hrvatski | english


Odabrana poglavlja zelene kemije

ECTS bodovi:
2

Studij:
preddiplomski

Opis predmeta

Zelena kemija kao propulzivno područje istraživanja pokušava pronaći i održati ravnotežu između primjene prirodnih resursa, ekonomskog rasta i očuvanja okoliša. Da bi se sačuvali prirodni resursi i okoliš stvara se nova generacija znanstvenika i tehnologa koji na ekonomskoj osnovi analiziraju procese i materijale uporabljene u proizvodnji i razvoju. Čisti procesi kao imperativ kemijskih i inih industrija u XXI. stoljeću uključuju i primjenjuju principe zelene kemije u svim aspektima kemijskih znanosti, u fundamentalnim i primijenjenim istraživanjima, u proizvodnji i obrazovanju. Procesi zelene kemije temelje se na 12 načela koja govore o smanjenju, odnosno uklanjanju opasnih ili štetnih tvari iz sinteze, proizvodnje i primjene kemijskih produkata. U zelenom, čistom, pristupu kemijskim procesima primjenjuju se katalitičke i biokatalitičke reakcije, reakcije u zelenim alternativnim medijima (voda, superkritične i ionske tekućine) i reakcijskim uvjetima (mikrovalne i fotokatalitičke reakcije) koje otvaraju put ekološki i ekonomski prihvatljivom razvoju tih procesa.

Ishodi učenja:

Nakon uspješno savladanog modula, studenti će moći:

 

  • identificirati otpad opasan za ljudsko zdravlje i ekosustave,
  • identificirati glavne izvore onečišćujućih tvari u zraku, vodi i tlu te njihove učinke na zdravlje i okoliš
  • identificirati i evaluirati opasnosti od kemijskih supstancija i procesa
  • identificirati i klasificirati opasne i zabranjene supstancije (nerazgradive, bioakumulativne i toksične)
  • analizirati postojeće kemijske sintetske procese na osnovi E-faktora i iskoristivosti po atomu
  • izabrati zelene ne toksične kemijske supstancije i i provoditi zelene sintetske procese

Nastava

Vrste nastave sati
oznaka naziv
P Predavanja 10
A Auditorne vježbe  
L Laboratorijske vježbe 15
PK Vježbe u praktikumu  
S Seminar  
T Terenske vježbe  

Uvjeti za dobivanje potpisa

Prisustvo na predavanjima i završene vježbe
Način polaganja ispita: Pismeno x   Usmeno x

Nastavni materijali [6]

 

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  
Repozitorij  Studentski seminari [2] 21.01.2010. 17:21
Broj preuzimanja: 654  Predavanje 1 10,90 MB 27.03.2012. 16:10
Broj preuzimanja: 412  Predavanje 2 3,31 MB 27.03.2012. 16:10
Broj preuzimanja: 360  Predavanje 3 3,62 MB 27.03.2012. 16:11
Broj preuzimanja: 393  Predavanje 4 1,99 MB 27.03.2012. 16:11
Broj preuzimanja: 353  Predavanje 5 3,24 MB 27.03.2012. 16:11

Obavijesti [5]

 

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  
Repozitorij  Ak. god. 2010/2011 [1] 01.03.2011. 16:22
Broj preuzimanja: 665  Novi termin predavanja 19,04 kB 09.03.2010. 13:44
Broj preuzimanja: 662  Obavijest za seminarska izlaganja 15,66 kB 31.05.2010. 11:50
Broj preuzimanja: 380  Obavjest o pocetku predavanja 2012 63,20 kB 29.02.2012. 16:37
Broj preuzimanja: 278  Obavjest o pocetku predavanja u ak god 2012/2013 54,19 kB 07.03.2013. 14:40

Literatura

Obvezna literatura

red. broj Naziv
1. Green Chemistry, Theory and Practice, Paul T. Anastas, John C. Warner, Oxford University Press, 1998.
2. Green Organic Chemistry: Strategies, Tools, and Laboratory Experiments,"Kenneth M. Doxsee, James E. Hutchison, Brooks/Cole, ISBN: 0-759-31418-7 (2004).
3. A. Liese, K. Seelbach, C. Wandrey, Industrial Biotransformations, Wiley-VCH, Weinheim 2000,
4. K. Faber,: Biotransformations in Organic Chemistry, Springer, Berlin, 2000.
5. W.-H. Xie, L. Yu, D. Chen, J. Li, J. Ramirez, N. F. Miranda, P. G. Wang, u: P. T. Anastas, T. C. Williamson (ur.), Green Chemistry: Frontiers in Benign Chemical Syntheses and Processes, Vol. 8, Oxford Univeristy Press, New York, 1998.

Preporučena literatura

red. broj Naziv
1. Green Chemistry at Work: Product can be made from Glucose Insted of Benzene, J. Frost , EPA Journal 20 (3) 1994, 22
2. Environmental Education from an Industrial Perspective, J. C.- Tully, ACS Preprints, Division of Environmental Chemistry 34, 1994 No 2, 203
3.

Collection of lectures, Summer Schools on Green Chemistry, Venice 1998-2000, Green Chemistry Series No.1,

P. Tundo (ur.) INCA, 2001.

4. Pollution Prevention in the Organic And Inorganic Chemistry Laboratory: Microscale Approach, M M Singh et al, ASC Preprints, Division of Environmental Chemistry, 1994,
5. Microwave and High Frequency Heating Principles and Chemical Applications, A. Breccia, A. C. Metaxas (ur.), UCISCRM, Bologna, Italy, 1997.