hrvatski | english

PBF.hr / Zavodi / Zavod za poznavanje i kontrolu sirovina i prehrambenih proizvoda / Laboratorij za kontrolu kvalitete u prehrambenoj industrijiLaboratorij za kontrolu kvalitete u prehrambenoj industriji

Pročelnik

prof.dr.sc. Nada Vahčić

Telefon: + 385 1 4605 277
Email: nvahcic@pbf.hr

Lab. za kontrolu kvalitete u preh. industriji

Laboratorij je osnovan 1956. godine u sastavu Zavoda za analitiku živežnih namirnica Prehrambeno-tehnološkog odsjeka, Kemijsko-prehrambeno-rudarskog fakulteta. Smješten je u prostorijama Farmaceutskog fakulteta u Domagojevoj ulici sve do 1962. godine kada se seli u novu zgradu Tehnološkog fakulteta u Pierottijevoj 6. Prehrambeno-tehnološki odsjek šk.god. 1961/62. mjenja naziv u Biotehnološki odjel, fakultet postaje Tehnološki fakultet, a Zavod postaje Katedra za kemiju prehrane s analitikom. Reorganizacijom Tehnološkog fakulteta 1979. god nastaje OOUR Prehrambeno-biotehnološki fakultet unutar RO Prehrambeno-biotehnološki institut. Godine 1985. institut se transformira u 2 OOUR-a od kojih je jedan Prehrambeno-biotehnološki fakultet sa Zavodom za poznavanje i kontrolu kvalitete namirnica u sklopu kojeg je i Laboratorij za analitiku namirnica i prehranu koji od tada nosi naziv Laboratorij za kontrolu kvalitete u prehrambenoj industriji.

Djelatnici

Ime i prezime djelatnika Titula Funkcija
Nada Vahčić dr.sc. redoviti profesor
Mirjana Hruškar dr.sc. izvanredni profesor
Ksenija Marković dr.sc. izvanredni profesor
Marina Krpan dr.sc. docent
Nikola Major dr.sc. asistent
Renata Petrović ing. viši tehnički suradnik
Valentina Hohnjec tehnički suradnik

Vanjski suradnici

Ime i prezime djelatnika Titula Funkcija
Jelka Pleadin dr.sc. znanstveni savjetnik
Zdenko Šmit dr.sc. znanstveni savjetnik

Predmeti (preddiplomski)

Naziv predmeta Šifra predmeta ECTS
Analitika hrane 39845 4
Analitika prehrambenih proizvoda 39811 5
Senzorske analize hrane 39775 3

Predmeti (diplomski)

Naziv predmeta Šifra predmeta ECTS
Senzorske analize hrane 53734 3
Sigurnost hrane 6
Sljedivost u prehrambenom lancu 7
Suvremene metode u analitici hrane 53704 5
Suvremene metode u kontroli kvalitete hrane 53287 5
Upravljanje kvalitetom hrane 5

Predmeti (doktorski)

Naziv predmeta Šifra predmeta ECTS
Planiranje i analiza eksperimenata 2
Senzorske metode u procjeni kakvoće hrane 2
Sigurnost hrane 3
Sljedivost u prehrambenom lancu 2
Upravljanje kvalitetom u prehrambenoj industriji 2

Predmeti (poslijediplomski specijalistički)

Naziv predmeta Šifra predmeta ECTS
Alergeni u hrani 3
Analitičke metode za praćenje sigurnosti hrane 5
Nova dostignuća u senzorskoj procjeni hrane 3
Sigurnost hrane 4
Sljedivost u prehrambenom lancu 3
Statističke metode u kontroli kvalitete hrane 3
Sustavi upravljanja kvalitetom 2