hrvatski | english


Instrumentalna analiza

ECTS bodovi:
6 (N:5)

Studij:
preddiplomski

Šifra predmeta:
03001

Opis predmeta

U 1. dijelu modula opisane su osnovne spektroskopske metode (IR, UV/ VIS, NMR i MS) s naglaskom na identifikaciju prirodnih organskih spojeva - sastojaka prehrambenih proizvoda. Posebna je pozornost usmjerena na novije aplikativne varijante NMR-spektroskopije. 2. dio modula obuhvaća kromatografske postupke (klasična LC, PC, GC i HPLC) za analizu i separaciju sastojaka bioloških sustava. U tom je segmentu najvažnija HPLC kao postupak vrlo širokog dosega primjenljiv na karakterizaciju i razdjeljivanje raznih analita. Kombinacijom pojedinih kromatografskih i spektroskopskih postupaka konstruirani su vrlo učinkoviti uređaji za brzu analizu smjesa farmaceutika i prirodnih spojeva. U 3. dijelu modula opisane su moderne elektroanalitičke metode. Od neelektroliznih tehnika obrađuju se potenciometrija i konduktometrija, te potenciometrijske i konduktometrijske titracije, s naglaskom na primjenu ionsko-selektivnih elektroda u analizi hrane i voda, kontroli procesa i kvalitete proizvoda. Od elektroliznih tehnika obrađuju se voltametrija, kulometrija i amperometrija, s posebnim naglaskom na primjenu pulsnih tehnika u određivanju tragova teških metala kod analize hrane i onečišćenja okoliša, te na amperometrijske biosenzore. Obrađuje se i primjena konduktometrijskih, amperometrijskih i kulometrijskih detektora u LC i HPLC, te analizi ubrizgavanjem u protok (FIA).

Cilj modula:

Stjecanje temeljnih znanja i vještina, kao i sposobnost rješavanja problema separacije, identifikacije i kvanititativnog određivanja analita važnih u prehrambenoj, poljoprivrednoj, farmaceutskoj i sl. industriji.

 Ishodi učenja

 Nakon završetka kolegija, student/ica će moći:

  • objasniti osnovne pojmove i principe odabranih elektrokemijskih metoda analize (potenciometrije, konduktometrije i voltametrije),
  • odabrati elektroanalitičku metodu prikladnu za određivanje analita u zadanom uzorku,
  • izvesti prema danim uputama jednostavniju potenciometrijsku, konduktometrijsku ili voltametrijsku analizu uzorka,
  • izračunati sadržaj analita u uzorku na temelju podataka dobivenih potenciometrijskom, konduktometrijskom ili voltametrijskom analizom,
  • objasniti temeljna načela odabarnih spektroskopskih (UV-Vis, IR, NMR, MS) i kromatografskih (HPLC, GC) analitičkih tehnika te opisati građu i princip rada pripadajuće instrumentacije
  • odabrati prikladnu kromatografsku metodu za razdvajanje komponenata smjese tvari,
  • odrediti strukturu organskih molekula primjenom spektroskopskih metoda,
  • izračunati sadržaj analita u uzorku na temelju podataka dobivenih kromatografskim separacijskim metodama.

Nastava

Vrste nastave

sati

(PT/BT)

sati

(N)

oznaka naziv
P Predavanja 36 27
A Auditorne vježbe 6 6
L Laboratorijske vježbe 31 28
PK Vježbe u praktikumu    
S Seminar    
T Terenske vježbe    

Uvjeti za dobivanje potpisa

Pohađanje predavanja i uspješno završene laboratorijske vježbe
Način polaganja ispita: Pismeno X   Usmeno X

Nastavni materijali [3]

 

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  
Repozitorij  Predavanja [1] 03.05.2014. 11:08
Repozitorij  Vjezbe [3] 11.03.2014. 21:49
Repozitorij  Auditorne vježbe [3] 03.05.2014. 09:55

Obavijesti [1]

 

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  
Broj preuzimanja: 419  Obavijest o početku predavanja 375,84 kB 20.02.2014. 10:28

Literatura

Obvezna literatura

red. broj Naziv
1. D. A. Skoog, F. J. Holler i T. A. Nieman, Principles of Instrumental Analysis , Fort Worth, Saunders, 1992.
2. R. M. Silverstein, F. X. Webster, Spectrometric
Identification of Organic Compounds, New York, Wiley, 1998.
3. S. H. Pine, Organska kemija (prijevod I. Bregovec i V. Rapić) poglavlje Spektroskopske metode str. 1062-1138, Zagreb, Školska knjiga, 1994.
4. I. Piljac, Elektroanalitičke metode, RMC, Zagreb, 1995.
5. K. Albert,  On-line LC-NMR and Related Techniques, New York, Wiley, 2002.
6. I. Piljac, Senzori fizikalnih veličina i elektroanalitičke metode, MediaPrint, Zagreb, 2010.

Preporučena literatura

red. broj Naziv
1.

Laboratorijski priručnik (urednici I. Filipović i P. Sabioncello) 1. dio, 2. knjiga, poglavlje Kromatografska

analiza, str. 485-601, Zagreb, Tehnička knjiga, 1978.

2. A. M. Bond, Broadening Electrochemical Horizons, Oxford University Press, Oxford, 2002.
3.

Food and Dairy Analysis with Radiometer Analytical Instrumentation, Radiometer application package,

Copenhagen, 1985.

4. H. Friebolin, Basic One- and Two-dimensional NMR Spectroscopy, VCH, Weinheim, 1993.