hrvatski | english


Osnove toksikologije

ECTS bodovi:
3

Studij:
preddiplomski

Šifra predmeta:
03002

Opis predmeta

Povijesni pregled i značaj toksikologije u znanosti. Terminologija, definicije pojmova i discipline u toksikologiji. Klasifikacija toksičnih tvari, kontaminanti u okolišu i hranidbenom lancu. Osnove kvantitativnih aspekata toksičnosti i djelovanja toksikanata na molekulsko-staničnoj razini. Odnos doza-učinak ksenobiotika, značaj procjene hazard-rizik. Apsorpcija, raspodjela i kumulacija toksikanata u organizmu. Biotransformacije Faze I i Faze II, biodinamika i izlučivanje ksenobiotika. Biološke, fizikalne i kemijske metode za određivanje toksikanata u hrani. Klasični i alternativni testovi toksičnosti. U seminariskim radovima će studenti obraditi teme povezane sa specifičnim kontaminantima čija je prisutnost moguća u hrani, kao i njihovim toksičnim posljedicama za čovjeka.

Uspješnim savladavanjem modula student će moći:

  • ­definirati osnovne pojmove u toksikologiji
  • ­prepoznati i klasificirati izvore zagađenja u okolišu i kontaminante najčešće prisutne u hrani
  • ­objasniti osnove mehanizama djelovanja toksičkih tvari na molekulsko-staničnoj razini i kvantitativne aspekte toksičnosti
  • ­opisati  klasične i alternativne testove toksičnosti, te biološke, fizikalne i kemijske metode za određivanje toksikanata u hrani
  • ­shvatiti značaj procjene hazard-rizik
  • koristiti predznanje vezano uz toksikologiju kao temelj za nadogradnju tijekom diplomskih studija

Nastava

 

Vrste nastave sati
oznaka naziv
P Predavanja 20
A Auditorne vježbe  
L Laboratorijske vježbe  
PK Vježbe u praktikumu  
S Seminar 15
T Terenske vježbe  

 

Uvjeti za dobivanje potpisa

 

Redovno prisustvovanje predavanjima i seminarima.

 

 

Način polaganja ispita: Pismeno x   Usmeno x

Nastavni materijali [2]

 

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  
Repozitorij  PREDAVANJA [0] 26.09.2014. 13:10
Repozitorij  SEMINARI [0] 26.09.2014. 13:12

Obavijesti [1]

 

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  
Broj preuzimanja: 169  Početak nastave u akademskoj god. 2014._2015. 26,58 kB 29.09.2014. 13:29

Literatura

Hayes, W. (2009) Principles and Methods of Toxicology, 4. izd, Taylor & Francis Books, New York.

Timbrell, J.A. (2009) Principles of Biochemical Toxicology, 4.izd., Taylor&Francis, London.

Klaassen, C. (2007) Casarett & Doull's Toxicology: The Basic Science of Poisons, 7.izd. McGraw-Hill Professional, New York.

Hodgson, E. (2004) A Textbook of Modern Toxicology, 3. izd., Wiley-Interscience, Hoboken, NJ.

Timbrell, J.A. (1995) Introduction to Toxicology, 2. izd., Taylor&Francis, London.