hrvatski | english

PBF.hr / Zavodi / Zavod za kemiju i biokemiju / Laboratorij za toksikologiju / Toksikološki aspekti pripreme hrane (studij: Nutricionizam)Toksikološki aspekti pripreme hrane (studij: Nutricionizam)

ECTS bodovi:
3

Studij:
diplomski

Šifra predmeta:
23003

Opis predmeta

Specifični toksikanti u namirnicama kao posljedica procesiranja hrane. Uvjeti pri kojima nastaju, biotransformacije u organizmu i toksičnost: policiklički aromatski ugljikovodici, heterociklički aromatski amini, produkti Maillardove reakcije, nitrozamini i prekursori. Akrilamid u hrani. Ozračivanje hrane i primjena ozona pri konzerviranju. Utjecaj procesiranja hrane na sadržaj pesticida i teških metala. Tvari s učincima na biološku dostupnost minerala i proteina. Alergije na hranu – utjecaj procesiranja hrane na modificiranje alergenih svojstava. Biogeni amini u hrani.

Nakon uspješno svladanog modula student/ica će moći:

  • definirati i klasificirati toksikanate koji mogu nastati kao rezultat pojedinih postupaka procesiranja namirnica
  • ­opisati i razlikovati porijeklo i puteve formiranja pojedinih toksikanata tijekom procesiranja, objasniti mehanizme njihovih toksičnih učinaka te zaključiti o mogućim štetnim učincima po zdravlje čovjeka
  • ­objasniti porijeklo i djelovanje tvari s učincima na biološku dostupnost nutrijenata prisutnih u hrani
  • opisati i predložiti postupke kojima se može reducirati sadržaj pojedinih kontaminanata u hrani s ciljem poboljšanja kakvoće pripreme hrane
  • klasificirati alergene, objasniti utjecaj procesiranja na alergeni potencijal namirnice i predložiti način procesiranja namirnice u svrhu smanjenja ili eliminacije alergijske reakcije

Nastava

Vrste nastave sati
oznaka naziv
P Predavanja 20
A Auditorne vježbe  
L Laboratorijske vježbe  
PK Vježbe u praktikumu  
S Seminar 15
T Terenske vježbe  

Uvjeti za dobivanje potpisa

Redovno prisustvovanje predavanjima i seminarima.
Način polaganja ispita: Pismeno x   Usmeno x

Nastavni materijali [0]

 

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  

Obavijesti [1]

 

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  
Broj preuzimanja: 37  Obavijest o početku nastave 18,34 kB 27.02.2015. 11:31

Literatura

Znanstvene publikacije:

Stadler, R.H., Lineback, D.R. (2008) Process-Induced Food Toxicants: Occurrence, Formation, Mitigation, and Health Risks. John Wiley & Sons, Hoboken, New Jersey.

Morgan, D.M.L., Bauer, F., White, A. (2005) COST Action 917 – Biogenically Active Amines in Food – Volume VII. COST Office, Luxembourg.

Omaye, S.T. (2004) Food and Nutritional Toxicology, CRC Press, Boca Raton.

Robinson, C. (2003) Genetic Modification Technology and Food, ILSI Europe Concise Monograph Series, ILSI Press, Washington.

Deshpande, S.S. (2002) Handbook of Food Toxicology, Marcel Dekker, Inc., New York – Basel.

Jackson, W. F. (2002) Food Allergy, ILSI Europe Concise Monograph Series, ILSI Press, Washington.

Priručnici:

Utrecht University, Wageningen University (2000) Postgraduate education in Toxicology, General Toxicology. Wageningen [Multi-media CD-ROM].