hrvatski | english

PBF.hr / Zavodi / Zavod za opće programe / Katedra za strane jezike u struciKatedra za strane jezike u struci

Pročelnik

Andrea Šupih-Kvaternik, v.pred.

Telefon: + 385 1 4605 161
Telefaks: + 385 1 4836 083
Email: akva@pbf.hr

Godine 1982. pristupilo se osnivanju Katedre za opće programske osnove u koju je bila uključena i nastava stranih jezika. Do godine 1982. nastavu stranih jezika održavalo je nekoliko profesora s Filozofskog fakulteta putem SAS-a. Od godine 1982. do godine 1996. Kabinet za strane jezike djelovao je u sklopu Katedre za opće programske osnove, koja je djelovala u sklopu Zavoda za procesno inženjerstvo.

Reorganizacijom Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 1996. godine, Katedra za opće programske osnove izdvojena je od Zavoda za procesno inženjerstvo, te je osnovan zaseban Zavod za opće programe (VI. zavod) u sklopu kojega su: Kabinet za Menađment, Kabinet za strane jezike u struci, Kabinet za društvene znanosti i Kabinet za tjelesnu i zdravstvenu kulturu.

Andrea Šupih-Kvaternik, prof. viši predavač je predstojnica Katedre za strane jezike u struci od 1992. godine.

Andrea Šupih-Kvaternik, prof. viši predavač koordinatorica je sljedećih modula:

Preddiplomski studij

Engleski jezik u struci I - obvezatan modul* - 1 ECTS

Engleski jezik u struci II - obvezatan modul* - 1 ECTS

Engleski jezik u struci III - izborni modul - 3 ECTS

Francuski jezik u struci I - izborni modul 3 ECTS

* (za sve studente osim za one koji upisuju obvezatan modul Njemački jezik u struci)

Diplomski studij

Engleski jezik u struci IV - izborni modul - 3 ECTS

Engleski jezik u struci V - izborni modul - 3 ECTS

Francuski jezik u struci II - izborni modul - 3 ECTS

Francuski jezik u struci III - izborni modul - 3 ECTS

Od 2009. na Katedri radi i Dijana Njerš, prof. predavač

Dijana Njerš, prof. predavač koordinatorica je sljedećih modula:

Preddiplomski studij

Njemački jezik u struci I - obvezatan modul* - 1 ECTS

Njemački jezik u struci II - obvezatan modul* - 1 ECTS

*( obvezatan modul za sve koji ne upisuju Engleski jezik u struci)

Njemački jezik u struci III - izborni modul - 3 ECTS

Diplomski studij

Njemački jezik u struci IV - izborni modul - 3 ECTS

Njemački jezik u struci V - izborni modul - 3 ECTS

Dijana Njerš, prof. predavač, sudjeluje i u nastavi sljedećih modula:

Engleski jezik u struci I - obvezatan modul - 1 ECTS

Engleski jezik u struci II - obvezatan modul - 1 ECTS

Djelatnici

Ime i prezime djelatnika Titula Funkcija
Andrea Šupih-Kvaternik prof. viši predavač
Diana Njerš prof. predavač

Predmeti (preddiplomski)

Naziv predmeta Šifra predmeta ECTS
Engleski jezik struke I 1
Engleski jezik struke II 40301-1 1
Engleski jezik struke III (izborni modul) 3
Francuski jezik struke I (izborni modul) 3
Njemački jezik struke I 1
Njemački jezik struke II 40301-2 1
Njemački jezik struke III (izborni modul) 3

Predmeti (diplomski)

Naziv predmeta Šifra predmeta ECTS
Engleski jezik struke IV (izborni modul) 3
Engleski jezik struke V (izborni modul) 3
Francuski jezik struke II (izborni modul) 3
Francuski jezik struke III (izborni modul) 3
Njemački jezik struke IV (izborni modul) 3
Njemački jezik struke V (izborni modul) 3