hrvatski | english

PBF.hr / Zavodi / Zavod za kemiju i biokemiju / Laboratorij za organsku kemiju / Lipazama katalizirana sinteza enantiomeraLipazama katalizirana sinteza enantiomera

ECTS bodovi:
2

Studij:
poslijediplomski

Opis predmeta

Biokatalizirane reakcije našle su vrlo široku primjenu za pripravu kiralnih spojeva jer se odlikuju visokom regio- i stereo selektivnošću. Organski spojevi slabo su topljivi u vodenom mediju te je otkriće aktivnosti enzima u organskim otapalima otvorilo novo područje u bio-organskoj kemiji. Mikrobne i fungalne lipaze spadaju među najlakše dostupne enzime koji pokazuju vrlo široku selektivnost prema supstratima, ali i vrlo visoku stereo selektivnost. Zato se primjenjuju u nizu različitih tipova reakcija: enantioselektivna sinteza alkohola, diola, poliolaiamina; sinteza amida i peptida, transesterifikacija lipida, dijastereoselektivnae sterifikacija i lihidroliza; jednostavna acilacija i deacilacija pod blagim reakcijskim uvjetima. Optički čisti spojevi često se rabe kao kiralni sintoni u sintezibiološki aktivnih ili industrijski važnihs pojeva (farmaceutika, biotehnologija, prehrambenaindustrija, poljoprivreda).

Nastava

 

Oblici provođenja nastave:   Sati
predavanja 10
seminari 4
Vježbe 11

Literatura

 

Red.

br.

Naziv
1. M. Nógrádi, Stereochemistry, AkadémiaiKiadó, Budapest, 1981.
2. L. Poppe, L Novák, Selective Biocatalysis, Wiley-VCH, Weinheim, New York, Cambridge, Basel, 1992.
3. K. Faber, Biotransformations in Organic Chemistry, Springer-VerlagBerlinHeidelbergNew York, 1997.

 

Dopunska literatura

 

Red.

br.

Naziv
1. K. Drauz, H. Waldmann, Enzyme Catalysis in Organic Synthesis, Wiley-VCH, Weinheim, New York, Cambridge, Tokyo, 1995.
2. U. T. Bornscheuer, R. J. Kazalauskas, Hydrolases in Organic Synthesis, Wiley-VCH, Weinheim, New York, Chichester, Brisbone, Singapore, Toronto, 1999.