hrvatski | english

PBF.hr / Zavodi / Zavod za kemiju i biokemiju / Laboratorij za organsku kemiju / Peptidni mimetici i pseudopeptidiPeptidni mimetici i pseudopeptidi

ECTS bodovi:
3

Studij:
diplomski

Opis predmeta

Nedostatke prirodnih peptida (proteolitička nestabilnost, polarnost, konformacijska sloboda) moguće je prevladati uporabom njihovih mimetika. Kao potencijalni peptidomimetici razmatraju se male peptidne ili nepeptidne molekule koje oponašaju onaj fragment peptidne sekundarne strukture (uzvojnica, ploha ili okret) koji sudjeluje u molekulskom prepoznavanju. Konformacijskom analizom potencijalnih peptidomimetika u otopini primjenom standardnih spektroskopskih tehnika (IR-, NMR- i CD-spektroskopija) te uspoređivanjem njihove sekundarne strukture sa sekundarnom strukturom izvornog peptida moguće je, na temelju SAR-studija (structural-activity relationship), predvidjeti biološku aktivnost peptidomimetika.

CILJ MODULA

 

Upoznati studente s mogućnostima prevladavanja nedostataka prirodnih peptida uporabom njihovih sintetskih mimetika. Pokazati da je strukturna komplementarnost liganda i receptora preduvjet za postizanje biološke aktivnosti. Prikazati konformacijsku analizu peptida i njihovih mimetika u otopini primjenom IR-, NMR- i CD-spektroskopije.

 

ISHODI UČENJA PREDMETA

 

Nakon uspješno svladanog modula student/ica će moći:

  • preispitati i argumentirati mogućnosti prevladavanja nedostataka prirodnih peptida (proteolitička nestabilnost, polarnost, konformacijska sloboda) uporabom adekvatno dizajniranih mimetika,
  • analizirati i identificirati peptidne ili nepeptidne molekule koje će uspješno oponašati fragment peptidne sekundarne strukture (uzvojnica, ploha ili okret) uključen u molekulsko prepoznavanje,
  • predvidjeti i argumentirati potencijalnu farmakološku i biotehnološku primjenu peptidnih mimetika,
  • dizajnirati i sintetizirati ferocenske peptide kao potencijalne mimetike peptidne sekundarne strukture,
  • samostalno provesti konformacijsku analizu sintetiziranih ferocenskih peptidomimetika u otopini primjenom standardnih spektroskopskih tehnika (IR-, NMR- i CD-spektroskopija) u cilju definiranja njihove sekundarne strukture.

Nastava

 

Vrste nastave sati
oznaka naziv
P Predavanja 15
A Auditorne vježbe  
L Laboratorijske vježbe 20
PK Vježbe u praktikumu  
S Seminar 4
T Terenske vježbe  

 

Uvjeti za dobivanje potpisa

 

Pohađanje predavanja i seminara te uspješno završene laboratorijske vježbe.

 

 

Način polaganja ispita: Pismeno     Usmeno X

Obavijesti [3]

 

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  
Broj preuzimanja: 332  Dogovor o nastavi 11,70 kB 01.10.2013. 11:55
Broj preuzimanja: 140  Upis kolegija 21,98 kB 22.10.2013. 11:22
Broj preuzimanja: 24  Ishodi ucenja 22,24 kB 11.02.2015. 09:16

Nastavni materijali [1]

 

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  
Broj preuzimanja: 670  Predavanja 14,67 MB 28.08.2014. 13:39

Literatura

Obvezna literatura

red. broj Naziv
1. N. T. Ross et al, Synthetic mimetics of proteine secondary structure domains, Phil. Trans. R. Soc. A, 368, 2010, 989.
2. R. M. J. Liskamp et al, Peptides and Proteins as a Continuing Exciting Source of Inspiration for Peptidomimetics. ChemBioChem 2011, 12, 1626.
3. E. Ko et al, Minimalist and universal peptidomimetics, Chem. Soc. Rev. 2011, 40, 4411.
4. L. Barišić et al, Synthesis and Conformational Analysis of Methyl N-Alanyl-1'-aminoferrocene-1-carboxylate. European Journal of Inorganic Chemistry 2012, 11, 1810.
5. E. Lohof et al, Sugar Amino Acids and Carbohydrates as Scaffolds and Peptidomimetics. JAI Press,Stanford, 2002.

Preporučena literatura

red. broj Naziv
1. I. Jerić, Peptidni mimetici: zašto i kako?, Kem. Ind. 2004, 53, 495.