hrvatski | english

PBF.hr / Zavodi / Zavod za opće programe / Katedra za strane jezike u struci / Engleski jezik struke III (izborni modul)Engleski jezik struke III (izborni modul)

ECTS bodovi:
3

Studij:
preddiplomski

Opis predmeta

Nastava se temelji na recentnim stručnim i/ili znanstvenim člancima iz određenih područja znanosti relevantih za studije i nastavu preddiplomskih studija pri PBF-u: biotehnologije, prehrambene tehnologije i nutricionizma. Na tim tekstovima utvrđuju se kognitivne sposobnosti, te sposobnosti čitanja pisanja i usmenogizlaganja o pročitanim tekstovima na engleskom stručnom jeziku. Ujedno se proširuje stručni vokabular studenata, te se utvrđuju i jezične i gramatičke strukture. Studenti sami odabiru temu koja ih posebno zanima, te samostalno, prikupljaju materijale iz različitih izvora, biblioteka, knjiga, časopisa i interneta i stvaraju sami svoj corpus za seminarski rad. Svi materijali moraju biti napisani na izvornom engleskom jeziku. Zatim, pod kontrolom nastavnika, studenti izrađuju svoj seminarski rad, koji mora sadržavati glosar, sažetak i natuknice. Konačno, studenti usmeno izlažu svoj rad ispred auditorija (ostalih studenata i nastavnika), najčešće uz pomoć Power Point tehnologije. Već iz samog opisa modula jasno je vidljiva višestruka korist koju sam student dobiva ovakvim načinom rada, koji je usmjeren osamostaljenju studenta u uporabi engleskog jezika unutar njegove (studentove) struke i budućeg zvanja.

ISHODI UČENJA

 

 
 
 NAZIV PREDMETA:

 

ENGLESKI JEZIK STRUKE III

 

 

NOSITELJ PREDMETA:

 

Andrea Šupih-Kvaternik, prof., viši predavač

 

 

GODINA/SEMESTAR U KOJEM SE ODVIJA NASTAVA:

 

3. godina, VI semestar

 

 

STATUS MODULA:

 

Izborni B modul za sva tri studija (PT, BT i N)

 

 

DA LI SE KOLEGIJ MOŽE PREDAVATI NA ENGLESKOM ILI NA JEDNOM OD SLUŽBENIH JEZIKA EU:

 

Da, engleski

 

 

OBLIK NASTAVE

 

 

SATI

 

 

IZVOĐAČ NASTAVE

 

 

Predavanje

 

 

10

 

 

Andrea Šupih-Kvaternik, prof., viši predavač

 

 Dijana Njerš, prof., predavač

 

 

Seminari

 

 

20

 

 

Andrea Šupih-Kvaternik, prof., viši predavač

 

 Dijana Njerš, prof., predavač

 

 

ECTS bodovi: 3

 

   

 

CILJ MODULA:

 

Razvijati kreativnost, stečena znanja iz engleskog jezika struke, proširiti i obogatiti stručni vokabular, analizirati, prevoditi, diskutirati o stručnim/znanstvenim tekstove iz područja znanosti i tehnologija kojima se bavi PBF, potrebnih za studij i rad, te za buduće zaposlenje. Uz obvezatne teme koje se obrađuju na studijima Prehrambene tehnologije, Biotehnologije i Nutricionizma važno je i razvijanje znanja, sposobnosti i kompetencije iz engleskog jezika struke , te razvijanje sposobosti studenata da nakon ovog modula mogu samostalno formulirati i izraziti na engleskom jeziku svoje mišljenje o različitim temama iz svoje struke, te sastaviti i napisati sažetak stručnih ili znanstvenih članaka.

 

 

ISHODI UČENJA PREDMETA:

 

Sažetak:

 

Nakon završetka kolegija, studenti će biti sposobni:

 

- Demonstrirati znanje i razumijevanje engleskog jezika struke koje počiva na stečenim znanjima na način da su sada studenti sposobni samostalno razvijati i primjenjivati stečena znanja unutar područja istraživanja studija

 

- stečena znanja, vještine i kompetencije iz engleskog jezika struke, pri razumijevanju i rješavanju problema, studenti će moći primijeniti u novim situacijama u širem kontekstu koji je povezan s područjem/područjima studiranja

 

- Analizirati i diskutirati o pročitanom stručnom ili znanstvenom tekstu na engleskom jeziku.

 

- Diskutirati kako sa svojim kolegama, tako i sa stranim studentima i nastavnicima na engleskom jeziku o različitim stručnim temama (npr. o radu u laboratoriju, nekim pokusima, ili o tematskim dokumentarcima, npr. Food, Inc. The Story of Stuff, Supersize me)

 

- Primijeniti stečena znanja u svom svakodnevnom radu, pri studiju, učenju iz strane literature, često pisane na engleskom jeziku.

 

- Primijeniti stečena znanja u pisanju sažetaka na engleskom jeziku.

 

- Samostalno osmisliti, planirati, sastaviti i napisati seminarski rad o odabranoj temi te ga izložiti/ demonstrirati pred auditorijem.

 

 

 

 

IZVEDBENI PROGRAM PREDMETA:

 

Nastava se izvodi putem predavanja i seminara.

 

Studenti sami biraju teme svojih seminarskih radova iz područja svojeg studija.

 

Interpretiraju se tekstovi koji se obrađuju, pridružuje se vokabular naučen na izbornom modulu Engleski jezik struke III onome svladanom na obvezatnim modulima Engleski jezik struke I i II te se izgrađuje i obogaćuje stručni vokabular studenata kojim se oni služe prilikom diskusija i debata.

 

Teme se pažljivo biraju kako bi motivirale studente da izraze svoje mišljenje, te translatiraju ono što su naučili na Engleskom jeziku struke III na znanje koje su usvojili na ostalim modulima.

 

Teme:

 

Uz izbor tema podržanih građom iz udžbenika: Andrea Šupih-Kvaternik: An English Reader for Food Technology and Biotechnology, Manualia Universitatis Studiorum Zagrabiensis, Zagreb, 2005 i Collin Cobuild: Key Words in Science & Technology, HarperCollins Publishing, 2010., kako je to i najvažnije za jezik struke, za korpus članaka i vježbi kod izbornih modula uvijek se držimo najvažnijeg principa u nastavi stranih jezika struke a to je analiza potreba (needs analysis), tj. pratimo stvarne, aktualne teme iz područja kojima se bavi struka i studiji pri Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Stoga uz osnovne teme i vježbe iz zadanih udžbenika, u nastavu unosimo npr. Ak. god. 2012/13. : aflatoksini u mlijeku. Prijašnjih godina to su bile tada aktualne teme (kravlje ludilo, zloporaba antibiotika, bio goriva, nanotehnologija, kloniranje, itd.)

 

Dokumentarni filmovi za diskusiju i analizu:

 

The Future of Food

 

Monsanto

 

 

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE:

 

Nastava se sastoji od predavanja i seminara.

 

 

NAČIN PROVJERE ZNANJA I POLAGANJA ISPITA:

 

Seminarski rad, pismeni i usmeni ispit.

 

 

NAČIN PRAĆENJA KVALITETE I USPJEŠNOSTI IZVEDBE:

 

Studenti će primijeniti naučeno znanje prilikom diskusija i debata koje čine okosnicu izborne nastave stranog jezika pri PBF-u i prilikom izlaganja svojeg seminarskog rada pred auditorijem.

 

Pri izradi seminarskog rada studenti će pokazati sva stečena znanja iz nastave engleskog jezika struke: pronaći i pročitati literaturu potrebnu za zadanu (odabranu) temu, izraditi glosar stručnih riječi, samostalno napisati seminarski rad, izraditi prikaz u PowerPoint programu, te usmeno obrazložiti odabranu temu ispred auditorija, te kasnije odgovarati na pitanja i sudjelovati u diskusiji.

 

Nastava

 

Vrste nastave Sati
oznaka Naziv
P Predavanja 20
A Auditorne vježbe  
L Laboratorijske vježbe  
PK Vježbe u praktikumu  
S Seminar 30
T Terenske vježbe  

 

Uvjeti za dobivanje potpisa

 

Redovito pribivanje nastavi i aktivno sudjelovanje u nastavnom procesu i izradi radnih zadataka, uspješno pisanje i usmeno izlaganje seminarskog rada – kolokvija.

 

 

Način polaganja ispita: Pismeno X   Usmeno X

Nastavni materijali [0]

 

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  

Obavijesti [0]

 

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  

Literatura

Obvezna literatura

 

red. broj Naziv
1. Portfolios – radni materijali: recentni stručni i/ili znanstveni članci na izvornom engleskom jeziku iz znastvenih i stručnih časopisa relevantnih za studije biotehnologije, prehrambene tehnologije i nutricionizma prilagođeni nastavi engleskog jezika struke
2. Collins COBUILD- KEYWORDS IN SCIENCE&TECHNOLOGY, HarperCollinsPublishers, 1999.

 

Preporučena literatura

 

red. broj Naziv – znanstveni i stručni časopisi:
1. New Scientist (odabrani članci iz područja studija)
2. Scientific American (odabrani članci iz područja studija)
3. American Scientist(odabrani članci iz područja studija)
4. Nature (odabrani članci iz područja studija)
5. Internet – recentne stranice relevantne za područje studija