hrvatski | english


dr.sc. Alica Pizent, znan. savj.

Vanjski suradnik

Lokacija: Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Jedinica za analitičku toksikologiju i mineralni metabolizam, Zagreb, Ksaverska cesta 2

Kontakt podaci

Telefon: +385 1 4682 538
Email: apizent@imi.hr

Predmeti

Suradnik

Životopis

  Školovanje
ustanova tema godina
diplomirala Prirodoslovno-matematički fakultet (Kemijski odsjek), Sveučilište u Zagrebu “Poboljšanje osnovnog modela radijalne imunogel difuzije” (voditelj: dr. sc. Bojan Benko, Imunološki zavod, Zagreb) 1989.
magistrirala Poslijediplomski studij prirodnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Analitička kemija “Određivanje cinka i bakra u serumu plamenom AAS i istraživanje interakcija cinka, bakra i olova u ljudima” (voditelj: dr. sc. Spomenka Telišman, IMI, Zagreb) 1993.
doktorirala Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Sveučilište u Zagrebu “Toksikokinetičke interakcije olova, kadmija, kalcija, bakra i cinka u ljudi” (voditelj: dr. sc. Spomenka Telišman, IMI, Zagreb) 2000.


Zaposlenje
zvanje ustanova godina
Magistra znanosti Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb 1993.
Doktorica znanosti Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb 2000.
Znanstvena suradnica Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb 2001.
Viša znanstvena suradnica Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb 2006.
Znanstvena savjetnica Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb 2011.

Usavršavanje (tjedan dana i dulje) – ne znanstveni skupovi

ustanova područje mjesto; godina
IUTOX The Fifth Risk Assessment Summer School Manor of Groves, Velika Britanija; 1994.
EUROTOX i Nofer Institute of Occupational Medicine Principles of Risk Assessment from Chemical Exposure Lodz, Poljska; 1995.
EUROTOX Modern Trends and Principles of Chemical Safety Szeged, Mađarska; 1996.
Japan International Cooperation Agency, JICA Heavy Metal Pollution Control Osaka, Japan; 1998.
Department of International Affairs and Environmental Sciences, National Institute for Minamata Disease The Analytical Methodologies for Total and Methylmercury for the Assessment of Human and Environmental Exposure to Mercury Minamata, Japan; 1999.

Mentorstva obranjenih doktorskih disertacija, magistraskih radova te dodiplomskih, preddiplomskih i diplomskih radova:

Mentorstvo jednog obranjenog diplomskog rada.

Znanstvena djelatnost:

Radovi indeksirani prema SCI/CC: 25

Radovi indeksirani u sekundarnim publikacijama: 2

Radovi u domaćim i međunarodnim zbornicima: 3

Poglavlja u knjizi: 2

Sudjelovanje na znanstvenim skupovima u zemlji i inozemstvu: 48

Vanjska suradnica u nastavi diplomskog sveučilišnog studija Nutricionizam na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (modul: Međudjelovanje esencijalnih i toksičnih elemenata, voditeljica: M. Piasek).

Vanjska suradnica u nastavi sveučilišnog poslijediplomskog specijalističkog studija Medicina rada i športa na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (kolegij: Profesionalne bolesti i toksikologija, voditeljica: J. Mustajbegović).

Znanstveni i stručni projekti:

Domaći znanstveni projekti

 

  1. od 2007. „Učinci toksičnih i esencijalnih metala na reprodukcijsko zdravlje muškaraca“. Ugovarač: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske; br. 022-0222411-2408 (Glavni istraživač: S. Telišman do 31.12.2007.; od 01.01.2008. preuzela A. Pizent); voditelj; angažirana 2 znanstveni novaka (mentor A. Pizent).
  2. 2002.-2006. "Imunotoksični učinci bioaerosola unutarnjeg okoliša i načina života"; (Tema unutar projekta: "Interakcija toksičnih i esencijalnih metala na imunosni sustav u ljudi". Glavni istraživač: S. Telišman). Ugovarač: Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb (Glavni istraživač projekta: B. Kanceljak-Macan); suradnik.
  3. 2002.-2006. "Učinci metala na reprodukcijsko zdravlje muškaraca"; Ugovarač: Ministarstvo znanosti i tehnologije Republike Hrvatske; br. 0022010 (Glavni istraživač: S. Telišman); suradnik.
  4. 1998.-2002. “Razina esencijalnih i toksičnih metala u krvi djece”. Ugovarač: Ministarstvo znanosti i tehnologije Republike Hrvatske; br. 108236 (Glavni istraživač: A. Votava-Raić); suradnik.
  5. 1997.-2002. "Interakcije olova, kadmija, bakra i cinka u odnosu na krvni tlak u čovjeka". Ugovarač: Ministarstvo znanosti i tehnologije Republike Hrvatske; br. 00220304 (Glavni istraživač: S. Telišman); suradnik.
  6. 1991.-1996. "Metali u čovjekovoj okolini i njihov utjecaj na zdravlje". Ugovarač: Ministarstvo znanosti Republike Hrvatske; br. 3-01-138 (Glavni istraživač: B. Momčilović); suradnik.

 

Međunarodni znanstveni projekti

1. 1989.-1991. "Lead and Neuropsychological Function in Children"; Ugovarač: U.S. Environmental Protection Agency; br. JF-906/EPA, SAD (Glavni istraživač: D. Prpić-Majić); suradnik.

2. 1989.-1991. "The Effect of Lead on the Reproduction Ability in Men"; Ugovarač: International Lead Zinc Research Organization, Inc.; br. LH-378/ILZRO, SAD (Glavni istraživač: S. Telišman); suradnik.

Priznanja i nagrade

- 2007. godine, nagrada Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada za izvorni znanstveni rad koji je do konca prethodne kalendarske godine bio citiran 50 ili više puta u bazama SCI i SCOPUS (Telišman S, Cvitković P, Jurasović J, Pizent. A, Gavella M, Ročić B. Semen quality and reproductive endocrine function in relation to biomarkers of lead, cadmium, zinc, and copper in men. Environmental Health Perspectives 2000;108:45-53; 71 citat).

- 2005. godine, voditelj diplomskog rada koji je dobio godišnju nagradu Hrvatskih voda za najbolji diplomski rad iz drugih područja vodnog gospodarstva za 2005. godinu (Butković S. Određivanje bakra u pitkoj vodi elektrotermičkom atomskom apsorpcijskom spektrometrijom. Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 2005.)