hrvatski | english


Engleski jezik struke II

ECTS bodovi:
1

Studij:
preddiplomski

Šifra predmeta:
40301-1

Opis predmeta

Primjena stečenih znanja o engleskom stručnom jezikuiz prošlog semestra na izvornim stručnim i znanstvenim tekstovima i proširenje tih znanja kao i stručnog vokabulara. Prevođenje s engleskog na hrvatski i s hrvatskog na engleski stručnih /znanstvenih tekstova iz područja biotehnologije, prehrambene tehnologije i nutricionizma. Samostalno korištenje stručne i znanstvene literature na izvornom engleskom jeziku NEOPHODNE U DRUGIM MODULIMA PRI pbf-U; poglavlja iz gramatike neophodna u engleskom jeziku struke; usmeni i pismeni komentari i diskusije na engleskom jeziku o pročitanim stručnim/znanstvenim tekstovima i diskusija o temama iz relevantnih područja; verbalizacija stručnih sadržaja na osnovi netekstualnih predložaka i izrada grafičkih prikaza na tekstualnom predlošku. Pisanje životopisa na engleskom jeziku; pisanje sažetaka stručnih/znanstvenih članaka iz područja studija nutricionizma. Pisanje službenih pisama i molbi za zaposlenje.

 
  ISHODI UČENJA

NAZIV PREDMETA:

ENGLESKI JEZIK STRUKE II

NOSITELJ PREDMETA:

Andrea Šupih-Kvaternik, prof., viši predavač

GODINA/SEMESTAR U KOJEM SE ODVIJA NASTAVA:

2. godina, III semestar

STATUS MODULA:

Osnovni modul za sva tri studija (PT, BT i N)

DA LI SE KOLEGIJ MOŽE PREDAVATI NA ENGLESKOM ILI NA JEDNOM OD SLUŽBENIH JEZIKA EU:

Da, engleski

OBLIK NASTAVE SATI IZVOĐAČ NASTAVE
Predavanje 10 Andrea Šupih-Kvaternik, prof., viši predavač
Auditorne vježbe/seminar 15

Andrea Šupih-Kvaternik, prof., viši predavač

 Dijana Njerš. prof. predavač

ECTS: 1    

CILJ MODULA:

Razvijati stečena znanja iz engleskog jezika struke, proširiti i obogatiti stručni vokabular i utvrditi pravilnu upotrebu specifičnih gramatičkih struktura, analizirati, prevoditi, diskutirati o stručnim/znanstvenim tekstovima iz područja znanosti i tehnologija kojima se bavi PBF, potrebnih za studij i rad, te za buduće zaposlenje. Poseban naglasak stavljen je na razvijanje sposobnosti studenata da nakon ovog modula mogu samostalno sastaviti i napisati svoj CV na engleskom jeziku, formulirati i izraziti na engleskom jeziku svoje mišljenje o različitim temama iz svoje struke, sastaviti i napisati sažetak svojeg diplomskog rada ili stručnog ili znanstvenog rada pri izradi kojeg će sudjelovati.

ISHODI UČENJA PREDMETA:

Sažetak:

Nakon završetka kolegija, studenti će:

- Uz znanja vještine i kompetencije iz prethodne godine će:

- Razvijati vještine potrebne za prikupljanje i interpretaciju relevantnih podataka iz područja studiranja na engleskom jeziku

- Posjedovati vještine za stvaranje zaključaka na engleskom jeziku iz područja studiranja

- Moći prezentirati informacije, ideje, probleme i njihova rješenja

- Razvili vještine učenja potrebne za cijeloživotno učenje, ali i nastavak studiranja i prikupljanja znanja iz stručnog engleskog jezika

- Izraditi i napisati CV na engleskom jeziku.

- Prevoditi složenije stručne i znanstvene tekstove s engleskog na hrvatski jezik.

- Prevoditi složenije stručne i znanstvene tekstove s hrvatskog na engleski jezik.

- Analizirati i diskutirati o pročitanom stručnom ili znanstvenom tekstu na engleskom jeziku.

-

- Diskutirati kako sa svojim kolegama, tako i sa stranim studentima i nastavnicima na engleskom jeziku o različitim stručnim temama (npr. o radu u laboratoriju, nekim pokusima, ili o tematskim dokumentarnim filmovima, npr. Food, Inc. The Story of Stuff, Supersize me)

- Primijeniti stečena znanja u svom svakodnevnom radu, pri studiju, učenju iz strane literature, često pisane na engleskom jeziku.

- Primijeniti stečena znanja u pisanju sažetaka na engleskom jeziku.

- Samostalno osmisliti, planirati, sastaviti i napisati seminarski rad o odabranoj temi te ga izložiti pred auditorijem.

- Znati primijeniti i opisati stečeno znanje na engleskom jeziku u komunikaciji sa stranim predavačima i studentima.

 

IZVEDBENI PROGRAM PREDMETA:

Nastava se izvodi putem predavanja i vježbi.

Okvirne teme napisane su u sveučilišnom udžbeniku: A. Šupih-Kvaternik: An English Reader for Food Technology and Biotechnology, Book Two, s englesko-hrvatskim stručnim rječnikom, koji je i objavljen na web stranici fakulteta. Međutim, uvijek pratimo recentne događaje u područjima prehrambene tehnologije, biotehnologije i nutricionizma, te njima osvježujemo program nastave i činimo nastavu zanimljivijom., u odabiru tema i naslova uvijek i stalno pratimo zbivanja u područjima kojima se Prehrambeno-biotehnološki fakultet bavi, pa vrlo često, iako to iziskuje dodatne napore, mijenjamo teme i dodajemo aktualne naslove našim predavanjima i vježbama. Tako smo u vrijeme BSE-a raspravljali o kravljem ludilu, lanjske godine govorili smo i o H1N1, o dioxinu smo govorili prije nekoliko godina kad je bio aktuelan u Belgiji, a nedavno i o aflatoksinima u mlijeku, itd.

Također, studenti sami biraju teme svojih seminarskih radova iz područja svojeg studija.

Gramatičke strukture prate tekstove, vježba i utvrđuje tijekom nastave kontinuirano.

 

 1. Food and food science
 2. Classification of substances as foods
 3. Organic food
 4. Principles of food processing and preservation
 5. Bread making
 6. Pasta
 7. Cheese
 8. Meat preservation
 9. Beer brewing
 10. Wine production
 11. Apples
 12. Drying fruits and vegetables
 13. Food preservation
 14. HPCL determination of carotenoids in fruits and vegetables
 15. HACCP
 16. Naturally occuring toxicants in food
 17. Non-microbial changes in food
 18. Influences of availability of food – ecological influences
 19. Antibiotics
 20. Hormones
 21. Water pollution
 22. Dokumentarni filmovi za diskusiju i analizu: Food, Inc., The Future of Food, Supersize me

 

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE:

Nastava se sastoji od predavanja i auditornih vježbi/seminara.

NAČIN PROVJERE ZNANJA I POLAGANJA ISPITA:

Pismeni i usmeni ispit.

NAČIN PRAĆENJA KVALITETE I USPJEŠNOSTI IZVEDBE:

Kvaliteta i uspješnost izvedbe predavanja i seminara pokazati će se na vježbama koje se odvijaju tijekom semestra, paralelno s predavanjima. Studenti će primijeniti naučeno znanje prilikom vježbi na nastavi, te prilikom izlaganja svojeg seminarskog rada pred auditorijem.

Pri izradi seminarskog rada studenti će pokazati sva stečena znanja iz nastave engleskog jezika struke: pronaći i pročitati literaturu potrebnu za zadanu (odabranu) temu, izraditi glosar stručnih riječi, samostalno napisati seminarski rad, napisati prikaz u PowerPoint programu, te usmeno obrazložiti odabranu temu ispred auditorija, te kasnije odgovarati na pitanja i sudjelovati u diskusiji.

Nastava

 

Vrste nastave Sati
oznaka Naziv
P Predavanja 10
A Auditorne vježbe/seminar 15
L Laboratorijske vježbe  
PK Vježbe u praktikumu  
S Seminar  
T Terenske vježbe  

 

Uvjeti za dobivanje potpisa

 

Redovito pribivanje nastavi i aktivno sudjelovanje u nastavnom procesu , uredno izvršavanje radnih zadataka, te uspješno položeni kolokviji.

 

 

Način polaganja ispita: Pismeno X   Usmeno X

Nastavni materijali [10]

 

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  
Broj preuzimanja: 525  Food Inc._filli in the gaps 9,60 kB 26.11.2013. 11:00
Broj preuzimanja: 1495  A. Šupih- Kvaternik: English for Food Technology, Biotechnology and Nutrition, Book Two 875,89 kB 01.07.2014. 17:28
Broj preuzimanja: 619  GLOBAL WARMING 472,68 kB 26.09.2014. 14:20
Broj preuzimanja: 456  ECOLOGY 1,02 MB 26.09.2014. 14:22
Broj preuzimanja: 1079  The Story of Stuff 601,76 kB 06.10.2014. 14:50
Broj preuzimanja: 309  E II SYLLABUS ASK 28,56 kB 07.11.2014. 18:01
Broj preuzimanja: 671  Grammar 175,94 kB 26.11.2014. 15:28
Broj preuzimanja: 318  I. ISPITNI ROK 15,48 kB 09.01.2015. 15:18
Broj preuzimanja: 380  PROMJENA RASPOREDA USMENIH ISPITA 21,27 kB 30.01.2015. 14:16
Broj preuzimanja: 178  STUDENTI KOJI MORAJU PONOVITI USMENI DIO ISPITA 13,67 kB 04.02.2015. 15:06

Obavijesti [1]

 

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  
Broj preuzimanja: 125  I Popravni 21,16 kB 16.02.2015. 12:07

Apsolventi [2]

 

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  
Broj preuzimanja: 10600  Upute za pisanje seminarskih radova 34,25 kB 18.09.2009. 13:56
Broj preuzimanja: 1302  KODEKS PONAŠANJA STUDENATA 69,81 kB 05.05.2010. 12:14

Literatura

Obvezna literatura

 

red. broj Naziv
1. A. Šupih-Kvaternik: An English Reader for Food Technology and Biotechnology- Book Two, Manualia Universitatis Studiorum Zagrabiensis, Durieux 2005.

 

Preporučena literatura

 

red. broj Naziv – znanstveni i stručni časopisi:
1. New Scientist (odabrani članci iz područja biotehnologije)
2. Scientific American (odabrani članci iz područja biotehnologije)
3. Collins COBUILD- KEYWORDS IN SCIENCE&TECHNOLOGY, HarperCollinsPublishers, 1999.
4. Nature (odabrani članci iz područja biotehnologije)
5. Internet- odabrane recentne relevantne stranice na izvronom engleskom jeziku