hrvatski | english


Njemački jezik struke I

ECTS bodovi:
1

Studij:
preddiplomski

Opis predmeta

 
 

NAZIV PREDMETA:

 

NJEMAČKI JEZIK STRUKE I

 

 

NOSITELJ PREDMETA:

 

Dijana Njerš, prof., predavač

 

 

GODINA/SEMESTAR U KOJEM SE ODVIJA NASTAVA:

 

1. godina, I semestar

 

 

STATUS MODULA:

 

Osnovni modul za sva tri studija (PT, BT i N)

 

 

DA LI SE KOLEGIJ MOŽE PREDAVATI NA ENGLESKOM ILI NA JEDNOM OD SLUŽBENIH JEZIKA EU:

 

Da, njemački

 

 

OBLIK NASTAVE

 

 

SATI

 

 

IZVOĐAČ NASTAVE

 

 

Predavanje

 

 

10

 

 

Dijana Njerš, prof., predavač

 

 

Auditorne vježbe/seminar

 

 

15

 

 

Dijana Njerš, prof., predavač

 

 

CILJ MODULA:

 

Upoznati studente s njemačkim jezikom struke. Ukazati na razliku između općeg jezika i jezika struke. Naglasiti razliku u kontekstu općeg jezika i jezika struke. Upozoriti na sličnosti i različitosti između njemačkog jezika struke. Primijeniti i objasniti korištenje jednojezičnih rječnika.

 

Identificirati i objasniti stručni vokabular, te objasniti funkcioniranje stručnog/znanstvenog teksta. Prepoznati u tekstu ključne riječi i rečenice (prva, posljednja ili druga u odjeljku). U kontekstu stručnog/znanstvenog teksta utvrditi i pojasniti specifičnu upotrebu gramatičkih struktura. Razviti sposobnosti razumijevanja stručni/znanstveni teksta na njemačkom, te prevođenja stručnog teksta s njemačkog na hrvatski i s hrvatskog na njemački jezik. Studenti će također steći sposobnosti opisivanja sebe, fakulteta na kojem studiraju, svojih laboratorija i svojeg budućeg zvanja na njemačkom jeziku.

 

 

ISHODI UČENJA PREDMETA:

 

Sažetak:

 

Nakon završetka kolegija, studenti će biti sposobni:

 

- Pronaći u stručnom tekstu ključne riječi i ključne rečenice

 

- Imenovati stručne riječi na njemačkom jeziku

 

- Prevoditi stručne/znanstvene tekstove s njemačkog na hrvatski jezik.

 

- Prevoditi stručne/znanstvene tekstove s hrvatskog na njemački jezik.

 

- Opisati jednostavnije pokuse i eksperimente na njemačkom jeziku.

 

- Opisati laboratorij, laboratorijsko posuđe, inventar, kemikalije, itd. na njemačkom jeziku

 

- Opisati radnje u laboratoriju na njemačkom jeziku

 

- Opisati svoj fakultet na njemačkom jeziku

 

- Opisati svoje buduće zvanje na njemačkom jeziku

 

- Znati primijeniti stečeno znanje iz njemačkog stručnog jezika na razgovorima za posao i u svojem budučem zvanju

 

 

 

 

IZVEDBENI PROGRAM PREDMETA:

 

Predavanja:

 

1. Njemački jezik struke – osnove i specifičnosti

 

Studenti će proširiti znanja o specifičnostima njemačkog jezika struke, kako u smislu leksisa, tako i u smislu gramatike. Razumijeti stručne i znanstvene tekstove na njemačkom. Samostalno će prevoditi s njemačkog na hrvatski i s hrvatskog na njemački stručne/znanstvene tekstove. Samostalno će analizirati i diskutirati o stručnim/znanstvenim tekstovima i temama. Samostalno će izraditi i napisati svoj CV. Samostalno će formulirati i napisati sažetke stručnih/znanstvenih tekstova, kao i vlastitog diplomskog rada. Moći će sudjelovati u međunarodnim diskusijama i ravnopravno s drugim studentima iz raznih država sudjelovati u programima razmjene studenata.

 

 

 

2. Kako koristiti jednojezične rječnike

 

 

 

Korištenje jednojezičnih rječnika, pogotovo u stručnom jeziku nije uvijek jednostavno. Ne samo što studentima pojašnjavamo kako koristiti jednojezične rječnike, kako razumijeti razne znakove u rječnicima koji nas upučuju na neke druge riječi na drugim stranicama, pokazujemo studentima i koliko raznih podataka mogu pronaći u jednojezičnim rječnicima, pa ne samo i jezičnih. Jednojezični rječnicu vrlo su važni za struku, jer većina dvojezičnih rječnika uglavnom se ograničava na opći jezik, gdje nije moguće pronaći značenja stručnih izraza.

 

3. Ključne riječi

 

Da bismo studentima olakšali snalaženje u stručnim tekstovima pisanim na engleskom jeziku koristimo razne tehnike. Jedna od njih je traženje ključnih riječi i ključnih rečenica.

 

Gotovo svaki odjeljak (paragraf) u stručnom tekstu sadrži ključnu rečenicu. Najčešće je to prva, posljednja ili druga rečenica u tekstu.

 

4. Klasifikacija

 

Klasifikacija je također vještina koja, nakon što je studenti svladaju, uveliko pomaže u svladavanju gradiva na njemačkom stručnom jeziku.

 

5. Gramatičke specifičnosti njemačkog jezika struke.

 

6. Prehrambeno-biotehnološki fakultet

 

Mišljenja smo da osim razumijevanja stručnih i znanstvenih tekstova, prevođenja istih s njemačkog i na njemački jezik, naši studenti moraju znati sebe predstaviti u današnjem svijetu, ali i budućem zvanju. Stoga naši studenti moraju znati reći na njemačkom jeziku i gdje studiraju, pri kojem fakultetu i koji su osnovni studiji pri ovom fakultetu.

 

 

 

7. Zvanje: prehrambena tehnologija; biotehnologija; nutricionizam

 

Pri našem radu nastojimo pratiti sadržaje, pogotovo vokabular, koliko je to moguće, drugih fundamentalnih modula. Također smo mišljenja da pri predstavljanju sebe i svojih kolega naši studenti moraju znati i o osnovnim studijima pri PBF-u.

 

 

 

Vježbe:

 

 

 

Prije opisivanja pojedinih vježbi važno je upozoriti na sljedeće:

 

Svaka vježba sastoji se od nekoliko dijelova:

 

1. objašnjenje vokabulara svake nove tematske jedinice

 

2. obrada teksta na različite načine, ukoliko je tekst lakši, tada ga studenti pročitaju sami ili podijeljeni u grupe, diskutiraju o tekstu i daju svoje mišljenje. Vježbe su često, koliko je to moguće, popraćene kratkim filmom na izvornom njemačkom jeziku ili nekom drugom aktivnosti, koja osim što je edukativna, pridonosi aktivnoj razmjeni misli i komentara na njemačkom jeziku. Ukoliko je tekst kompliciraniji, studenti ga individualno ili u grupama prevode i tek tada pristupaju analizi i razradi teksta, te diskusiji.

 

3. Uz svaki tekst vezano je i ponavljanje i uvježbavanje pojedinih gramatičkih struktura povezanih uz sam tekst.

 

4. Na kraju, a možda i najvažnije, potrebno je naglasiti da uz teme objavljene u skriptama i na internetskim stranicama fakulteta, u odabiru tema i naslova neprestano pratimo zbivanja u područjima kojima se Prehrambeno-biotehnološki fakultet bavi, pa vrlo često, iako to iziskuje dodatne napore, mijenjamo teme i dodajemo aktuelne naslove našim predavanjima i vježbama. (Za primjer: BSE-, H1N1, dioxin)

 

 

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE:

 

Nastava se sastoji od predavanja i auditornih vvježbi/seminara.

 

 

NAČIN PROVJERE ZNANJA I POLAGANJA ISPITA:

 

Pismeni i usmeni ispit.

 

 

NAČIN PRAĆENJA KVALITETE I USPJEŠNOSTI IZVEDBE:

 

Kvaliteta i uspješnost izvedbe predavanja i seminara pratimo i kontroliramo tijekom jezičnih vježbi tijekom semestra, paralelno s predavanjima. Studenti će primijeniti i pokazati naučeno znanje i vještine prilikom vježbi na nastavi.

 

S obzirom na nedostatnu satnicu i broj ECTS bodova (1) odustali smo od parcijalnih ispita i kolokvija ne želeći studentima oduzimati korisno vrijeme za vježbu tijekom edavanja i vježbi.

 

Ishod učenja i stečenih vještina zaokružuje se i vid tijekom završnog pismenog i usmenog ispita.

 

Nastava

Vrste nastave sati
oznaka Naziv
P Predavanja 10
A Auditorne vježbe/seminar 15
L Laboratorijske vježbe  
PK Vježbe u praktikumu  
S Seminar  
T Terenske vježbe  

Nastavni materijali [4]

 

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  
Broj preuzimanja: 591  KONZULTACIJE 15,57 kB 22.09.2010. 12:39
Broj preuzimanja: 490  POPRAVNI ISPITNI ROKOVI 16,25 kB 19.01.2011. 11:42
Broj preuzimanja: 846  Rezultati pismenog ispita iz modula Njemački jezik struke I i usmeni ispiti 29,74 kB 15.02.2011. 16:11
Broj preuzimanja: 748  Rezultati pismenog ispita - 2. popravni rok 29,87 kB 22.02.2011. 13:16

Obavijesti [2]

 

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  
Broj preuzimanja: 994  ISPITNI ROKOVI 15,78 kB 06.11.2009. 11:28
Broj preuzimanja: 316  odrada nastave 28,04 kB 02.11.2011. 12:07