hrvatski | english


dr.sc. Jasna Jurasović, znan. savj.

Vanjski suradnik

Lokacija: Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Jedinica za analitičku toksikologiju i mineralni metabolizam, Zagreb, Ksaverska cesta 2

Kontakt podaci

Telefon: +385 1 4682 530
Email: jurasovic@imi.hr

Predmeti

Suradnik

Životopis

Mjesto rođenja: Nova Gradiška

  Školovanje
ustanova tema godina
diplomirala Prirodoslovno-matematički fakultet (Kemijski odsjek), Sveučilište u Zagrebu

"Sinteza i solvoliza 3,5-dinitrobenzoata 7-aril-7-norbornanola"

(voditelji: dr. sc. D. Sunko i dr. sc. V. Deljac, Zavod za organsku kemiju i biokemiju PMF-a)

1988.
magistrirala Poslijediplomski studij prirodnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Analitička kemija "Određivanje olova i kadmija u ljudskoj sjemenoj tekućini elektrotermičkom atomskom apsorpcijskom spektrometrijom" (voditeljica: dr. sc. Spomenka Telišman, IMI, Zagreb) 1992.
doktorirala Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Sveučilište u Zagrebu "Utjecaj olova, kadmija i selenija na glutation peroksidazu u krvi i na kvalitetu sjemena u muškaraca" (voditeljica: dr. sc. Spomenka Telišman, IMI, Zagreb) 2001.


Zaposlenje
zvanje ustanova godina
Magistra znanosti Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb 1992.
Doktorica znanosti Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb 2001.
Znanstvena suradnica Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb 2003.
Viša znanstvena suradnica Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb 2007.
Znanstvena savjetnica Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb 2011.

Usavršavanje (tjedan dana i dulje) – ne znanstveni skupovi

ustanova područje mjesto; godina
EUROTOX i Nofer Institute of Occupational Medicine Principles of Risk Assessment from Chemical Exposure Lodz, Poljska; 1995.
EUROTOX Modern Trends and Principles of Chemical Safety Szeged, Mađarska; 1996.
Japan International Cooperation Agency, JICA i National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST), AIST Tohoku, Sendai, Japan Research on Environmental Technology Sendai, Japan; 2004-2005.

Znanstvena djelatnost:

Radovi indeksirani prema SCI/CC: 24

Radovi indeksirani u sekundarnim publikacijama: 2

Radovi u domaćim i međunarodnim zbornicima: 3

Poglavlja u knjizi: 2

Sudjelovanje na znanstvenim skupovima u zemlji i inozemstvu: 60

Suradnik u nastavi na preddiplomskom studiju Odjela za biotehnologiju Sveučilište u Rijeci „Biotehnologija i istraživanje lijekova, u predmetu „Opća toksikologija“ (nositeljica: A. Lucić Vrdoljak), od 2012. godine

Voditeljica kolegija na poslijediplomskom specijalističkom studiju Toksikologija Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, iz predmeta "Biotransformacije: detoksikacija i bioaktivacija", od 2010.godine

Suradnik u nastavi na poslijediplomskom studiju Nutricionizma Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu "Esencijalnost i toksičnost mineralnih elemenata u ljudskoj prehrani" (nositelj kolegija: M. Piasek), od 2009/2010. godine.

Suradnik u nastavi na diplomskom studiju Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, smjer Nutricionizam, na modulu "Interakcija esencijalnih i toksičnih elemenata" (koordinator M. Piasek) od 2009. godine.

Voditeljica kolegija na poslijediplomskom studiju Prirodnih znanosti (polje Biologija, smjer Toksikologija) Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu iz predmeta "Toksičnost metala i polumetala" i "Industrijski otrovi", šk. god. 2004./2005.

Znanstveni i stručni projekti:

Domaći znanstveni projekti

  1. od 2007. „Izloženost metalima i njihovi učinci u graviditetu i postnatalnom razdoblju“; Ugovarač:Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske; br. 022-0222148-213508 (Glavni istraživač: M. Piasek); suradnik.
  2. od 2007. „Učinci toksičnih i esencijalnih metala na reprodukcijsko zdravlje muškaraca“. Ugovarač: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske; br. 022-0222411-2408 (Glavni istraživač: S. Telišman do 31.12.2007.; od 01.01.2008. preuzela A. Pizent); suradnik.
  3. 2002.-2006. „Imunotoksični učinci bioaerosola unutarnjeg okoliša i načina života"; (Tema unutar projekta: "Interakcija toksičnih i esencijalnih metala na imunosni sustav u ljudi". Glavni istraživač: S. Telišman). Ugovarač: Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb (Glavni istraživač projekta: B. Kanceljak-Macan); suradnik.
  4. 2002.-2006. „Učinci metala na reprodukcijsko zdravlje muškaraca"; Ugovarač: Ministarstvo znanosti i tehnologije Republike Hrvatske; br. 0022010 (Glavni istraživač: S. Telišman); suradnik.
  5. 1998.-2002. „Razina esencijalnih i toksičnih metala u krvi djece”; Ugovarač: Ministarstvo znanosti i tehnologije Republike Hrvatske; br. 108236 (Glavni istraživač: A. Votava-Raić); suradnik.
  6. 1997-2000. „Odnos koncentracija olova i kadmija u krvi te selena u serumu muškaraca"; Ugovarač: Ministarstvo znanosti Republike Hrvatske; poticajni projekt br. 00220341; voditelj.
  7. 1997.-2002. „Interakcije olova, kadmija, bakra i cinka u odnosu na krvni tlak u čovjeka"; znanosti i tehnologije Republike Hrvatske; br. 00220304 (Glavni istraživač: S. Telišman); suradnik.
  8. 1991.-1996. „Metali u čovjekovoj okolini i njihov utjecaj na zdravlje"; Ugovarač: Ministarstvo znanosti Republike Hrvatske; br. 3-01-138 (Glavni istraživač: B. Momčilović); suradnik.

Međunarodni znanstveni projekti

1. 1989.-1991. "Lead and Neuropsychological Function in Children"; Ugovarač: U.S. Environmental Protection Agency; br. JF-906/EPA, SAD (Glavni istraživač: D. Prpić-Majić); suradnik.

2. 1989.-1991. "The Effect of Lead on the Reproduction Ability in Men"; Ugovarač: International Lead Zinc Research Organization, Inc.; br. LH-378/ILZRO, SAD (Glavni istraživač: S. Telišman); suradnik.

Priznanja i nagrade

- 2007. godine, nagrada Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada za izvorni znanstveni rad koji je do konca prethodne kalendarske godine bio citiran 50 ili više puta u bazama SCI i SCOPUS (Telišman S, Cvitković P, Jurasović J, Pizent. A, Gavella M, Ročić B. Semen quality and reproductive endocrine function in relation to biomarkers of lead, cadmium, zinc, and copper in men. Environmental Health Perspectives 2000;108:45-53; 71 citat).