hrvatski | english


Korozija i zaštita materijala

Nositelj

Suradnik

ECTS bodovi:
2

Studij:
diplomski

Šifra predmeta:
13001

Opis predmeta

Korozija kao proces nenamjernog razaranja metalnih materijala osim što nanosi ogromne štete gospodarstvu uzrokuje nesreće, dovodi do ugroženosti zdravlja ljudi, gubitaka u proizvodnji, kao i do teških ekoloških katastrofa koje dovode do nepovratnog mijenjanja okoliša.

Metalni i nemetalni materijali u procesnoj industriji. Aluminij, željezo, kositar, bijeli lim. Nehrđajući čelici.Elektrokemijska korozija. Galvanski članak. Pourbaix-ovi dijagrami. Kinetika korozijskih procesa.Čimbenici koji utječu na brzinu korozije. Konstrukcija polarizacijskih dijagrama. Vrste polarizacija. Primjene metoda za smanjenje korozije. Biološka korozija. Mikrobiološka korozija u aerobnim i anaerobnim uvjetima. Oksidacija metala i legura. .Zaštita od korozije. Inhibitori korozije. Metode zaštite od korozije. Pregled metoda zaštite od korozije s posebnim osvrtom na metode koje zagađuju okoliš. Toksičnost produkata korozije i prisutnost toksičnih tvari u okolišu kao posljedica korozijskih oštećenja pogona, konstrukcija itd. Zamjena toksičnih sredstava zaštite novim netoksičnim sredstvima.

CILJ MODULA

Cilj modula je upoznati studente s metalnim materijalima koji se koriste u prehrambenoj industriji, osnovnim mehanizmima i oblicima korozije tih materijala, metodama zaštite od korozije, te važnostima pravilnog odabira materijala u procesima prehrambene industrije.

 

ISHODI UČENJA

Nakon položenog ispita studenti će biti sposobni prepoznati i riješiti moguće probleme nastale uslijed procesa degradacije materijala u industriji,. Isto tako student će moći izabrati adekvatni ekološki sustav zaštite od korozije a pri tome će na osnovi stećenih znanja moći surađivati s različitim strukama i zanimanjima.

Nastava

Vrste nastave sati
oznaka naziv
P Predavanja 15
A Auditorne vježbe  
L Laboratorijske vježbe 5
PK Vježbe u praktikumu  
S Seminar  
T Terenske vježbe  

Uvjeti za dobivanje potpisa

Odslušana predavanja i uspješno završene vježbe. Izrada seminarskog rada.
Način polaganja ispita: Pismeno     Usmeno X

Literatura

  1. E. Stupnišek–Lisac: Korozija i zaštita konstrukcijskih materijala, FKIT, Zagreb, 2007.
  2. I. Esih, Osnove površinske zaštite, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb, (2003)
  3. E. McCafferty, Introduction to Corrosion Science, Springer, New York, 2010.
  4. I. Esih, Z. Dugi, Tehnologija zaštite od korozije, Školska knjiga Zagreb, (1989).