hrvatski | english


Engleski jezik struke I

ECTS bodovi:
1

Studij:
preddiplomski

Opis predmeta

Uvod u stručni engleski jezik, razlikovanje općeg jezika od stručnog jezika. Engleski jezik kao međunarodni jezik znanosti i tehnologije. Počela i specifičnosti stručnog jezika: specifični stručni vokabular, specifičan pristup stručnom i znanstvenom tekstu na izvornom engleskom jeziku; ključne riječi i ključne rečenice u stručnom/znanstvenom tekstu; tzv. skimming i scanning stručnog i znanstvenog teksta; vještine uporabe jednojezičnih stručnih rječnika, paragrafiranje i klasifikacija stručnog /znanstvenog teksta na engleskom jeziku; razumijevanje i korištenje stručne i znanstvene literature neophodne u drugim modulima pri PBF-u; pisanje zabilješki i komunikacija na engleskom jeziku; kraći dijalozi, diskusije i komentari o zadanoj temi; prevođenje kraćih stručnih i znanstvenih tekstova s engleskog na hrvatski jezik i s hrvatskog na engleski jezik; kraći tekstovi i stručni/znanstveni članci iz područja prehrambene tehnologije, usmeno priopćavanje; pretraživanje relevantnih internetskih stranicavezanih uz tematske jedinice određenogstudija; ponavljanje i utvrđivanje poglavlja gramatike engleskog jezika na samom stručnom tekstu s ciljem lakšeg snalaženja u razumijevanju i uporabi engleskom stručnogjezika.

 
  ISHODI UČENJA

NAZIV PREDMETA:

ENGLESKI JEZIK STRUKE I

NOSITELJ PREDMETA:

Andrea Šupih-Kvaternik, prof., viši predavač

GODINA/SEMESTAR U KOJEM SE ODVIJA NASTAVA:

1. godina, I semestar

STATUS MODULA:

Osnovni modul za sva tri studija (PT, BT i N)

DA LI SE KOLEGIJ MOŽE PREDAVATI NA ENGLESKOM ILI NA JEDNOM OD SLUŽBENIH JEZIKA EU:

Da, engleski

OBLIK NASTAVE SATI IZVOĐAČ NASTAVE
Predavanje 10 Andrea Šupih-Kvaternik, prof., viši predavač
Auditorne vježbe/seminar 15

Andrea Šupih-Kvaternik, prof., viši predavač

 Dijana Njerš, prof. predavač

BROJ ECTS : 1    

CILJ MODULA:

Identificirati, definirati, opisati, te ilustrirati engleski jezik struke – ESP (English for specific Purposes), s posebnim naglaskom na EST (English for Science and Technology), tj. na engleski jezik struke u funkciji konteksta prehrambene tehnologije, biotehnologije i nutricionizma. Prepoznati i analizirati razliku između općeg jezika i jezika struke, s obzirom na upotrebu vokabulara. Razlikovati kontekst jezika struke od općeg jezika. Identificirati i interpretirati sličnosti i razlike u stručnoj terminologiji engleskog jezika struke i hrvatskog da ne bi došlo do interferencije. Primijeniti i objasniti korištenje jednojezičnih rječnika.

Identificirati i objasniti stručni vokabular, te objasniti funkcioniranje stručnog/znanstvenog teksta na engleskom jeziku. U stručnom ili znanstvenom tekstu prepoznati ključne riječi i rečenice. U kontekstu stručnog/znanstvenog teksta utvrditi, ponoviti i/ili pojasniti specifičnu upotrebu gramatičkih struktura češće upotrebljavanih u stručnom/znanstvenom tekstu, nego u općem jeziku. Razviti sposobnosti razumijevanja stručnih/znanstvenih tekstova na engleskom, te prevođenja stručnog teksta s engleskog na hrvatski i s hrvatskog na engleski jezik. Studenti će također steći sposobnosti pisanja na engleskom jeziku životopisa, opisa fakulteta pri kojem studiraju, svojih laboratorija i rada u laboratoriju i na taj naćin razvijati znanja i kompetencije u poznavanju engleskog jezika potrebne u njihovom budućem zvanju i stručnom/znanstvenom okruženju.

ISHODI UČENJA PREDMETA:

Sažetak:

Nakon završetka kolegija, studenti će biti sposobni:

- Demonstrirati znanje razumijevanje engleskog stručnog teksta iz područja studiranja poduprtog stečenog znanja iz udžbenika jezika struke

- Raspolagati jezičnim kompetencijama karakterističnim za pojedinu struku koje će im omogućiti rješavanje jezičnih problema u području studiranja

- Pronaći u stručnom tekstu na engleskom jeziku ključne riječi i ključne rečenice

- Imenovati stručne riječi na engleskom jeziku

- Prevoditi stručne/znanstvene tekstove s engleskog na hrvatski jezik.

- Prevoditi stručne/znanstvene tekstove s hrvatskog na engleski jezik.

- Opisati jednostavnije pokuse i eksperimente na engleskom jeziku.

- Opisati laboratorij, laboratorijsko posuđe, inventar, kemikalije, itd. na engleskom jeziku.

- Opisati radnje u laboratoriju na engleskom jeziku.

- Opisati svoj fakultet na engleskom jeziku.

- Opisati svoje buduće zvanje na engleskom jeziku.

 

IZVEDBENI PROGRAM PREDMETA:

Predavanja:

1. ESP (English for Specific Purposes), tj. EST (English for Science and Technology)

Studenti će proširiti znanja o specifičnostima engleskog jezika struke, kako u smislu leksisa, tako i u smislu gramatike engleskog jezika. Samostalno će prevoditi s engleskog na hrvatski i s hrvatskog na engleski stručne/znanstvene tekstove. Samostalno će analizirati i diskutirati o stručnim/znanstvenim tekstovima i temama na engleskom jeziku. Samostalno će izraditi i napisati svoj CV na engleskom jeziku. Samostalno će formulirati i napisati sažetke stručnih/znanstvenih tekstova na engleskom jeziku, kao i vlastitog diplomskog rada. Moći će sudjelovati u međunarodnim diskusijama i ravnopravno s drugim studentima iz raznih država sudjelovati u programima razmjene studenata, te pratiti nastavu i sudjelovati u stručnim diskusijama na engleskom jeziku.

 

2. Kako koristiti jednojezične rječnike

 

Korištenje jednojezičnih rječnika, pogotovo u stručnom jeziku nije uvijek jednostavno. Ne samo što studentima pojašnjavamo kako koristiti jednojezične rječnike, kako razumijeti razne znakove u rječnicima koji nas upućuju na neke druge riječi na drugim stranicama, pokazujemo studentima i koliko različitih podataka mogu pronaći u jednojezičnim rječnicima, ne samo i jezičnih. Jednojezični rječnici vrlo su važni za struku, jer većina dvojezičnih rječnika uglavnom je ograničena na opći jezik, gdje nije moguće pronaći (prava) značenja stručnih izraza.

3. Ključne riječi

Kako bismo studentima olakšali snalaženje u stručnim tekstovima pisanim na engleskom jeziku koristimo razne tehnike. Jedna od njih je i traženje ključnih riječi i ključnih rečenica.

Gotovo svaki odjeljak (paragraf) u stručnom tekstu sadrži ključnu rečenicu.

4. Klasifikacija

Klasifikacija je također vještina koja, nakon što je studenti svladaju, uveliko pomaže u svladavanju gradiva.

5. Gramatičke specifičnosti engleskog jezika struke

a)Glagolski prilozi (participi) i gerund

b) Modalni glagoli

c) Pasivni i aktivni oblici

d) Pogodbene (kondicionalne) rečenice

6. Prehrambeno-biotehnološki fakultet (Faculty of Food Technology and Biotechnology).

Mišljenja smo da, osim razumijevanja stručnih i znanstvenih tekstova, prevođenja istih s engleskog i na engleski jezik, naši studenti moraju znati predstaviti sebe u današnjem svijetu, ali i u kontekstu budućeg zvanja. Stoga će naši studenti naučiti opisati na engleskom jeziku pri kojem fakultetu studiraju i koji su osnovni studiji i moduli na tom fakultetu.

Prehrambeno-biotehnološki fakultet ima snimljen 15-minutni film o PBF-u na izvornom engleskom jeziku. Taj film koristi kao predložak za aktivnosti demonstriranja, interpretiranja, debatiranja i ilustriranja.

 

7. Zvanje: prvostupnik prehrambene tehnologije; prvostupnik biotehnologije; prvostupnik nutricionizma

Pri našem radu nastojimo pratiti teme, posebno s obzirom na vokabular engleskog jezika, koliko je to moguće, koji je potreban u nastavi drugih fundamentalnih modula pri PBF-u. Također smo mišljenja da pri predstavljanju sebe i svojih kolega naši studenti moraju znati i o osnovnim studijima pri PBF-u.

 

Vježbe:

 

Prije opisivanja pojedinih vježbi važno je upozoriti na sljedeće:

Svaka vježba sastoji se od nekoliko dijelova:

1. objašnjenje vokabulara svake nove tematske jedinice

2. obrada teksta na različite, studentima zanimljive načine, ukoliko je tekst lakši, tada ga studenti pročitaju sami ili podijeljeni u grupe, diskutiraju o tekstu na engleskom i izražavaju svoje mišljenje. Vježbe su često popraćene kratkim filmom o zadanoj temi na izvornom engleskom jeziku ili nekom drugom aktivnosti, koja osim što je edukativna, pridonosi aktivnoj i spontanoj razmjeni misli i komentara na engleskom jeziku među našim studentima. Ukoliko je tekst kompliciraniji, studenti ga individualno ili u grupama prevode i tek tada pristupamo analizi i razradi teksta, te diskusiji na engleskom jeziku.

3. Uz svaki tekst vezano je i ponavljanje i uvježbavanje pojedinih gramatičkih struktura povezanih uz sam tekst.

4. Na kraju, a možda i najvažnije, potrebno je naglasiti da, iako postoji sveučilišni udžbenik pisan upravo za studente Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta: A. Šupih-Kvaternik: An English Reader for Food Technology and Biotechnology, Book One, sa stručnim rječnikom, koji je i objavljen na internetskim stranicama fakulteta, u odabiru tema i naslova uvijek i stalno pratimo zbivanja u područjima kojima se Prehrambeno-biotehnološki fakultet bavi, pa vrlo često, iako to iziskuje dodatne napore, mijenjamo teme i dodajemo aktualne naslove našim predavanjima i vježbama. Tako smo u vrijeme BSE-a raspravljali o kravljem ludilu, lanjske godine govorili smo i o H1N1, o dioxinu smo govorili prije nekoliko godina kad je bio aktuelan u Belgiji, a nedavno i o aflatoksinima u mlijeku, itd.

 

 1. Classification - Nutrients in food
 2. Chemical elements
 3. Substances
 4. Matter and volume- Mass and weight
 5. Water
 6. Acids
 7. The chemical laboratory
 8. Laboratory safety
 9. The cell
 10. Proteins
 11. Distribution of nutrients in plants
 12. Bacteria
 13. Enzymes
 14. Gene splicing
 15. Hello Dolly, cloning and its temptation
 16. Vitamins and their functions
 17. New discoveries in mineral nutrition
 18. The story of mercury and man
 19. Bread making
 20. The production of beer
 21. Kratki dokumentarni filmovi iz serije: How it's made, The Story of Stuff, The Story of Bottled Water, itd.

 

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE:

Nastava se sastoji od predavanja (10 sati) i Auditornih vježbi/seminara (15 sati).

NAČIN PROVJERE ZNANJA I POLAGANJA ISPITA:

Pismeni i usmeni ispit.

NAČIN PRAĆENJA KVALITETE I USPJEŠNOSTI IZVEDBE:

Kvaliteta i uspješnost izvedbe predavanja i seminara pokazati će se na vježbama koje se odvijaju tijekom semestra, paralelno s predavanjima. Studenti će primijeniti naučeno znanje prilikom vježbi na nastavi.

S obzirom na nedostatnu satnicu i broj ECTS bodova (1) odustali smo od parcijalnih ispita i kolokvija ne želeći studentima oduzimati vrijeme za vježbu tijekom nastave.

Ishod učenja i stečenih vještina zaokružuje se i utvrđuje tijekom završnog pismenog i usmenog ispita.

Nastava

 

Vrste nastave sati
oznaka Naziv
P Predavanja 10
A Auditorne vježbe/seminar 15
L Laboratorijske vježbe  
PK Vježbe u praktikumu  
S Seminar  
T Terenske vježbe  

 

Uvjeti za dobivanje potpisa

 

Redovito pribivanje nastavi i aktivno sudjelovanje u nastavnom procesu , vježbama, uredno izvršavanje radnih zadataka i domaćih uradaka, te uspješno položeni kolokviji.

 

 

Način polaganja ispita: Pismeno X   Usmeno X

Nastavni materijali [28]

 

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  
Broj preuzimanja: 3454  Faculty of Food Technology and Biotechnology 17,00 kB 19.12.2009. 12:20
Broj preuzimanja: 3158  Introduction to Biotechnology 306,56 kB 30.09.2013. 15:51
Broj preuzimanja: 785  The Chemical Laboratory - GLOSSARY 25,22 kB 06.01.2015. 00:03
Broj preuzimanja: 1013  THE CHEMICAL LABORATORY - text 37,00 kB 07.10.2013. 13:04
Broj preuzimanja: 733  LABORATORY EQUIPMENT 962,51 kB 07.10.2013. 13:39
Broj preuzimanja: 580  Faculty of Food Technology and Biotechnology - film transcript 34,00 kB 09.10.2013. 11:27
Broj preuzimanja: 866  Introduction to Food Science as a Discipline 16,52 kB 09.10.2013. 11:35
Broj preuzimanja: 933  IRREGULAR FOREIGN PLURALS 34,00 kB 09.10.2013. 15:36
Broj preuzimanja: 624  QUESTIONS about Faculty of Food Technology and Biotechnology 52,73 kB 21.10.2013. 13:11
Broj preuzimanja: 927  CLASSIFICATION 36,71 kB 30.10.2013. 11:13
Broj preuzimanja: 758  Biotechnology at the Faculty of Food Technology and Biotechnology 22,86 kB 18.11.2013. 15:39
Broj preuzimanja: 539  HOW TO PREPARE A GOOD PRESENTATION 38,40 kB 19.11.2013. 15:33
Broj preuzimanja: 2111  Nutrition Science 307,31 kB 22.11.2013. 15:38
Broj preuzimanja: 668  NUTRIENTS IN FOOD 20,03 kB 16.12.2013. 12:43
Broj preuzimanja: 881  A.Šupih-Kvaternik: English for Food Technology, Biotechnology and Nutrition, Book One 884,64 kB 01.07.2014. 17:30
Broj preuzimanja: 266  Nova datotekaECOLOGY 1,02 MB 26.09.2014. 14:17
Broj preuzimanja: 330  ECOLOGY 1,02 MB 26.09.2014. 14:17
Broj preuzimanja: 665  HOW DOES POLLUTION AFFECT OUR WORLD? TAKODJER ZA 30 9 1 10 2014! 62,69 kB 26.09.2014. 14:54
Broj preuzimanja: 1213  The Story of Stuff 601,76 kB 06.10.2014. 14:45
Broj preuzimanja: 263  E I SYLLABUS ASK 2014 2015 39,29 kB 07.11.2014. 17:14
Broj preuzimanja: 267  Grammar 175,94 kB 26.11.2014. 15:25
Broj preuzimanja: 395  Bread 7,86 kB 07.01.2015. 13:51
Broj preuzimanja: 332  Honey 7,65 kB 07.01.2015. 13:51
Broj preuzimanja: 327  Mozzarella Cheese 8,37 kB 07.01.2015. 13:52
Broj preuzimanja: 361  Wine 7,97 kB 07.01.2015. 13:52
Broj preuzimanja: 395  I ISPITNI ROK 14,66 kB 09.01.2015. 15:10
Broj preuzimanja: 265  E I - NISU POLOŽILI PISMENI ISPIT 15,30 kB 03.02.2015. 13:56
Broj preuzimanja: 787  RASPORED USMENIH ISPITA EI 22,14 kB 06.02.2015. 15:40

Obavijesti [1]

 

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  
Broj preuzimanja: 120  I Popravni 21,16 kB 16.02.2015. 12:06

Literatura

Obvezna literatura

 

red. broj Naziv
1. A. Šupih-Kvaternik: An English Reader for Food Technology and Biotechnology- Book One, Manualia Universitatis Studiorum Zagrabiensis, Durieux 2005.
2. Odabrani tekstovi na izvornom engleskom iz relevantne znanstveno-stručne literature
3.  
4.  
5.  

 

Preporučena literatura

 

red. broj Naziv – znanstveni i stručni časopisi:
1. Collins COBUILD- KEYWORDS IN SCIENCE&TECHNOLOGY, HarperCollinsPublishers, 1999.
2. New Scientist (odabrani članci iz područja studija)
3. Scientific American (odabrani članci iz područja studija)
4. Nature (odabrani članci iz područja studija)
5. Internet – odabrane stranice recentniih relevantnih sadržaja