hrvatski | english


Biosenzori

ECTS bodovi:
3

Studij:
doktorski

Opis predmeta

U okviru predmeta studenti se upoznaju s osnovnim načelima rada biosenzora: načinima postizanja biokemijske i supramolekulske selektivnosti (enzimsko, hormonsko i imunokemijsko prepoznavanje; prepoznavanje pomoću molekulski utisnutih struktura) te načinima pretvorbe signala kod biosenzora. Na konkretnim primjerima ilustrira se primjena biosenzora u analizi hrane, zaštiti okoliša, biomedicinskoj analizi te analizi (bio)tehnoloških procesa. U okviru laboratorijskih vježbi studenti pod vodstvom nastavnika samostalno izrađuju i testiraju jednostavniji biosenzor.

ISHODI UČENJA:

Nakon završenog modula student/ica će moći:

  • objasniti osnovna načela postizanja selektivnosti i pretvorbe signala kod biosenzora,
  • odabrati prikladan biosenzor za analizu zadanog uzorka,
  • izraditi jednostavniji biosenzor i odrediti njegove analitičke karakteristike,
  • odrediti sadržaj analita u uzorku analizom pomoću biosenzora.

Nastava

Satnica:

  • Predavanja: 20 sati
  • Laboratorijske vježbe: 15 sati

 

Način provjere znanja i polaganja ispita:

  • usmena obrana seminarskog rada na odabranu temu

Literatura

Preporučena literatura (dostupna na posudbu):

1. A.O. Scott (Ed.): Biosensors for Food Analysis, RSC, Gateshead, 2000.
2. A. Cunningham: Introduction to Bioanalytical Sensors, John Wiley, New York, 1998.
3. J. Janata: Principles of Chemical Sensors, Plenum Press, New York, 1989.