616-633.
4. Bošnir J., Hegedus M, Puntarić D, Zovko M, Baričević L, Perko G, Mihok D (2005) Nužnost stalne kontrole i nadzora prehrane u domovima za starije osobe u Hrvatskoj. Medicus 14 (2), 305-312.