hrvatski | english


Suvremene metode u kontroli kvalitete hrane

ECTS bodovi:
5

Studij:
diplomski

Šifra predmeta:
53287

Opis predmeta

Kemijski sastav hrane je od neprocjenjive važnosti s raznih gledišta, uključujući prehranu i zdravlje, toksikologiju i sigurnost, stabilnost na mikroorganizme, kemijske i fizikalne promjene. Naglasak ovog modula je razumijevanje principa i postupaka u kontroli kvalitete prehrambenih proizvoda. Metodologija korištena u modulu ovisiti će o komponenti koja se određuje, prirodi proizvoda koji se analiza, svrsi analize i raspoloživim resursima. Razmatrati će se principi najvažnijih analitičkih tehnika poput kromatografije, spektroskopije i elektoforeze u određivanju vitamina i mineralnih tvari proteinskog i masno-kiselinskog profila te profila ugljikohidrata i specifičnih aditiva u hrani.

Ishodi učenja

Nakon uspješno savladanog modula studentica/student će moći:

  • Objasniti principe pripreme uzoraka te kromatografskih, spektrometrijskih, elektroforetskih, PCR, elektrokemijskih te enzimnih i imunoenzimnih analitičkih tehnika
  • Opisati kromatografske, spektrometrijske, elektroforetske, PCR i elektrokemijske analitičke instrumentalne sustave
  • Usporediti pojedine kromatografske, spektrometrijske, elektroforetske, PCR i elektrokemijske analitičke tehnike
  • Koristiti suvremene kromatografske, spektrometrijske, elektroforetske i elektrokemijske analitičke instrumentalne sustave
  • Predložiti instrumentalnu analitičku metodu određivanja pojedinih sastojaka hrane
  • Interpretirati analitičke rezultate određivanja pojedinih sastojaka hrane
  • Procijeniti utjecaj pojedinih parametara na analitičke rezultate
  • Prezentirati problematiku uporabe pojedinih instrumentalnih analitičkih tehnika i metoda u određivanju sastojaka hrane

Nastava

 

Vrste nastave sati
oznaka naziv
P Predavanja 20
A Auditorne vježbe  
L Laboratorijske vježbe 45
PK Vježbe u praktikumu  
S Seminar  
T Terenske vježbe  

 

Uvjeti za dobivanje potpisa

 

Pohađanje nastave i obavljene vježbe

 

 

Način polaganja ispita: Pismeno X   Usmeno  

Nastavni materijali [1]

 

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  
Repozitorij  PREDAVANJA [9] 20.05.2013. 18:27

Obavijesti [0]

 

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  

Literatura

Obvezna literatura

 

red. broj Naziv
1. Predavanja u PDF-u

 

Preporučena literatura

 

red. broj Naziv
1. Rouessac, F., Rouessac, A. (2007) Chemical Analysis – Modern Instrumentation Methods and Techniques, 2nd Ed., John Wiley & Sons Ltd., England.
2. Food Analysis, Fourth Ed. Editor: Nielsen, S.S. Springer Science+Business Media, LLC, New York, NY, USA, 2010
3. Cserhati, T., Forgacs, E. (1999) Chromatography in Food Science and Technology, CRC Press, Inc., Boca Raton, Florida.
4. Macrae, R. (1988) HPLC in Food Analysis (Food Science and Technology International), Elsevier Academic Press, 2 nd ed. San Diego, London
5. Charles B. Boss and Kenneth J. Fredeen “Concepts, Instrumentation and Techniques in Inductively Coupled Plasma Optical Emissin Spectrometry” 2nd. Ed. Perkin Elmer Corp. USA, 1997.
6. Robert Thomas “Practical Guide to ICP-MS: A Tutorial for Beginners” 2nd. Ed. CRC Press, New York, 2008.
7. P.J. Amorim Madeira and M.H. Florêncio (2012) Applications of Tandem Mass Spectrometry: From Structural Analysis to Fundamental Studies, In: Tandem Mass Spectrometry - Application and Principes, ed. J.K. Prasain, Intech.
8. Dimitrios S. Elenis, Despina P. Kalogianni, Kyriaki Glynou, Penelope C. Ioannou and Theodore K. Christopoulos (2008) Advances in molecular techniques for the detection and quantification of genetically modified organisms