hrvatski | english

PBF.hr / Zavodi / Zavod za kemiju i biokemiju / Laboratorij za toksikologiju / Metodika znanstvenog rada (doktorski studiji: Nutricionizam; Prehrambena tehnologija)Metodika znanstvenog rada (doktorski studiji: Nutricionizam; Prehrambena tehnologija)

ECTS bodovi:
2

Studij:
doktorski

Opis predmeta

Upoznavanje o važnosti i značenju znanstvenog rada, kategorijama istraživanja i metodama istraživanja. Svladavanje znanja pri korištenju znanstvenih publikacija: primarnih, sekundarnih i tercijarnih, s naglaskom na mogućnosti korištenja elektroničkog pristupa u pretraživanja literature na nizu primjera obrađenih na predavanjima i vježbama. Strategija pretraživanja bibliografskih, izvornih, citatnih i patentnih baza podataka. Upoznavanje s osnovama zaštite intelektualnog vlasništva: patenti, patentna literatura i komercijalna uporaba patenata. Od izbora teme do obrane doktorskog rada: planiranje i izvođenje eksperimenata, pristup obradi rezultata i pisanje doktorskog rada. Priprema rukopisa znanstvenog rada i izrada prijedloga znanstvenog projekta: na nizu primjera na predavanjima i seminarima. Znanstvena područja i kriteriji za izbore u znanstvena, znanstveno-nastavna i suradnička zvanja. Vrednovanje u znanosti: znanstvenog rada, objavljenih radova, znanstvenika i suradnika.

Uspješnim savladavanjem modula student će:

spoznati ulogu i značaj znanosti i znanstveno-istraživačkog rada; razumjeti svrhu planiranja i načine provedbe istraživačkih postupaka; moći samostalno organizirati eksperimentalni rad i donositi prosudbe o najprikladnijim načinima obrade rezultata; moći pripremiti rukopis znanstvenog rada za objavljivanje; biti upoznat s načinom izrade prijedloga znanstvenog projekta; biti upoznat sa sustavom intelektualnog vlasništva kao temeljem inovativnosti i konkurentnosti, te načinima pristupa patentnim informacijama; znati primjenjivati principe vrednovanja u znanosti.

Nastava

Oblici provođenja nastave:   Sati
predavanja 10
seminari  
vježbe 15

Literatura

Red.

br.

Naziv
1. Kniewald, J. (1993) Metodika znanstvenog rada (sveučilišni udžbenik), Multigraf, Zagreb.
2. Jakominić, M., Šimić, B., Kniewald, J. (1999) Upute za pretraživanje literature elektroničkim računalom (recenzirana interna skripta), Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Zagreb.
3. Grubb, P. W. (1999) Patents for Chemicals, Pharmaceuticals and Biotechnology. Flarendon Press, Oxford.

Dopunska literatura

Red.

br.

Naziv
1. Harnack, A., Kleppinger, E. (2003) Online : a reference guide to using internet sources. <http://www.bedfordsmartins.com/online/citex.html>
2. Grupa autora (1996) Protecting Biotechnological Inventions - Recent Development in Law and Practice in EC and USA, IBC Technical Series, London.